Popis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia budovy školy a školských dielní -  Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce. Stavebné úpravy sú vykonávané za účelom zníženia energetickej náročnosti budov. Objekt SO 01 – Budova školy a Objekt SO 02 – Školské dielne sa nachádzajú v katastrálnom území obce Mojmírovce. Budovy od ich postavenia slúžia pre potreby školy.

Podlahová plocha objektu SO 01 je 796,88 m2 a vykurovaný objem podlaží je 2747,18 m3. Podlahová plocha objektu SO 02 je 190,91 m2 a vykurovaný objem podlaží je 620,46 m3.

Zateplením obvodového a strešného plášťa, výmenou otvorových konštrukcií, rekonštrukciou vykurovacej sústavy a výmenou tepelného zdroja ako aj výmenou osvetlenia by sa malo dosiahnuť hlavne zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodového a strešného plášťa a výrazné zníženie energetickej náročnosti budov. Druhotnou funkciou obnovy zlepšenie architektonickej a estetickej stránky objektov. Po zrealizovaní projektu dôjde k zníženiu konečnej spotreby energie objektov o 80200 kWh/rok a budovy budú zaradené do energetickej triedy "A1". Plánovaná úspora energie na vykurovanie oproti súčasnému stavu bude 66,3% (objekt SO 01) a 70,9% (objekt SO 02). Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu ultranízkoenergetických budov a k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Miesta realizácie
Mojmírovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2017 - 01.02.2022
Celková suma
335,868 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
820 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A2. Zníženie energetickej náročnosti bu…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
17.08.2017
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
24.02.2022
Názov
A1. Zníženie energetickej náročnosti bu…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
17.08.2017
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
24.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
13.02.2019
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
30.04.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
14,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0022 (MW)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,0022 (MWe)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,16 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
39,193 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
13,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
81073,2 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
97234,66 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
104091,2757 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
987,79 (m2)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
51,5902 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
132,6634 (MWh/rok)
Cieľ
132,6634 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - Budova 1: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Budova 2: Zníženie energetickej náročnosti budovy školských dielní - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Budova 1: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Stavebné práce - Budova 2: Zníženie energetickej náročnosti budovy školských dielní - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Stavebné práce - Budova 1: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Stavebné práce - Budova 1: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Budova 2: Zníženie energetickej náročnosti budovy školských dielní - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Stavebné práce - Budova 1: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Stavebné práce - Budova 1: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Budova 2: Zníženie energetickej náročnosti budovy školských dielní - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Budova 2: Zníženie energetickej náročnosti budovy školských dielní - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Budova 1: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Budova 2: Zníženie energetickej náročnosti budovy školských dielní - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Stavebné práce - Budova 1: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Projektová dokumentácia - Budova 1: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2017
Názov

Projektová dokumentácia - Budova 2: Zníženie energetickej náročnosti budovy školských dielní - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2017
Názov

Energetický audit - Budova 1: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2017
Názov

Energetický audit - Budova 2: Zníženie energetickej náročnosti budovy školských dielní - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2017
Názov

Publikovanie článku o projekte

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Publikovanie článku o projekte

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Stavebný dozor - Budova 2: Zníženie energetickej náročnosti budovy školských dielní - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - Budova 1: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - Budova 2: Zníženie energetickej náročnosti budovy školských dielní - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Stavebný dozor - Budova 1: Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - OUI Mojmírovce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce

Suma celkom
396,877 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce

Suma celkom
335,868 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
294,854 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce

Suma celkom
820 €
Vrátená suma
820 €
Suma na vymáhanie
820 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Nicolson, s.r.o.
IČO
46068325
Názov
PROGETTO, s.r.o.
IČO
36552291
Názov
Nicolson, s.r.o.
IČO
46068325
Názov
FK Real s.r.o.
IČO
36555924
Názov
Ing. Dušan Ondrejka - PRONSTAV
IČO
22679928
Názov
STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
IČO
36231371
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.