Popis projektu

Náš projektový zámer rieši rekonštrukciu budovy obecného úradu a kultúrneho domu, ktorá bude zahŕňať zateplenie obvodového muriva a sokľa,zateplenie vnútorných stien kotolne a šatne, výmenu okenných parapetov, výmenu oceľových a drevených dverí, realizáciu novej konštrukcie strechy s novou krytinou, zateplenie podstrešného priestoru. V súčasnej dobe výrazného zvyšovania cien energií je zatepľovanie predmetnej budovy veľmi aktuálne hlavne z dôvodu finančných úspor pri užívaní budovy. Zlepšenie tepelnej ochrany budovy zateplením súvisí so zabezpečením základných požiadaviek na objekt v oblasti zdravia, hygieny a znižovania energetickej náročnosti pri prevádzke budovy. Realizáciou projektu dosiahneme nielen zníženie nadmernej spotreby energie budovy na vykurovanie, odstránime nadmernú vlhkosť v stavebných konštrukciách, ktorá je príčinou kondenzácie vody na stenách, stropoch, orosovanie okien a to potom spôsobuje vznik plesní na obvodových konštrukciách. Navyše odstránime tepelnú nepohodu v budove a eliminujeme negatívne vplyvy teplotných zmien v konštrukcii. Úspešnou realizáciou projektu dosiahneme trvalé dlhodobé riešenie, ktoré bude mať prínos pre pracovníkov obecného úradu, našich obyvateľov a ostatnú širšiu verejnosť. 

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšiť energetickú účinnosť budovy obecného úradu a kultrúneho domu v obci Vojčice prostredníctvom rekonštrukčných prác. 

Špecifické ciele projektu:

1.Zefektívniť využitie budovy obecného úradu a kultúrneho domu. 

2. Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaným obyvateľom a návšetvníkom obce. 

3. Zvýšiť ochranu životného prostredia prostredníctvom zníženia množstva znečusťujícich látok. 

Hlavná cieľová skupina:

- obyvatelia obce Vojčice v počte 2150 z toho 719 MRK

Vedľajšia cieľová skupina:

-  zamestnanci obecného úradu,

- návštevníci obce,

- obyvatelia z okolitých obcí,

- ostatná verejnosť.

Hlavná aktivita projektu: 

Hlavnou aktivitou projektu je

jevo vecnom súlade s typom oprávnených aktivít predefinovaný vo výzve, ako aj v súlade so špecifickým cieľom 4.3.1 Zníženie spotreby energie priprevádzke verejných budov.

Harmonogram:

Začiatok realizácie projektu: 08/2017

Koniec realizácie projektu: 11/2017

Miesto realizácie: Obec Vojčice, parcela č. 697/3

Merateľné ukazovatele:

- P0080 Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE:

- P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE:

- P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov:

- P0250 Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove:

- P0470 Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie:

- P0612 Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek:  

- P0627 Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti:  

- P0628 Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti:

- P0687 Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách:  

- P0689 Zníženie potreby energie vo verejných budovách:  

- P0691 Zníženie produkcie emisií NOx:

- P0692 Zníženie produkcie emisií PM10:  

- P0694 Zníženie produkcie emisií SO2:  

- P0701 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách:  

- P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov:

- P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov:

- P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov:

Viac
Subjekt
Obec Vojčice
Miesta realizácie
Vojčice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.11.2020
Celková suma
257,439 €
Vlastné zdroje
12,872 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
19.12.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
23.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
21.03.2020
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
01.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
13,4738 (t ekviv. CO2)
Cieľ
13,4738 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,23 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
11,01 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
959,0 (m2)
Cieľ
959,0 (m2)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
27,3223 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
97,7783 (MWh/rok)
Cieľ
97,7783 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
70455,9879 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
210523,786 (kWh/rok)
Cieľ
210523,786 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
80359,7472 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

stavebné práce - OÚ a KD

stavebné práce - OÚ a KD

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

stavebný dozor - OÚ a KD

stavebný dozor - OÚ a KC

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

externé riadenie projektu - OÚ a KD

externé riadenie - OÚ a KD

Vlastník dokladu
Obec Vojčice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov IČO
Názov
PANTERS, s. r. o.
IČO
36598071
Názov
RNDr. Žaneta Baštová
IČO
47042109
Názov
Ing. Ondrej Ostrožovič REALINVEST
IČO
33157804
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.