Popis projektu

Predkladaný projekt rieši . Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje mestu realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je nevyhnutná. V MŠ je poskytované deťom predprimárne vzdelanie a výchova, no kvalitu a bezpečnosť tohto procesu ohrozuje súčasný stav budovy. S cieľom odstrániť existujúce teplotechnické nedostatky boli odborne spôsobilými osobami navrhnuté : zateplenie fasády, stropnej konštrukcie podkrovia, stropnej konštrukcie suterénu, dokončenie výmeny výplňových konštrukcií okenných otvorov a vstupných dvier, modernizácia vykurovacej sústavy, modernizácia prípravy teplej vody, výmena svietidiel, osadenie rekuperačných jednotiek na výmenu vzduchu a vybudovanie bezbariérového prístupu. Uskutočnením týchto opatrení dôjde k realizácii hlavnej aktivity projektu pričom táto bude doplnená o 2 podporné aktivity projektu – „Publicita projektu“ a „Externé riadenie projektu“. Vďaka realizácii projektu sa stane budova MŠ modernejšia, funkčnejšia energeticky i finančne menej náročná. Okrem toho bude bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia. Projekt sa bude realizovať . Miestom realizácie projektu bude . Realizáciou projektu bude dosiahnutá v dôsledku čoho bude budova preklasifikovaná z energetickej triedy do energetickej triedy .

Viac
Subjekt
Mesto Kežmarok
Miesta realizácie
Kežmarok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.12.2020
Celková suma
338,653 €
Vlastné zdroje
16,933 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
10.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
17.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
17.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
17.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
27,53 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,835 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
56,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
997,5 (m2)
Cieľ
997,51 (m2)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
32,5692 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
120,5722 (MWh/rok)
Cieľ
120,5722 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
88002,9706 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
124391,742 (kWh/rok)
Cieľ
122097,039 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
126083,6404 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kežmarok
Dodávateľ
Merate s.r.o.
Žiadaná suma
71,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kežmarok
Dodávateľ
Merate s.r.o.
Žiadaná suma
18,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kežmarok
Dodávateľ
Merate s.r.o.
Žiadaná suma
216,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Kežmarok
Dodávateľ
Merate s.r.o.
Žiadaná suma
13,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Vyhotovenie energetického auditu

Faktúra - Energetický audit

Vlastník dokladu
Mesto Kežmarok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2017
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra - PD MŠ Cintorínska

Vlastník dokladu
Mesto Kežmarok
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
9,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2017
Názov IČO
Názov
Merate s.r.o.
IČO
46571698
Názov
AIP projekt, s.r.o.
IČO
50172441
Názov
EEE Audicert, s.r.o.
IČO
44564333
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.