Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov základnej školy Základná škola s materskou školou v Smoleniciach (ďalej len ZŠ Smolenice), v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti jazykových zručností, prírodovednej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, technickej gramotnosti, ako aj v oblasti rozvoja ich pracovných a manuálnych zručností. Zároveň má podporiť sebavzdelávanie žiakov, celoživotné vzdelávanie a celkový rozvoj kompetencií žiakov k učeniu sa. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom investície do materiálno-technického vybavenia odborných učební a knižnice ZŠ. Týmto je projekt v plnom súlade so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Navrhované aktivity projektu:

Aktivita 1 Biologická/chemická učebňa)

Aktivita 2 Fyzikálna učebňa

Aktivita 3 IKT učebňa(variant klientské stanice)

Aktivita 4 Jazyková učebňa

Aktivita 5 Knižnica

Aktivita 6 Stavebné úpravy

Výsledkom realizácie aktivít (merateľný ukazovateľ) bude 1 podporená jazyková učebňa, 1 podporená IKT učebňa, 2 podporené prírodovedné učebňe a 1 podporená knižnica.  

Projekt napĺňa globálny cieľ IROP, ktorým je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Obec Smolenice realizáciou projektu zvýši kvalitu a rozsah poskytovaných verejných služieb v oblasti základného vzdelávania na svojom území, čo bude mať pozitívny dopad na dané prostredie z hľadiska jeho udržateľného územného rozvoja. Podporou základného vzdelávania sa zlepší prístup pre miestnych mladých ľudí na trh práce, žiakom sa vytvorí priestor pre rozhľad o ich budúcich pracovných a študijných možnostiach. Posilnením kľúčových kompetencií žiakov ZŠ sa im umožní úspešná integrácia do spoločnosti z hľadiska sociálnych a pracovných väzieb. Realizáciou hlavných aktivít projektu je predkladaný projekt plne v súlade so stratégiou IROP, prioritná os č. 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - tematický cieľ č. 10 – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania.

Viac
Subjekt
Smolenice
Miesta realizácie
Smolenice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.06.2021
Celková suma
110,375 €
Vlastné zdroje
5,519 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
09.11.2020
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
04.01.2021
Názov
Knižnica
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
23.06.2021
Názov
Jazyková učebňa
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
23.06.2021
Názov
IKT učebňa (variant klientské stanice)
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
23.06.2021
Názov
Fyzikálna učebňa
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
23.06.2021
Názov
Biologická/chemická učebňa
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.12.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
23.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
09.11.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
23.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
237,0 (osoby)
Cieľ
237,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.10.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Knižničný fond

Faktúra č. F208009156

Vlastník dokladu
Smolenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Nábytok do biologicko/chemickej učebne

Faktúra č. FVN2021157

Vlastník dokladu
Smolenice
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
9,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Nábytok do fyzikálnej učebne

Faktúra č. FVN2021157

Vlastník dokladu
Smolenice
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
9,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Nábytok do knižnice

Faktúra č. FVN2021157

Vlastník dokladu
Smolenice
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
4,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Didaktické pomôcky do Biologickej/Chemickej učebne

Faktúra č. 2021110073

Vlastník dokladu
Smolenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

Didaktické pomôcky do fyzikálnej učebne

Faktúra č. 2021110073

Vlastník dokladu
Smolenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

Rekonštrukcia učební základnej školy

Faktúra č. 210001

Vlastník dokladu
Smolenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

IKT vybavenie do jazykovej učebne

Faktúra č. 2021110285

Vlastník dokladu
Smolenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie do IKT učebne (variant klientské stanice) - softvér

Faktúra č. 2021110285

Vlastník dokladu
Smolenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie do IKT učebne (variant klientské stanice)

Faktúra č. 2021110285

Vlastník dokladu
Smolenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie do biologicko/chemickej učebne

Faktúra č. 2021110285

Vlastník dokladu
Smolenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie do knižnice

Faktúra č. 2021110285

Vlastník dokladu
Smolenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie do fyzikálnej učebne

Faktúra č. 2021110285

Vlastník dokladu
Smolenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
ITES Vranov, s.r.o.
IČO
31680259
Názov
Top Soft BSB, s.r.o.
IČO
36301001
Názov
Peter Skubák - AD REM
IČO
11782889
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.