Popis projektu

 

Finančné prostriedky z EŠIF budú použité na zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Dolná Poruba, ktorá je zaradená do kategórie Budovy školy a školských zariadení. V súčasnosti je budova MŠ v absolútne nevyhovujúcom technickom stave. Počas existencie budova neprešla žiadnou výraznou rekonštrukciou.  Pre zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy je potrebné zatepliť fasádu, strechu, stropy suterénu, vymeniť okná, dvere, zdroje tepla, vykurovacie telesá, el. sústavu, osvetľovacie telesá. Zároveň je potrebné vymeniť všetky staré drevené dvere a okná za plastové. Projekt rieši aj prípravu TÚV, ktorá bude zabezpečená výmenou súčasného kotla na uhlie za tepelné čerpadlo, ktoré bude využívať elektrickú energiu. Projekt navrhuje úpravy, ktorými dôjde k odstráneniu najmä funkčných porúch a k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií, k zníženiu energetickej náročnosti budovy a efektívnejšieho využitia zdroja tepla. Dôjde k výraznému predĺženiu fyzickej i morálnej životnosti objektu. Zrealizovaním projektu dôjde k výraznej úspore energie až o 64,1%, a tým aj k úspore finančných prostriedkov, ktoré bude môcť obec ako zriaďovateľ MŠ využiť na ďalší svoj rozvoj. Zároveň realizovaním projektu dôjde k zlepšeniu životného prostredia, keďže dôjde k výraznému zníženiu vypúšťanie škodlivých látok do ovzdušia. Realizáciou navrhnutých opatrení sa dosiahne zníženie potreby energie  na úroveň ultranízkoenergetická budova – zmena na triedu A1. Z tohto dôvodu je daný projektový zámer plne v súlade s cieľmi PO 4 a Špecifického cieľa 4.3.1. Rekonštrukciou budovy MŠ sa podstatne zlepší technická vybavenosť obce. Samospráva obce cíti povinnosť vo vzťahu k svojim obyvateľom zabezpečiť život a chod v obci a jej okolí tak, aby nedochádzalo k odlivu jej obyvateľov, najmä mladých ľudí z obce.  

Viac
Subjekt
Obec Dolná Poruba
Miesta realizácie
Dolná Poruba
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.08.2019
Celková suma
296,350 €
Vlastné zdroje
14,817 €
Vyčerpané z projektu
259,924 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
25.04.2017
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
28.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0185 (MW)
Cieľ
0,0185 (MW)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0185 (MWt)
Cieľ
0,0185 (MWt)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
23,865 (MWh/rok)
Cieľ
23,865 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
22,0186 (t ekviv. CO2)
Cieľ
25,445 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
105,8118 (Kg/rok)
Cieľ
114,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
23,6042 (Kg/rok)
Cieľ
25,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
355,04 (m2)
Cieľ
355,0 (m2)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
62722,0 (kWh/rok)
Cieľ
68206,18 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
177107,14 (kWh/rok)
Cieľ
175299,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
46191,7356 (kWh/rok)
Cieľ
75343,728 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
14,338 (MWh/rok)
Cieľ
8,8538 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
77,06 (MWh/rok)
Cieľ
77,06 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

zníženie energetickej náročnosti

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,693 €
Schválené na preplatenie
155,262 €
Realizácia
-
Názov

zaokrúhlenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
-
Názov

zaokrúhlenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

zníženie energetickej náročnosti

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,262 €
Schválené na preplatenie
155,262 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej školy v obci Dolná Poruba podľa ZoD z 21.7.2012 a pril. súpisu prác

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,661 €
Schválené na preplatenie
104,661 €
Realizácia
-
Názov

zaokruhlenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej školy v obci Dolná Poruba podľa ZoD z 21.7.2012 a pril. súpisu prác

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,661 €
Schválené na preplatenie
104,661 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

zaokruhlenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Externý manažment na základe zmluvy o spolupráci z 12.12.2018

Faktúra Atlid

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2019
Názov

Stavebný dozor na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti Verejnej budovy MŠ v obci Dolné Poruba"

Faktúra SD

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2019
Názov

Energetický audit

Faktura audit

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2017
Názov

Externé riadenie na základe zmluvy z 12.12.2018

Faktúra Atlid

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

stavebný dozor na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ v obci Dolná Poruba"

Faktúra SD

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Zníženie energetickej nročnosti verejnej budovy MŠ v obci Dolná Poruba podľa ZoD z 21.07.2017

faktúra Restico

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov IČO
Názov
Atlid s.r.o.
IČO
35926481
Názov
ATELIÉR S.E.P.I., s.r.o.
IČO
36017329
Názov
RESTIKO, s.r.o.
IČO
31363415
Názov
NUNAVUT, s. r. o.
IČO
44631375
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.