Popis projektu

projektu je v súlade so špecifickým cieľom 4.3.1 výzvy znížiť spotrebu energie pri prevádzke budovy KSB v obci Vyšný Orlík prostredníctvom realizácie optimálnej kombinácie investičných opatrení:

- zlepšenia tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;

- modernizáciou vykurovacieho systému a systému vetrania za účelom zníženia spotreby energie;

- výmenou svietidiel a úsporných žiaroviek.

je realizácia stavebných prác, ktoré naplnia vybrané investičné opatrenia. Prevedie sa výmena výplňových konštrukcií fasády, t .j. okien a dverí. Všetky okná a dvere budú vymenené za plastové s izolačným trojsklom.  Súčasťou stavebných prác bude realizácia novej strešnej krytiny, oplechovania a  klampiarskych výrobkov. V rámci zníženia celkovej potreby tepla na vykurovanie sa prevedie rekonštrukcia vykurovacieho systému. V celom objekte sa vymenia pôvodné svietidlá za úsporné. Príprava teplej vody bude decentrálne riešená pomocou elektrických prietokových ohrievačov. Objekt rieši aj rekuperáciu výmeny vzduchu v sále prostredníctvom vzduchotechniky. KSB budú môcť využívať aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu zabezpečením bezbariérového vstupu do budovy pomocou rámp R, ktoré budú osadené na hlavnom vstupnom schodisku do obecného úradu a schodisku vedúceho do sály kultúrneho domu.

je zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy a prispieť k ochrane životného prostredia znížením emisií CO2. Budova bude vplyvom realizácie projektu zaradená v rámci spotreby primárnej energie do kategórie A1 a dosiahne sa zníženie potreby energie na vykurovanie až o 85,73 %. Projekt tiež prispeje k ochrane životného prostredia znížením emisií CO2 o 86,9 ton ročne.

Vedľajšie prínosy projektu sú zvýšenie tepelnej pohody a hygienického štandardu priestorov budovy k spokojnosti verejnosti a zamestnancov KSB ako aj zlepšený vzhľad renovovanej budovy. Významným prínosom bude trvalé zníženie nákladov na prevádzku budovy, pričom finančné prostriedky z prevádzkových úspor budú môcť byť použité na udržanie výstupov projektu a rozvoj ďalších verejnoprospešných aktivít obce. 

Viac
Subjekt
Obec Vyšný Orlík
Miesta realizácie
Vyšný Orlík
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.10.2019
Celková suma
478,169 €
Vlastné zdroje
23,908 €
Vyčerpané z projektu
438,204 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti kultúr…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
25.04.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
30.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
07.09.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
42793,587 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
653796,5 (kWh/rok)
Cieľ
666470,404 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
100022,2328 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
30.10.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.10.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
30.10.2019
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
7,16 (t ekviv. CO2)
Cieľ
7,16 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
13.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
27,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
32,08 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.01.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.01.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1939,8 (m2)
Cieľ
1939,8 (m2)
Naposledy aktualizované
13.01.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,4087 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
52,202 (MWh/rok)
Cieľ
52,2023 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.01.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,829 €
Schválené na preplatenie
247,829 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
247,829 €
Schválené na preplatenie
247,829 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti KSB

Faktúra_stav.práce KSB

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,375 €
Schválené na preplatenie
190,375 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti KSB

Faktúra_stav.práce KSB

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,375 €
Schválené na preplatenie
190,375 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Riadenie projektu_externý manažment 09/2018

FA_EM_09/2018

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

Riadenie projektu_externý manažment 10/2018

FA2018364_EM_10_2018

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Riadenie projektu_externý manažment 12/2018

FA2018452_EM_12_2018

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2019
Názov

Riadenie projektu_externý manažment 01/2019

FA2019040_EM_01_2019

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

Riadenie projektu_externý manažment 04/2019

FA2019172_EM_04_2019

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Riadenie projektu_externý manažment 05/2019

FA2019216_EM_05_2019

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

Riadenie projektu_externý manažment 07/2019

FA2019326_EM_07_2019

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Riadenie projektu_Externý manažment 08/2019

FA2019375_EM_08_2019

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Riadenie projektu_externý manažment 09/2019

FA2019434_EM_09_2019

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2019
Názov

Riadenie projektu_externý manažment 10/2019

FA2019497_EM_10_2019

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebný dozor pre projekt zníženia energetickej náročnosti kultúrno-správnej budvy vyšný orlík

FA2019011_SD

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2019
Názov

Stavebné práce pre projekt podľa súpisu vykonaných prác

FA2019112_GMT_stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Vyšný Orlík
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
GMT projekt, spol.s.r.o.
IČO
36484971
Názov
Miroslav Rebej
IČO
41991303
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.