Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Omšenie. Projekt sa bude realizovať v Trenčianskom kraji v okrese Trenčín v obci Omšenie, na adrese 914 43 Omšenie 334, parc. č. 835/1.

Realizáciou predkladaného projektu sa dosiahnu nasledovné ciele:

  • zníženie spotreby energie verejných budov
  • zníženie environmentálneho zaťaženia
  • obnova dedín vo vidieckych oblastiach
  • rozvoj sociálnej, ekonomickej a kultúrnej sféry v obci
  • zlepšenie a rozšírenie miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
  • modernizácia obce

Hlavnou aktivitou projektu je:

Hlavná aktivita bude realizovaná prostredníctvom realizácie stavebných prác za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy materskej školy v obci Omšenie, okres Trenčín.

Obnova budovy sa navrhuje realizovať v rozsahu:

  • a to zateplením obvodovej konštrukcie vrátane zateplenia strechy a výmeny výplňových konštrukcií
  • a to rekonštrukciou zdroja tepla a vykurovacej sústavy
  • a to inštaláciou rozvádzača, umelého osvetlenia a zásuvkových obvodov a zabezpečením ochrany pred bleskom bleskozvodom.

Realizáciou navrhnutých opatrení sa podstatne zníži energetická náročnosť budovy materskej školy, znížia sa emisie, zhodnotí sa a predĺži sa jej životnosť. Po obnove bude budova zatriedená do energetickej triedy A1.

Viac
Subjekt
Obec Omšenie
Miesta realizácie
Omšenie
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.08.2019
Celková suma
254,141 €
Vlastné zdroje
12,707 €
Vyčerpané z projektu
158,181 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
03.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
27.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0055 (MW)
Cieľ
0,0053 (MW)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0055 (MWe)
Cieľ
0,0053 (MWe)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
5,5 (MWh/rok)
Cieľ
5,3 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
12,813 (t ekviv. CO2)
Cieľ
21,5 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0499 (Kg/rok)
Cieľ
0,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
9,4726 (Kg/rok)
Cieľ
15,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
676,9 (m2)
Cieľ
676,93 (m2)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
58,666 (MWh/rok)
Cieľ
24,3718 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
116,9947 (MWh/rok)
Cieľ
116,9947 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
58328,7 (kWh/rok)
Cieľ
92622,8331 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
180733,5234 (kWh/rok)
Cieľ
174165,5624 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
72786,3328 (kWh/rok)
Cieľ
107950,6666 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavby - v zmysle ZOD, čl. 4, bodu 4.2, zo dňa 8.4.2019 za vykonané stavebné práce na zákazke: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Omšenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Omšenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,211 €
Schválené na preplatenie
83,211 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Stavby - v zmysle ZOD, čl. 4, bodu 4.2, zo dňa 8.4.2019 za vykonané stavebné práce na zákazke: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Omšenie podľa súpisu skutočne vykonaných prác k termínu dodania dodávky 31.7.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Omšenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,971 €
Schválené na preplatenie
74,971 €
Realizácia
-
Názov

Stavby - v zmysle ZOD, čl. 4, bodu 4.2, zo dňa 8.4.2019 za vykonané stavebné práce na zákazke: Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Omšenie podľa súpisu skutočne vykonaných prác k termínu dodania dodávky 31.7.2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Omšenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,971 €
Schválené na preplatenie
74,971 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Záloha vo výške 40% z ceny na vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy Materskej školy v obci Omšenie, p.č. CKN 835/1, k.ú. Omšenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Omšenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2017
Názov

ZOD čl. 4, bod 4.5, zo dňa 8.4.2019 Stavebné práce na zákazke Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Omšenie podľa súpisu skutočne vykonaných prác k termínu dodania dodávky 31.8.2019, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou prác.

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Omšenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2019
Názov

Vypracovanie energetického auditu pre materskú školu podľa objednávky č. 18 zo dňa 3.4.2017

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Omšenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2017
Názov

Zvyšná suma vo výške 60% z ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy materskej školy v obci Omšenie, p.č. CKN 835/1, k.ú. Omšenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Omšenie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2017
Názov IČO
Názov
Beeli Pro s.r.o.
IČO
45981868
Názov
a-audit, s.r.o.
IČO
50184601
Názov
Miroslav Kijac
IČO
11775394
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.