Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy miestného úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov. Snahou žiadateľa realizovať tento projekt je minimalizovať negatívny dopad energetickej prevádzky verejných budov na životné prostredie.Predložený projekt je v súlade so schválenou Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Prešovského kraja na roky 2014-2020. Realizáciou hlavných aktivít projektu sa dosiahne celkové zníženie spotreby energií, čo bude mať efekt na celkové zníženie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší.

Nezanedbateľných efektom realizácie tohto projektu je aj významné zníženie nákladov žiadateľa na energetickú prevádzku budovy miestného úradu či už vo forme priameho zníženia prevádzkových nákladov na energie, ako aj následná úspora nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu objektu.

Parciálne realizácia projektu, nielen že prinesie úsporu nákladov pre žiadateľa, ale prispeje aj k celkovému zlepšeniu životného prostredia v projektovej oblasti a vytvorí lepšie podmienky na život pre cieľové skupiny ako sú obyvatelia a návštevníci projektovej oblasti.

Projektová oblasť disponuje veľkým výrobným potencionálom a podnikateľským  prostredím

( v blízkosti ekonomických centier USS Košice a mesto Košice.

Sekundárnym efektom realizácie projektu je významné zníženie nákladov žiadateľa na prevádzku objektu a lepšie využitie existujúcich priestorových kapacít pre samotných obyvateľov mestskej časti Košice - Poľov na ich rôzne záujmové aktivity detí, mládeže a dospelých, ako aj  pre samotných návštevníkov Košíc a jeho mestskej časti -Košice- Poľov.

Viac
Subjekt
Mestská časť Košice - Poľov
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Poľov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.12.2020
Celková suma
668,557 €
Vlastné zdroje
33,428 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
12.05.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
09.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
21.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0009 (MW)
Cieľ
0,001 (MW)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0009 (MWt)
Cieľ
0,001 (MWt)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,2384 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
13,2464 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,4695 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
15,0566 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1574,95 (m2)
Cieľ
1574,95 (m2)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
15,1154 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
96,7973 (MWh/rok)
Cieľ
76,8617 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
61746,2207 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
304954,135 (kWh/rok)
Cieľ
304954,135 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
79024,4284 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktura 1

Faktura 1

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Faktura 1

Faktura 1

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura DOZOR

Faktura DOZOR

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Faktura DOZOR

Faktura DOZOR

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura 2

Faktura 2

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Faktura 2

Faktura 2

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura 3

Faktura 3

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Faktura 3

Faktura 3

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PD

2017029

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2017
Názov

Audit

2017029

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2017
Názov

Faktura

Faktura

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura

Faktura

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

Faktura

Faktura UNIRES

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura

Faktura UNIRES

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Faktura

Faktura UNIRES

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura UNIREbau

Faktura UNIRES

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Faktura UNIREbau

Faktura UNIRES

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA UNIRES

Faktura UNIRES

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA UNIRES

Faktura UNIRES

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

SD 2

FA SD2

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SD 2

FA SD2

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

SD 3

FA SD3

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SD 3

FA SD3

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

FA UNIRE 09

FA UNIRES 09

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA UNIRE 09

FA UNIRES 09

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

FA unires 09

FA UNIRES 09

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

FA unires 09

FA UNIRES 09

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA UNIRES 10

FA UNIRES 10

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA UNIRES 10

FA UNIRES 10

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2021
Názov

Fa En Certifikát

FA En Certifikát

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

FA Externný M

FA Externy M

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Fa dozor

FA dozor

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

FA plagát

FA tabuľa

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
EXPA PRINT, s.r.o.
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Fa tabula 2

Fa tabula2

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
EXPA PRINT, s.r.o.
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2020
Názov

FA UNIRES

FA UNIRES 2021

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA UNIRES

FA UNIRES 2021

Vlastník dokladu
Mestská časť Košice - Poľov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2021
Názov IČO
Názov
EXPA PRINT, s.r.o.
IČO
36577715
Názov
STAVOTECH s.r.o.
IČO
31681379
Názov
UNIRES - Bau s.r.o.
IČO
46447890
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
STARK Consulting, s.r.o.
IČO
46944699
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.