Popis projektu

Cieľom projektu “ “, je znížiť energetickú náročnosť budov a tak prispieť k ich ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejných budov, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov Materskej škôlky a Administratívy a zhodnotenie budov po vizuálnej stránke. Zateplením a ďalšími opatreniami sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budov. Hlavnou aktivitou projektu je zníženie energetickej náročnosti predmetných budovBudovy sú podľa charakteru účelu užívania hodnotené nasledovne: SO01 Materská škôlka - ako budova škôl a školských zariadení a SO02 Administratíva - ako administratívna budova Vo vykurovanom suteréne sa nachádza Administratívna budova. Na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa nachádza budova Materskej školy. Časť priestorov vytvára hospodársku činnosť.

Realizácia projektu v rámci oboch budov bude pozostávať z piatich opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálnejšia kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody. V neposlednom rade dôjde aj ku modernizácii osvetlenia a inštalácii rekuperácie so spätným získavaním tepla.

Pri návrhu opatrení na spracovanie projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu, ktorý mal pre rozsah spracovania projektovej dokumentácie odporúčací charakter. Zároveň sa už v tejto fáze prípravy projektovej dokumentácie kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ  Value for Money. Ten je výsledným ukazovateľom v projekte, môžeme povedať, že merítkom kvality celého projektu. Ukazovateľ Value for money sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa v projekte, t.j. zníženie potreby energie v predmetnom projekte a vynaložených finančných zdrojov. Vyjadruje prínos projektu v pomere ku vynaloženým finančným zdrojom.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money" na úrovni , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku projektu k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Viac
Subjekt
Obec Šarišské Michaľany
Miesta realizácie
Šarišské Michaľany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.11.2020
Celková suma
464,214 €
Vlastné zdroje
23,211 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ V O…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
24.01.2017
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
12.11.2020
Názov
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MŠ V O…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
24.01.2017
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
12.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
20.08.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0096 (MW)
Cieľ
0,0096 (MW)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0096 (MWt)
Cieľ
0,0096 (MWt)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
11,2445 (MWh/rok)
Cieľ
12,4227 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
142033,7 (kWh/rok)
Cieľ
172055,8 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
291857,471 (kWh/rok)
Cieľ
295862,098 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
147173,5325 (kWh/rok)
Cieľ
186089,459 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
27,2358 (Kg/rok)
Cieľ
35,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1667,25 (m2)
Cieľ
1671,31 (m2)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
81,525 (MWh/rok)
Cieľ
51,5029 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
223,5587 (MWh/rok)
Cieľ
223,5587 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
30,9985 (t ekviv. CO2)
Cieľ
42,872 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
4,4536 (Kg/rok)
Cieľ
3,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.04.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FA č. FV2011002 STAV-MAJO

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
STAV-MAJO s.r.o.
Žiadaná suma
274,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Stavebné práce

FA č. FV2011002 STAV-MAJO

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
STAV-MAJO s.r.o.
Žiadaná suma
153,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Stavebné práce

FA č. FV2011002 STAV-MAJO

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
STAV-MAJO s.r.o.
Žiadaná suma
153,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA č. FV2011002 STAV-MAJO

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
STAV-MAJO s.r.o.
Žiadaná suma
274,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA - externý manažment 2

FA KPA č. 20049

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

FA - externý manažment 1

FA KPA č. 20040 - EM

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

FA - energetický certifikát budovy

FA ENVEA s.r.o. - ECB

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

FA - energetický certifikát budovy

FA ENVEA s.r.o. - ECB

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

FA - energetický audit

FA ENAU s.r.o. - EA

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2017
Názov

FA - energetický audit

FA ENAU s.r.o. - EA

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2017
Názov

FA - stavebný dozor

FA STAV-PET - SD

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

FA - stavebný dozor

FA STAV-PET - SD

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

FA - projektová dokumentácia

FA JAP PROJEKT - PD

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

FA - projektová dokumentácia

FA JAP PROJEKT - PD

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov IČO
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
Ing. Peter Jurica, JAP PROJEKT
IČO
41517211
Názov
Michal Petrík-STAV-PET
IČO
40288064
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Názov
STAV-MAJO s.r.o.
IČO
36506541
Názov
Envea, s.r.o.
IČO
44060980
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.