Popis projektu

Cieľom predkladného projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Močenok.

Aktivity projektu:  

Hlavné aktivity:
Aktivita 1: Triedený zber komunálnych odpadov (profesionálny nosič nadstavieb – transportér s hákovým nosičom kontajnerov, veľkoobjemové kontajnery, váha na váženie zložiek KO, drvič na BRKO).

Podporné aktivity projektu:

Aktivita 1: Riadenie projektu – externé. Manažment projektu zo strany prijímateľa vykonávaný externým subjektom. Zahŕňa organizačné, personálne, technické a finančné zabezpečenie riadenia projektu, monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), vykonávanie zmien v projekte, poradenstvo v oblasti informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF a ŠR SR na spolufinancovanie projektu, a pod.

Cieľová skupina sú obyvatelia obce Močenok. Miesto realizácie je obec Močenok.

Predkladaný projekt realizáciou navrhovaných aktivít dosiahne zvolené hodnoty vybraných merateľných ukazovateľov relevantných pre daný typ oprávnených aktivít. Obyvatelia obce by boli aktívne zapájaný do procesu triedenia odpadov tým, že v areáli zberného dvora by mohli odovzdávať objemný odpad, drobný stavebný odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obcí a taktiež BRKO, resp. by boli v určitom stanovenom časovom harmonograme rozmiestňované v obciach veľkokapacitné kontajnery s označením zberu príslušného druhu odpadu.

Viac
Subjekt
Obec Močenok
Miesta realizácie
Močenok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2017 - 01.02.2018
Celková suma
197,867 €
Vlastné zdroje
9,893 €
Vyčerpané z projektu
197,759 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2016
Skutočný začiatok
21.02.2017
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
28.02.2018
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
25.10.2017
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
15.01.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
400,0 (t/rok)
Cieľ
400,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
26.06.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
915,52 (t/rok)
Cieľ
400,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
26.06.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nadstavba - hydraulický hákový nosič kontajnerov

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,032 €
Schválené na preplatenie
23,032 €
Realizácia
-
Názov

štiepkovač na čelnú upínaciu dosku, štiepkovač 105 HX

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,350 €
Schválené na preplatenie
25,350 €
Realizácia
-
Názov

Kontajner na hákový nosič - vaňový, kontajner vaňový D3/C1-28KV 32

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
10,500 €
Realizácia
-
Názov

kontajner na hákový nosič - v tretine sklopné bočnice, kontajner 4,73 m3

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
10,500 €
Realizácia
-
Názov

nákladná váha plošinová, plošinová nápravová váha s kabelážou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,480 €
Schválené na preplatenie
9,480 €
Realizácia
-
Názov

profesionálny nosič nadstavieb - transportér 4x4 E6, N1/N2 - M31 C 4x4 dlhá

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,949 €
Schválené na preplatenie
108,949 €
Realizácia
-
Názov

profesionálny nosič nadstavieb - transportér 4x4 E6, N1/N2 - M31 C 4x4 dlhá

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,600 €
Schválené na preplatenie
6,600 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Nadstavba - hydraulický hákový nosič kontajnerov

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,032 €
Schválené na preplatenie
23,032 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

profesionálny nosič nadstavieb - transportér 4x4 E6, N1/N2 - M31 C 4x4 dlhá

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,949 €
Schválené na preplatenie
108,949 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

nákladná váha plošinová, plošinová nápravová váha s kabelážou

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,480 €
Schválené na preplatenie
9,480 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

kontajner na hákový nosič - v tretine sklopné bočnice, kontajner 4,73 m3

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
10,500 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Kontajner na hákový nosič - vaňový, kontajner vaňový D3/C1-28KV 32

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
10,500 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

štiepkovač na čelnú upínaciu dosku, štiepkovač 105 HX

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,350 €
Schválené na preplatenie
25,350 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
ORIENS s.r.o.
Žiadaná suma
3,348 €
Schválené na preplatenie
3,348 €
Realizácia
21.03.2018
Názov IČO
Názov
ORIENS s.r.o.
IČO
31686303
Názov
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
35786078
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.