Popis projektu

Projekt s názvom A0 materská škola Milošová, ČADCA je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ Milošová v Čadci. Žiadateľom je Mesto Čadca, ako majiteľ budovy a zároveň zriaďovateľ Materskej školy, Milošová 445 s právnou subjektivitou. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Milošová v Čadci. Cieľovou skupinou sú deti navštevujúce toto predškolské zariadenie (84 detí) a zamestnanci, ktorí v budove pracujú (15 osôb).Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Milošová v Čadci a podporných aktivít projektu, ktoré budú zamerané na riadenie projektu. Ostatné výdavky na publicitu a zabezpečenie informovania verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR bude mesto financovať z vlastných zdrojov, mimo oprávnených výdavkov predkladaného projektu.Miestom realizácie projektu je mesto Čadca, ulica Milošová č. 445. V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove jednej verejnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 989,52 m2. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu potreby energie v budove MŠ o 193 055 kWh/rok. Potreba energie na vykurovanie sa zníži o 89,18 %. Po ukončení realizácie projektu bude budova MŠ s takmer nulovou potrebou energie, globálny ukazovateľ primárnej energie sa zníži z 152,85 kWh/(m2.a) (C) na 34,06 kWh/(m2.a) (A0).

Viac
Subjekt
Mesto Čadca
Miesta realizácie
Čadca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.01.2020
Celková suma
312,895 €
Vlastné zdroje
15,645 €
Vyčerpané z projektu
283,507 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
05.04.2019
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
20.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
05.04.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
20.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0192 (MW)
Cieľ
0,0193 (MW)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0093 (MWt)
Cieľ
0,0093 (MWt)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0099 (MWe)
Cieľ
0,01 (MWe)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
9,28 (MWh/rok)
Cieľ
9,28 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
9,9 (MWh/rok)
Cieľ
10,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
140,7931 (Kg/rok)
Cieľ
170,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
54,6571 (t ekviv. CO2)
Cieľ
55,15 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
142,0302 (Kg/rok)
Cieľ
177,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1017,5 (m2)
Cieľ
989,52 (m2)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
213,5841 (Kg/rok)
Cieľ
266,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
46,1134 (MWh/rok)
Cieľ
50,9062 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
228,45 (MWh/rok)
Cieľ
228,45 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
182336,61 (kWh/rok)
Cieľ
177543,8371 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
118688,132 (kWh/rok)
Cieľ
117545,0808 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
195825,7308 (kWh/rok)
Cieľ
191767,9552 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,931 €
Schválené na preplatenie
173,438 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,438 €
Schválené na preplatenie
173,438 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,069 €
Schválené na preplatenie
110,069 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,069 €
Schválené na preplatenie
110,069 €
Realizácia
28.01.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov IČO
Názov
SOAR sk, a. s.
IČO
50442201
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.