Popis projektu

Cieľom projektu sú stavebné úpravy obecného úradu za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Predložená žiadosť sa bude realizovať v obci Bajerovce, ktorá sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, v okrese Sabinov. Budova obecného úradu sa nachádza v centre obce. Obec každoročne platí množstvo peňazí na prevádzku budovy , keďže má budova obecného úradu vysokú energetickú náročnosť. Projekt pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa, výmeny strechy a strešnej krytiny, výmeny elektrorozvodov a svietidiel, výstavby kotolne a vykurovacích telies, výmeny otvorových konštrukcií a stavebných prác vyplývajúcich z navrhovaných zmien v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou. Realizáciou projektu dôjde k zníženiu konečnej spotreby energie o 34 122,53 kWh/rok, k zníženiu potreby energie o 35 667,24 kWh/rok, k zníženiu množstva produkovaných emisií CO2 o 2,53 tekviv. ako aj k úspore nákladov o

6 521,67€. Projekt je v súlade s Prioritnou osou: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo v všetkých sektoroch, Investičnou prioritou: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, Špecifických cieľom: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Po realizácii projektu bude budova slúžiť zamestnancom obecného úradu, ktorým sa zlepšia pracovné a hygienické podmienky. V rámci projektu aj po jeho skončení sú navrhované aj iné dodatočné opatrenia, najmä organizačného a osvetového charakteru.

Viac
Subjekt
Obec Bajerovce
Miesta realizácie
Bajerovce
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.02.2015 - 01.08.2019
Celková suma
158,280 €
Vlastné zdroje
7,914 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2015
Skutočný začiatok
01.02.2015
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
7,57 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
7,57 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
6,696 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
2,53 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
13,43 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
14,75 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
171,7 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
6,93 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
20,138 (MWh/rok)
Cieľ
20,138 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
13208,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
93317,233 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
36753,2471 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.