Popis projektu

Cieľom projektu „“ v obci Vysoká nad Uhom, je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov Obecného úradu a zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy Obecného úradu. Hlavnou aktivitou projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu. Realizácia projektu bude pozostávať z piatich opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálnejšia kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody a v neposlednom rade aj modernizácie osvetlenia a inštalácie rekuperácie so spätným získavaním tepla.

Pri návrhu opatrení na spracovanie projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu, ktorý mal pre rozsah spracovania projektovej dokumentácie odporúčací charakter. Zároveň sa už v tejto fáze prípravy projektovej dokumentácie kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ  Value for Money. Ten je výsledným ukazovateľom v projekte, môžeme povedať, že merítkom kvality celého projektu. Ukazovateľ Value for money sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa v projekte, t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Vyjadruje prínos projektu v pomere ku vynaložených finančným zdrojom.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money"  , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Viac
Subjekt
Obec Vysoká nad Uhom
Miesta realizácie
Vysoká nad Uhom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.04.2021
Celková suma
570,711 €
Vlastné zdroje
28,536 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
18.01.2017
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
15.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
05.05.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
14.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0038 (MWt)
Cieľ
0,0038 (MWt)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,9536 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
26,018 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0038 (MW)
Cieľ
0,0038 (MW)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
4,917 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
23,981 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1826,22 (m2)
Cieľ
1826,22 (m2)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
20,3404 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
144,415 (MWh/rok)
Cieľ
144,415 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
124074,6126 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
577442,592 (kWh/rok)
Cieľ
579268,812 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
146798,4391 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.04.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra (stavebné práce - zateplenie)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra (stavebné práce - zateplenie)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra (stavebné práce 2 - zateplenie)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra (stavebné práce 2 - zateplenie)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektová dokumentácia

Faktúra (PD zateplenie - časť 1)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2017
Názov

projektová dokumentácia

Faktúra (PD zateplenie - časť 2)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2017
Názov

projektová dokumentácia

Faktúra (PD zateplenie - časť 5)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

projektová dokumentácia

Faktúra (PD zateplenie - časť 4)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2017
Názov

projektová dokumentácia

Faktúra (PD zateplenie - časť 3)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2017
Názov

projektový manažment 6-7/2020

Faktúra (EPM zateplenie 6-7/2020)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

projektový manažment 5/2020

Faktúra (EPM zateplenie 5/2020)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
1,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

projektový manažment 11-12/2020

Faktúra (EPM zateplenie 11-12/2020)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

projektový manažment 10/2020

Faktúra (EPM zateplenie 10/2020)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
2,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

projektový manažment 9/2020

Faktúra (EPM zateplenie 9/2020)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
2,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

projektový manažment 8/2020

Faktúra (EPM zateplenie 8/2020)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
2,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra (stavebné práce 3 - zateplenie)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra (stavebné práce 3 - zateplenie)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra (stavebné práce 3 - zateplenie)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

stavebný dozor

Faktúra (SD zateplenie)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra (SD zateplenie)

Vlastník dokladu
Obec Vysoká nad Uhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Vysoká nad Uhom

Suma celkom
1,294 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Výrazná zmena param…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO
46862439
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Ingreal DOMUS s.r.o.
IČO
36686956
Názov
EKOSTAV a.s.
IČO
00681245
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.