Popis projektu

Hlavná aktivita projektu ,,“ bude prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.  Realizovaná významná obnova budovy Správy cintorína sa odrazí v zlepšených tepelno-technických vlastnostiach stavebných konštrukcií, modernizácii vykurovacieho systému, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, systémov regulovania a využívania OZE. Navrhované opatrenia prinesú zníženie výdavkov na spotrebovanú energiu, zlepšenie vnútorného prostredia budov a predĺženie úžitkovej hodnoty stavby.

Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy  Správy cintorína.

Pri návrhu súboru opatrení sa zároveň kládol aj dôraz na ukazovateľ ,,Value for Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money" na úrovni , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Určujúcim a referenčným faktorom tohto projektu, sú nasledovné merateľné ukazovatele:

P0612    Podlahová plocha budov            625,95 m2

P0470    Počet verejných budov                   1

P0250    Počet opatrení                                 4

P0706    Zvýšená kapacita výroby energie z obnov. zdrojov         0,01 MW

P0707    Zvýšená kapacita výroby tepla z obnov. zdrojov             0,01 MWt

P0705    Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnov. zdrojov        0 MWe

P0628    Spotreba energie v budove pred realiz. opatrení            19,11 MWh/rok

P0627    Spotreba energie v budove po realiz. opatrení                4,02 MWh/rok

P0084    Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zar. OZE            17,675 MWh/rok

P0080    Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zar. OZE          0 MWh/rok

P0103    Odhadované ročné zníženie emisií CO2                          222,39 t.ekviv.CO 

P0701    Zníženie ročnej spotreby primárnej energie                      43302,05 kWh/rok 

P0687    Zníženie konečnej spotreby energie                                 15091,67 kWh/rok

P0689    Zníženie potreby energie                                                   294917,1 kWh/rok

P0692    Zníženie produkcie emisií PM10                                        23,86 kg/rok

P0694    Zníženie produkcie emisií SO2                                          119,31 kg/rok

P0691    Zníženie produkcie emisií Nox                                           131,1 kg/rok

Viac
Subjekt
Mesto Spišské Podhradie
Miesta realizácie
Spišské Podhradie
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
317,011 €
Vlastné zdroje
15,851 €
Vyčerpané z projektu
290,814 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
28.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
30.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
28.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0118 (MW)
Cieľ
0,01 (MW)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0118 (MWt)
Cieľ
0,01 (MWt)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
12,9258 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
2,504 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
13,347 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
14,668 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
625,95 (m2)
Cieľ
625,95 (m2)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,4474 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
19,11 (MWh/rok)
Cieľ
19,11 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
16662,5887 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
297343,7102 (kWh/rok)
Cieľ
294902,5208 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
45244,3487 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FA MIGI 04092019

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
290,814 €
Schválené na preplatenie
290,814 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Stavebné práce

FA MIGI 04092019

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
290,814 €
Schválené na preplatenie
290,814 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 2

FA KPA 19060

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

Stavebné práce

FA MIGI 02092019

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2019
Názov

Energetický certifikát budovy

FA - ECB

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

Stavebný dozor

FA stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Externý manažment 1

FA KPA 19046

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov IČO
Názov
MIGI, spol. s r.o.
IČO
36187232
Názov
DOZORING - SK s.r.o.
IČO
47702613
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.