Popis projektu

Predkladaný projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Neded. Cieľ projektu sa naplní prostredníctvom realizácie aktivity zameranej na zateplenie budovy materskej školy, čím sa vytvoria predpoklady na podporu energetickej efektívnosti a riadeniu energie v tejto verejnej budove v obci. Hlavnou aktivitou projektu je „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy. Budova materskej školy sa radí do kategórie budovy škôl a školských zariadená v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spĺňa podmienku oprávnenosti. Časový harmonogram projektu: Celková dĺžka realizácie projektu je nastavená na 24 mesiacov. Miestom realizácie projektu je okres Šaľa, obec Neded, katastrálne územie Neded, súpisné číslo 134, parcela s číslom 7801/105. Žiadateľ má zabezpečené preukázanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, ktorá je záujmom projektu. Areál je majetkovo-právne vysporiadaný a budova materskej školy je vo vlastníctve obce.

Viac
Subjekt
Obec Neded
Miesta realizácie
Neded
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.10.2020
Celková suma
644,546 €
Vlastné zdroje
32,227 €
Vyčerpané z projektu
324,380 €
Nezrovnalosti
595 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
15.06.2018
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
12.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
15.06.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
12.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,06 (MW)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,06 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
77,4 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
50,9 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
263084,1488 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
224790,3356 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
83,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
944,24 (m2)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
34,6061 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
313,3 (MWh/rok)
Cieľ
228,103 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
193496,9032 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,736 €
Schválené na preplatenie
11,273 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,273 €
Schválené na preplatenie
11,273 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,465 €
Schválené na preplatenie
33,270 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,270 €
Schválené na preplatenie
33,270 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,296 €
Schválené na preplatenie
59,296 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,296 €
Schválené na preplatenie
59,296 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Faktúra č. 2019035

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,125 €
Schválené na preplatenie
48,125 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2019035

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,125 €
Schválené na preplatenie
48,125 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,107 €
Schválené na preplatenie
18,107 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,107 €
Schválené na preplatenie
18,107 €
Realizácia
06.02.2020
Názov

Stavebné práce blok C1 a C2

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,880 €
Schválené na preplatenie
39,880 €
Realizácia
05.03.2020
Názov

Stavebné práce blok C1 a C2

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,880 €
Schválené na preplatenie
39,880 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce MŠ 2020010

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,736 €
Schválené na preplatenie
59,325 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce MŠ 2020010

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,325 €
Schválené na preplatenie
59,325 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

Stavebné práce 3

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Stavebné práce 3

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 4

Stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,461 €
Schválené na preplatenie
55,104 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 4

Stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 5

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 5

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 6

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce 6

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce záverečná faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce záverečná faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor MŠ

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor MŠ

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Neded

Suma celkom
595 €
Vrátená suma
595 €
Suma na vymáhanie
595 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
AGIM, s.r.o.
IČO
36519324
Názov
KOODIS spol. s r.o.
IČO
31414885
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.