Popis projektu

Cieľom projektu ,, je znížiť energetickú náročnosť a prispieť k zlepšeniu vplyvu budovy na životné prostredie súčasne tak k ochrane zdravia ľudí. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok pre zamestnancov obecného úradu.

Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty obecného úradu.

Realizácia diela bude pozostávať z piatich  opatrení týkajúcich sa stavebných konštrukcií, modernizácie vykurovacieho systému, prípravy teplej vody, inštalácie systému núteného vetrania so zariadením spätného získavania tepla a modernizácie interiérového osvetlenia .

Pri návrhu opatrení sa kládol dôraz na ukazovateľ ,,Valuefor Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money"  1,686551122  čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

P0612     Podlahová plocha budov   -   2280,476  m2

P0470     Počet verejných budov      -   1

P0250     Počet opatrení                   -   5

P0706     Zvýšená kapacita výroby energie z obnov. zdrojov   -   0,00093  MW

P0707     Zvýšená kapacita výroby tepla z obnov. zdrojov       -   0,00093  MWt

P0705     Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnov. zdrojov  -   0  Mwe

P0628     Spotreba energie v budove pred realiz. opatrení       -   152,07 MWh/rok

P0627     Spotreba energie v budove po realiz. opatrení          -    33,28  MWh/rok

P0084     Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zar. OZE       -    5,383  MWh/rok 

P0080     Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zar. OZE    -     0    MWh/rok

P0103     Odhadované ročné zníženie emisií CO2                     -   88,87 t.ekviv.CO2

P0701     Zníženie ročnej spotreby primárnej energie                -   137567,1  kWh/rok 

P0687     Zníženie konečnej spotreby energie                           -    118794,96  kWh/rok

P0689     Zníženie potreby energie                                            -    477110,37  kWh/rok 

P0692     Zníženie produkcie emisií PM10                                 -     7,51  kg/rok    

P0694     Zníženie produkcie emisií SO2                                   -     21,74  kg/rok      

P0691     Zníženie produkcie emisií Nox                                    -     86,66  kg/rok 

Viac
Subjekt
Obec Družstevná pri Hornáde
Miesta realizácie
Družstevná pri Hornáde
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.06.2022
Celková suma
813,756 €
Vlastné zdroje
40,688 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvyšovanie energetickej účinnosti admin…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
12.05.2017
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
05.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,001 (MW)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,001 (MWt)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,2384 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,7072 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
24,7238 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2280,48 (m2)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
34,0197 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
152,075 (MWh/rok)
Cieľ
152,0747 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
150072,9646 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
24,7002 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
118054,9944 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
477196,2882 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.09.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra 220010

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 220010

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce zateplenie

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce zateplenie

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra PATRIUM

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra 2020-022

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Vypracovanie energetického certifikátu

Faktúra TENEC

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

EM 09/2020

Faktúra EM 09/2020

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

EM 10/2020

Faktúra EM 10/2020

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2020
Názov

EM 11/2020

Faktúra EM 11/2020

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

EM 07/2020

Faktúra EM 07/2020

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

EM 12/2020

Faktúra EM 12/2020

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

EM 01/2021

Faktúra EM 01/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

EM 02/2021

Faktúra EM 02/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

EM 03/2021

Faktúra EM 03/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

EM 04/2021

Faktúra EM 04/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

EM 05/2021

Faktúra EM 05/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

EM 06/2021

Faktúra EM 06/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

EM 07/2021

Faktúra EM 07/2021

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

EM 03/2022

Faktúra EM 03/2022

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

EM 05/2022

Faktúra EM 05/2022

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

EM 06/2022

Faktúra EM 06/2022

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Veľkoplošný pútač

Faktúra - pútač

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Externý manažment 06/20

Faktúra - EM 06/20

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Externý manažment 01/20

Faktúra - EM 01/20

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Projektová dokumentácia I. etapa

Faktúra - PD

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2017
Názov

Energetický audit

Faktúra - EA

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra_Stav.práce Sayrus_č.1

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Sayrus s.r.o.
Žiadaná suma
208,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra_Stav.práce Sayrus_č.1

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Sayrus s.r.o.
Žiadaná suma
208,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Sayrus s.r.o.
Žiadaná suma
33,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Družstevná pri Hornáde
Dodávateľ
Sayrus s.r.o.
Žiadaná suma
267,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
Elektrofinál Košice s.r.o.
IČO
50296698
Názov
MANIRA, s.r.o.
IČO
36805904
Názov
PATRIUM s.r.o.
IČO
47390514
Názov
TENES, s.r.o.
IČO
46876618
Názov
T.D. LINE, s.r.o.
IČO
47221828
Názov
Sayrus s.r.o.
IČO
36278211
Názov
SERVIS DpH, s. r. o., r. s. p.
IČO
52809528
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.