Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia budovy, zlepšenie ochrany stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi (dážď, vietor, sneh). Realizácia projektu zabezpečí zníženie spotreby energie a nenavyšovanie finančného zaťažovania rozpočtu obce. Dôjde tak ku výraznému zlepšeniu služieb pre užívateľov. Užívateľmi výsledkov projektu sú predovšetkým obyvatelia  žijúci v obci a okolí. Okrem zlepšenia technického stavu budovy a zníženia energetickej náročnosti celej prevádzky sa podstatnou mierou zvýši  reprezentatívnosť a funkčnosť Kultúrneho domu, čo umožní usporadúvať v obci viac a organizačne náročnejších kultúrnych podujatí. Cieľom je aj zvýšiť kultúrne povedomie obyvateľov, podpora ich aktivít v tejto oblasti a pritiahnutie návštevníkov z okolia na zaujímavé podujatia.

Hlavnou aktivitou projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu.

Realizácia projektu bude pozostávať zo štyroch opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálnejšia kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody a v neposlednom rade aj modernizácie osvetlenia a inštalácie rekuperácie so spätným získavaním tepla.

Pri návrhu opatrení na spracovanie projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu, ktorý mal pre rozsah spracovania projektovej dokumentácie odporúčací charakter. Zároveň sa už v tejto fáze prípravy projektovej dokumentácie kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ  Value for Money. Ten je výsledným ukazovateľom v projekte, môžeme povedať, že merítkom kvality celého projektu. Ukazovateľ Value for money sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa v projekte, t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Vyjadruje prínos projektu v pomere ku vynaložených finančným zdrojom.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money"   , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Viac
Subjekt
Obec Seňa
Miesta realizácie
Seňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.03.2021
Celková suma
418,033 €
Vlastné zdroje
20,902 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné úpravy pre zníženie energetick…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
31.05.2019
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
01.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
02.01.2019
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
20.04.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1988,57 (m2)
Cieľ
1988,57 (m2)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
44,2348 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
163,1528 (MWh/rok)
Cieľ
163,1528 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
118917,9419 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,068 (MW)
Cieľ
0,067 (MW)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
135707,1862 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,068 (MWt)
Cieľ
0,067 (MWt)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
70,35 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
24,79 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,058 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
15,618 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
294091,4862 (kWh/rok)
Cieľ
286435,4917 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.05.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

VERVA KD 2020046

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Stavebné práce

VERVA KD 2020046

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

VERVA KD 2020066

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

VERVA KD 2020066

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Stavebné práce

VERVA KD 2020056

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

VERVA KD 2020056

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Stavebné práce

VERVA KD 2020083

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

VERVA KD 2020083

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Stavebné práce

VERVA KD 2020084

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

Externý manažment

Externý manažment KD 21010

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Externý manažment

Externý manažment KD 21002

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Externý manažment

Externý manažment KD 20039

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Energetický certifikát budovy KD

Energetický certifikát budovy KD

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor KD

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov IČO
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
DVJ Company s. r. o.
IČO
43913644
Názov
VERVA, spol. s r.o., Košice
IČO
17084059
Názov
Ing. Antónia Lichmanová
IČO
41086830
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.