Popis projektu

predkladaného projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti, resp. zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Olešná.

 dodatočného zateplenia  je  odstránenie porúch všetkých celkových obalových konštrukcií budovy, zníženie spotreby energie  na vykurovanie budovy,  odstránenie hygienických nedostatkov, vytvorenie  podmienok tepelnej  a akustickej pohody, predĺženie životnosti budovy a zlepšenie jej architektonického vzhľadu.

je verejná budova a slúži na administratívne účely – pre potreby obce Olešná. Je situovaný v centre obce, časti Rovňany.

Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu sa dosiahne

  1. Zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií ( v tom obvodový plášť, strecha, výplne otvorov )
  2. Vykurovanie
  3. Príprava teplej vody
  4. Osvetlenie
  5. Podlaha

Zároveň bude v rámci projektu vybudovaný do budovy, ktorý v súčasnosti objekt nemá k dispozícii.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity projektu.

Realizáciou opatrení bude budova zatriedená do a bude spĺňať štandardy . Oproti súčasnej energetickej triede je to podstatné zlepšenie.

Realizácia projektu bude mať prínos nielen po stránke ekonomickej v dosiahnutí úspory energie, ale aj environmentálnej, v znížení emisií znečisťujúcich látok.

Plánovaná na vykurovanie dosiahne úroveň Vzniknutá úspora bude mať pozitívny vplyv na obecný rozpočet, nakoľko sa znížia výdavky na vykurovanie objektu a ušetrené financie budú môcť byť použité na iné účely.

Viac
Subjekt
Obec Olešná
Miesta realizácie
Olešná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.07.2022
Celková suma
227,829 €
Vlastné zdroje
11,391 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
14.06.2017
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
15.07.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
14.06.2017
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
15.07.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
109875,0347 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
36,86 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
4,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
18,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
732,65 (m2)
Cieľ
732,65 (m2)
Naposledy aktualizované
24.10.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
37,827 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
147,702 (MWh/rok)
Cieľ
147,702 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
156069,103 (kWh/rok)
Cieľ
162970,666 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
123350,0298 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SD 4/2020

Faktúra SD 4/2020

Vlastník dokladu
Obec Olešná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

SD 10/2020

Faktúra SD 10/2020

Vlastník dokladu
Obec Olešná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

SD 5/2020

Faktúra SD 5/2020

Vlastník dokladu
Obec Olešná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

SD 6/2020

Faktúra SD 6/2020

Vlastník dokladu
Obec Olešná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

SD 7/2020

Faktúra SD 7/2020

Vlastník dokladu
Obec Olešná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

SD 8/2020

Faktúra SD 8/2020

Vlastník dokladu
Obec Olešná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

PD

Faktúra PD

Vlastník dokladu
Obec Olešná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Olešná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Olešná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Olešná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Olešná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Olešná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Olešná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov IČO
Názov
OB-BELSTAV, s.r.o.
IČO
36396605
Názov
Ing. Ivan Vančo
IČO
43340351
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.