Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru / Schutz und Entwicklung eines Lebensraumverbundes der Flüsse im Bereich des Alpen Karpaten Korridors

Nationalpark Donau-Auen GmbH

Popis projektu

SK
Karpaty a Alpy patria k najdôležitejším prírodným oblastiam Európy. Vďaka vyhláseniu Alpsko-karpatského koridoru vzniklo ekologické prepojenie týchto rozsiahlych území. V rámci Alpsko-karpatského riečneho koridoru by teraz malo dôjsť k zabezpečeniu a zlepšeniu prepojenia biotopov vodných živočíchov v pohraničnej oblasti Rakúska a Slovenska. Rozsiahle chránené územia v okolí Viedne a Bratislavy (Dunajské lužné lesy, Záhorie, Viedenský les, Morava) sú veľmi významné z hľadiska ochrany prírody a rekreácie. Svoju ochrannú funkciu však môžu plniť, iba ak zostanú navzájom prepojené prostredníctvom koridorov. Sieť vodných tokov v tomto zohráva dôležitú úlohu. Úpravy, priečne objekty, chabá štruktúra lužných lesov a intenzívne poľnohospodárstvo v okolí rušivo vplýva na ich multifunkčný charakter. Koncepcie cezhraničnej ochrany a starostlivosti pre vybrané vodné toky (Rudava, Malina, Myjava a Močiarka na Slovensku a Schwechat a Fischa v Rakúsku) vypracúvajú odborníci z oboch krajín spoločne. Pilotné revitalizačné opatrenia zlepšia kvalitu riečnych biotopov a prispejú k lepšej protipovodňovej ochrane v oblasti. Úspešnosť realizovaných projektových opatrení bude zdokumentovaná na základe vybraných druhov (rybárik riečny, podustva severná, užovka škvrnitá, mihuľa ukrajinská). Zapojenie majiteľov susedných pozemkov, zainteresovaných strán a škôl do projektových aktivít by malo umožniť silnejšie pocítiť význam riek v rakúsko-slovenskom pohraničí a prebudiť nadšenie pre prostredie rieky. Alpsko-karpatský riečny koridor je cezhraničný pilotný projekt. Výmena skúseností, spoločné koncepcie a realizácia osvedčených postupov v ekologickom vodnom rozvoji vytvárajú základ pre bilaterálny zoznam opatrení, ktoré by mali byť postupne realizované v rámci nadväzujúceho projektu.

DE
Die Karpaten und die Alpen gehören zu den bedeutendsten Naturräumen Europas. Die Ausweisung des Alpen-Karpaten Korridors stellte sicher, dass der ökologische Verbund zwischen diesen Großräumen gewährleistet ist.
Im Rahmen des Alpen Karpaten Fluss Korridors soll nun auch die Lebensraumkonnektivität für wassergebundene Organismen in der österreichisch-slowakischen Grenzregion geschützt und verbessert werden.
Die im Großraum Wien-Bratislava gelegenen Großschutzgebiete (Donau-Auen, Zahorie, Wienerwald, March) sind für Naturschutz und Naherholung von herausragender Bedeutung. Sie können ihre Schutzziele jedoch nur erreichen, wenn sie über Lebensraumkorridore miteinander verbunden bleiben. Das Netzwerk der Fließgewässer übernimmt dabei eine zentrale Funktion. Regulierungen, Querbauwerke, strukturarme Auwälder und intensive Landwirtschaft im Umland beeinträchtigen deren Multi-Funktionalität.
Grenzübergreifende Schutz- und Pflegekonzepte für ausgewählte Fließgewässer (Rudava, Malina, Myjava, Mociarka in der Slowakei, Schwechat und Fischa in Österreich) werden gemeinsam von Experten beider Länder erstellt. Pilothafte Revitalisierungsmaßnahmen verbessern die Lebensraumqualität der Flüsse und leisten einen Beitrag zum Hochwasserschutz in der Region. Anhand ausgewählter Leitarten (Eisvogel, Nase, Würfelnatter, Ukrainisches Bachneunauge) wird der Erfolg der umgesetzten Projektmaßnahmen dokumentiert.
Die Einbindung von Anrainergemeinden, Interessierten und Schulen in die Projektaktivitäten soll die Flüsse in der österreichisch-slowakischen Grenzregion wieder verstärkt erlebbar machen und die Begeisterung für den Lebensraum Fluss wecken.

Viac
Subjekt
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Partneri
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH, Schwechat Wasserverband, Stadtgemeinde Fischamend, Österreichische Bundesforste AG
Miesta realizácie
Wiener Umland/Sudteil, Wiener Umland/Nordteil, Niederosterreich-Sud, Wien, Malacky, Senica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2017 - 01.08.2020
Celková suma
2,105,815 €
Vlastné zdroje
175,869 €
Vyčerpané z projektu
571,678 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu / Durchführ…
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu / Durchführ…
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu / Durchführ…
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu / Durchführ…
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu / Durchführ…
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu / Durchführ…
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu / Durchführ…
Typ
2.2 V_Posilnenie ce…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov zapojených do spoločných školiacich schém (P)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany
Hodnota
0,0 (ha)
Cieľ
25710,0 (ha)
Naposledy aktualizované
28.01.2020
Riziko
-
Názov
Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji zelených infraštruktúr (P)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.01.2020
Riziko
-
Názov
Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb týkajúcich sa ekologických sietí a zelených infraštruktúr (P)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
22,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.01.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Berichtsperiode_01

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
15,662 €
Schválené na preplatenie
15,614 €
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosen

Berichtsperiode_01

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

Berichtsperiode_01

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
9,369 €
Schválené na preplatenie
8,998 €
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Berichtsperiode_01

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
62,461 €
Schválené na preplatenie
59,989 €
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Berichtsperiode_01

