Popis projektu

Jednou z priorít v oblasti znižovania spotreby energie v Slovenskej republike je v súčasnosti i komplexná obnova bytových budov. Aktuálnosť potreby komplexnejobnovy bytového fondu je premietnutá do Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020, Aktualizácie koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010s výhľadom do roku 2020 ako aj do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 je rámcovýmdokumentom, ktorý formuluje priority a strategické zámery štátu v rozvoji bývania.

Aktuálny stav bytového fondu podľa koncepcie štátnej bytovej politiky je vo veľkej miere výsledkom výstavby bytových a rodinných domov pred rokom 1990(takmer 3/4 bytového fondu). Značná časť bytov v bytových domoch postavených väčšinou formou hromadnej výstavby panelovou technológiou vykazujenedostatky, ktorých neodstránenie môže vyústiť k vzniku porúch ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie ich obyvateľov. Hlavnými príčinami uvedeného stavu súprekročenie pôvodne uvažovanej životnosti, dlhodobo zanedbávaná údržba, výrazné opotrebovanie nosných prvkov budov a obvodového plášťa a nevyhovujúcistav vnútorných rozvodov technických systémov a výťahov. V nadchádzajúcom období je preto nutné výrazne zrýchliť procesy celkovej (komplexnej) obnovybudov, nakoľko neriešenie tohto stavu môže v konečnom dôsledku znamenať aj zákaz užívania takýchto stavieb, resp. nariadenie o ich odstránení. Medzidlhodobé strategické priority patrí aj obnova budov s cieľom dosiahnuť postupné znižovanie potreby energie v budovách. Pri obnove bytových budov je potrebnézohľadniť potrebu využitia celého nákladovo-efektívneho potenciálu úspor energie pre danú budovu pri zohľadnení dlhého cyklu obnovy budovy, to znamenárealizovať čo najkomplexnejšiu obnovu v čase, kedy je obnova nevyhnutná. Takáto komplexná obnova by mala zohľadniť aj efektívne využitie obnoviteľnýchzdrojov energie.

V ďalšom období je potrebné s oveľa väčšou intenzitou prijímať a realizovať opatrenia zamerané na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcií budov prebývanie, účinnosti vykurovacích systémov a podielu využívania netradičných a obnoviteľných zdrojov, k čomu sa SR v rámci svojich medzinárodných záväzkovzaviazala. Z hľadiska financovania je potrebné v budúcom období vo zvýšenej miere využívať zdroje z EŠIF, predovšetkým prostredníctvom inovatívnychfinančných nástrojov, ktoré vo zvýšenej forme umožňujú zapojenie súkromného kapitálu s cieľom dosiahnutia čo najväčšieho multiplikačného efektu zdrojovurčených na financovanie obnovy. Realizáciou opatrení zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti sa priamo prispieva k dosahovaniu jedného zhlavných cieľov stratégie Európa 2020.

Financovanie priorít štátnej bytovej politiky schválených vládou SR pri rozširovaní a zveľadovaní bytového fondu sa uskutočňuje prostredníctvom Štátneho fondurozvoja bývynia (ďalej len "ŠFRB"). Uvedenú úlohu plní ŠFRB ako finančná inštitúcia slúžiaca na implementáciu finančných nástrojov už od roku 1996.ŠFRB používa pridelené verejné prostriedky zo Štátneho rozpočtu SR na podporu rozvoja bývania formou zvýhodnených úverov. ŠFRB od zriadenia aždo 31.12.2016 podporil výstavbu a obnovu 289 702 nových a existujúcich bytových jednotiek a uzatvoril 48 340 úverových zmlúv. Koncepcia podpory poskytovanávo forme výhodných dlhodobých úverov zo ŠFRB je založená na princípe návratnosti finančných zdrojov do oblasti bývania a v súčasnom období predstavujejednu z najvýhodnejších investícií s minimálnym rizikom ohrozenia jej návratnosti.

Viac
Subjekt
Štátny fond rozvoja bývania
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2018 - 01.12.2023
Celková suma
34,750,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
34,750,000 €
Nezrovnalosti
1,388 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Odstránenie systémových porúch bytových…
Typ
Odstránenie systémo…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia výťahov za účelom zníženia…
Typ
Modernizácia výťaho…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia osvetlenia za účelom zníže…
Typ
Modernizácia osvetl…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia vykurovacích systémov vrát…
Typ
Modernizácia vykuro…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zlepšovanie tepelno-technických vlastno…
Typ
Zlepšovanie tepelno…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Odstránenie systémových porúch bytových…
Typ
Odstránenie systémo…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia výťahov za účelom zníženia…
Typ
Modernizácia výťaho…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia osvetlenia za účelom zníže…
Typ
Modernizácia osvetl…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia vykurovacích systémov vrát…
Typ
Modernizácia vykuro…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zlepšovanie tepelno-technických vlastno…
Typ
Zlepšovanie tepelno…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Ročná spotreba primárnej energie v bytových domoch
Hodnota
12449924,0 (kWh/rok)
Cieľ
12449924,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
525,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
525,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
3,813,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
3,813,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
3,813,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
3,813,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
3,813,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
525,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
525,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
525,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,955,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,955,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,955,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,955,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,955,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
345,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
345,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
345,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
345,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
345,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,715,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,715,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,715,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,715,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
431,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
431,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
431,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
431,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
431,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
1,715,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
648,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
648,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
648,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
648,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
648,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Finančný nástroj II.

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
994,396 €
Schválené na preplatenie
994,396 €
Realizácia
-
Názov

Finančný nástroj II.

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,955,604 €
Schválené na preplatenie
5,955,604 €
Realizácia
-
Názov

Finančný nástroj II.

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,955,604 €
Schválené na preplatenie
5,955,604 €
Realizácia
-
Názov

Finančný nástroj II.

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,955,604 €
Schválené na preplatenie
5,955,604 €
Realizácia
-
Názov

Finančný nástroj II.

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,955,604 €
Schválené na preplatenie
5,955,604 €
Realizácia
-
Názov

Finančný nástroj II.

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
994,396 €
Schválené na preplatenie
994,396 €
Realizácia
-
Názov

Finančný nástroj II.

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
994,396 €
Schválené na preplatenie
994,396 €
Realizácia
-
Názov

Finančný nástroj II.

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
994,396 €
Schválené na preplatenie
994,396 €
Realizácia
-
Názov

Finančný nástroj II.

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
994,396 €
Schválené na preplatenie
994,396 €
Realizácia
-
Názov

Finančný nástroj II.

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
5,955,604 €
Schválené na preplatenie
5,955,604 €
Realizácia
-
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
36,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
36,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
426,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
426,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
426,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
426,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
426,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
36,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
36,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Zmluva o financovaní 351/2018/MPRV SR-940

Finančný nástroj II.

Vlastník dokladu
Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ
Štátny fond rozvoja bývania
Žiadaná suma
36,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
1,388 €
Vrátená suma
1,388 €
Suma na vymáhanie
1,388 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Štátny fond rozvoja bývania
IČO
31749542
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.