Popis projektu

Predmetom projektu je obstaranie technológie do odpadového hospodárstva v obci Bátorove Kosihy s cieľom zabezpečovať triedený zber, prepravu a manipuláciu s odpadmi, resp. prípravu pre odberateľa BRO, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu vo vlastnej réžií, čím by sa vytvorili podmienky pre efektný a spoľahlivý systém nakladania s predmetnými zložkami odpadu (BRO, DSO a VOO) a zároveň by sme motivovali občanov k vyššej disciplinovanosti pri nakladaní s odpadmi. Zakúpi sa traktor, traktorový náves, traktorový príves s ramenovým nakladačom reťazovým, kompaktný samochodný teleskopický nakladač s riadením 4-kolies, drvič biologického materiálu a 5 ks kontajnerov veľkoobjemových vaňových 7 m3. Každá technológia bude slúžiť na zber, prepravu a manipuláciu vytriedených zložiek BRKO, DSO a VOO, iba drvič biologického odpadu bude slúžiť na mechanickú úpravu (zmenšenie objemu) vytriedeného BRO. Zvolený súbor techniky je nevyhnutný na zabezpečenie stanovených cieľov v oblasti triedenia komunálneho odpadu primárne zameraných na odpad, za ktorý je zodpovedná obec. V dôsledku realizácie projektu sa zabezpečí zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu a kapacity pre triedenie komunálnych odpadov o 218 ton. Realizácia projektu zabezpečí pre občanov obce jednoduchší a komfortnejší spôsob triedenia komunálneho odpadu a prispeje tiež k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom títo občania žijú.

Predmetné druhy odpadu, ktoré sú riešené v rámci predkladaného projektu (t.j. VOO, DSO, BRO) budú po vytriedený dočasne uložené na zberné miesto a pripravené pre odberateľa (napr. BRO bude pomocou drviča biologického odpadu mechanicky upravený, čím zmenšíme jeho objem). Odberateľom bude vopred zazmluvnená spoločnosť, ktorá zabezpečí zhodnotenie a zneškodnenie predmetných druhov vyseparovaných odpadov. Spoločnosť daný odpad odvezie na miesto, kde ho ďalej upravuje, napr. DSO dotrieďujú a drvia v drvičoch na príslušnú veľkosť. Drť rôznej veľkosti a frakcie (ako napr. betónová drť a tehlová drť) je plnohodnotnou náhradou prírodných materiálov. Takto spracovaný DSO môžu poskytnúť stavebným spoločnostiam na stavebné a údržbárske práce, úpravu terénu a ciest. DSO, ktorý patrí do skupiny inertných odpadov môže byť využitý na asanačné, rekonštrukčné, zásypové práce a stavebné účely na skládkach. Spracovaný BRO daná spoločnosť odváža do zazmluvnených kompostární, kde sa daný odpad ďalej zhodnocuje, resp. prebieha proces kompostovania, ktorého výsledkom je kompost. VOO sa spracováva na menšie časti. Recyklovateľné časti VOO (napr. drevené skrine) sa ďalej recyklujú, ale ostatný VOO a DSO, ktoré sa nedajú ďalej zhodnotiť sa ukladajú na skládku danej spoločnosti. Cieľom je dané komodity využiť, čo najekologickejšie a nezapĺňať nimi skládky odpadov alebo znečisťovať životné prostredie.

Viac
Subjekt
Obec Bátorove Kosihy
Miesta realizácie
Bátorove Kosihy
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.02.2018
Celková suma
265,211 €
Vlastné zdroje
13,261 €
Vyčerpané z projektu
259,075 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
04.05.2017
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.06.2017
Plánovaný koniec
01.02.2018
Skutočný koniec
27.10.2017
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
218,0 (t/rok)
Cieľ
218,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
28.03.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
246,76 (t/rok)
Cieľ
218,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
28.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Drvič biologického odpadu NEGRI R255 TN

Faktúra - daňový doklad č. 201709006

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,656 €
Schválené na preplatenie
3,656 €
Realizácia
-
Názov

Kontajner veľkoobjemový vaňový 7m3

Faktúra - daňový doklad č. 201709006

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,660 €
Schválené na preplatenie
9,660 €
Realizácia
-
Názov

Drvič biologického odpadu NEGRI R255 TN

Faktúra - daňový doklad č. 201709006

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,656 €
Schválené na preplatenie
3,656 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Drvič biologického odpadu NEGRI R255 TN

Faktúra - daňový doklad č. 201709006

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,844 €
Schválené na preplatenie
12,844 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Kolesový traktor FARMTRAC 7100 DT

Faktúra - daňový doklad č. 201709006

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,020 €
Schválené na preplatenie
70,020 €
Realizácia
-
Názov

Traktorový príves GRAND SUPER s ramenovým nakladačom reťazovým KURTA RNR 8V

Faktúra - daňový doklad č. 201709006

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,280 €
Schválené na preplatenie
50,280 €
Realizácia
-
Názov

Traktorový náves PRONAR T663/3

Faktúra - daňový doklad č. 201709006

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,144 €
Schválené na preplatenie
24,144 €
Realizácia
-
Názov

Kompaktný samochodný teleskopický nakladač s riadením 4-kolies WEIDEMANN T4512

Faktúra - daňový doklad č. 201709006

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,280 €
Schválené na preplatenie
86,280 €
Realizácia
-
Názov

Traktorový príves GRAND SUPER s ramenovým nakladačom reťazovým KURTA RNR 8V

Faktúra - daňový doklad č. 201709006

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,280 €
Schválené na preplatenie
50,280 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Kolesový traktor FARMTRAC 7100 DT

Faktúra - daňový doklad č. 201709006

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,020 €
Schválené na preplatenie
70,020 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Traktorový náves PRONAR T663/3

Faktúra - daňový doklad č. 201709006

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,144 €
Schválené na preplatenie
24,144 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Kontajner veľkoobjemový vaňový 7m3

Faktúra - daňový doklad č. 201709006

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,660 €
Schválené na preplatenie
9,660 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Kompaktný samochodný teleskopický nakladač s riadením 4-kolies WEIDEMANN T4512

Faktúra - daňový doklad č. 201709006

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,280 €
Schválené na preplatenie
86,280 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Externý projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Externý projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

Externý projektový manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
25.07.2017
Názov

Plagát

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
18.09.2017
Názov IČO
Názov
KomAgrartechnik, s.r.o.
IČO
36537756
Názov
ISA projekta, s. r. o.
IČO
46894641
Názov
Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o.
IČO
45391530
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.