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
59,989 €
Schválené na preplatenie
59,989 €
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

Berichtsperiode_01

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
8,998 €
Schválené na preplatenie
8,998 €
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosen

Berichtsperiode_01

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Berichtsperiode_01

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
15,614 €
Schválené na preplatenie
15,614 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok-ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok-ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
1,608 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok-ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
12,695 €
Schválené na preplatenie
12,695 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok-ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok-ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
1,608 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok-ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
12,695 €
Schválené na preplatenie
12,695 €
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

BLGA_PP06_AKFK_viadonau_P2

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
17,040 €
Schválené na preplatenie
17,040 €
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

BLGA_PP06_AKFK_viadonau_P2

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
17,040 €
Schválené na preplatenie
17,040 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_AKK Rudava

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
2,513 €
Schválené na preplatenie
2,509 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok_AKK Rudava

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok_AKK Rudava

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_AKK Rudava

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
16,751 €
Schválené na preplatenie
16,728 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_AKK Rudava

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
16,728 €
Schválené na preplatenie
16,728 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok_AKK Rudava

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok_AKK Rudava

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_AKK Rudava

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
2,509 €
Schválené na preplatenie
2,509 €
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

Berichtslegung Fischamend 02

Vlastník dokladu
Stadtgemeinde Fischamend
Dodávateľ
Stadtgemeinde Fischamend
Žiadaná suma
6,780 €
Schválené na preplatenie
6,780 €
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

Berichtslegung Fischamend 02

Vlastník dokladu
Stadtgemeinde Fischamend
Dodávateľ
Stadtgemeinde Fischamend
Žiadaná suma
6,780 €
Schválené na preplatenie
6,780 €
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Berichtslegung_02

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
596 €
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Experitse und Dienstleistungen

Berichtslegung_02

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
47,826 €
Schválené na preplatenie
47,826 €
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

Berichtslegung_02

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
4,674 €
Schválené na preplatenie
4,674 €
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Berichtslegung_02

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
31,158 €
Schválené na preplatenie
31,158 €
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Experitse und Dienstleistungen

Berichtslegung_02

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
47,826 €
Schválené na preplatenie
47,826 €
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Berichtslegung_02

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
596 €
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

Berichtslegung_02

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
4,758 €
Schválené na preplatenie
4,674 €
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Berichtslegung_02

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
31,717 €
Schválené na preplatenie
31,158 €
Realizácia
-
Názov

ACRC_PP1_Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ACRC_PP1_Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
27.02.2019
Názov

ACRC_PP1_Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ACRC_PP1_Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
27.02.2019
Názov

ACRC_PP1_Personálne výdavky

ACRC_PP1_Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,274 €
Schválené na preplatenie
9,274 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

ACRC_PP1_Personálne výdavky

ACRC_PP1_Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,274 €
Schválené na preplatenie
9,274 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

ACRC_PP1_Nepriame výdavky (administratívne, kancelárske)

ACRC_PP1_Nepriame výdavky (administratívne, kancelárske)

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
1,391 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

ACRC_PP1_Nepriame výdavky (administratívne, kancelárske)

ACRC_PP1_Nepriame výdavky (administratívne, kancelárske)

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
1,391 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_AKK Rudava_3

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
3,525 €
Schválené na preplatenie
3,521 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok_AKK Rudava_3

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
2,380 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_AKK Rudava_3

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
23,499 €
Schválené na preplatenie
23,474 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok_AKK Rudava_3

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_AKK Rudava_3

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
3,521 €
Schválené na preplatenie
3,521 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok_AKK Rudava_3

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
2,380 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_AKK Rudava_3

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
23,474 €
Schválené na preplatenie
23,474 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok_AKK Rudava_3

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertisen und Dienstleistungen

BLGA_PP_3_Stadtgemeinde Fischamend

Vlastník dokladu
Stadtgemeinde Fischamend
Dodávateľ
Stadtgemeinde Fischamend
Žiadaná suma
42,579 €
Schválené na preplatenie
33,000 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen (inkl. USt.)

BLGA_PP06_AKFK_viadonau_P4

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
243,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen (exkl. USt.)

BLGA_PP06_AKFK_viadonau_P4

Vlastník dokladu
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Dodávateľ
via donau - Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Žiadaná suma
3,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Belegaufstellung_04

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Belegaufstellung_04

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
69,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungskosten

Belegaufstellung_04

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
10,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten f ext. Expertise und Dienstleistungen

Belegaufstellung_04

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
62,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

BLGA_PP_4-Stadtgemeinde Fischamend

Vlastník dokladu
Stadtgemeinde Fischamend
Dodávateľ
Stadtgemeinde Fischamend
Žiadaná suma
14,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok_č.4_AKK Rudava

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_č.4_AKK Rudava

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
24,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok_č.4_AKK Rudava

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_č.4_AKK Rudava

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
3,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

Belegaufstellung Report_04 SWV

Vlastník dokladu
Schwechat Wasserverband
Dodávateľ
Schwechat Wasserverband
Žiadaná suma
117,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ACRC_ZDV 2_Nepriame výdavky

ACRC_ZDV 2_Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

ACRC_ZDV 2_Externé služby_PAVLIK

ACRC_ZDV 2_Externé služby_ PAVLIK_FA 2019153

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

ACRC_ZDV 2_Cestovne naklady

ACRC_ZDV 2_Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

ACRC_ZDV 2_Personálne náklady

ACRC_ZDV 2_Personálne náklady

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Belegaufstellung_AKFK_05

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

Belegaufstellung_AKFK_05

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
35,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

Belegaufstellung_AKFK_05

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
5,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleitungen

Belegaufstellung_AKFK_05

Vlastník dokladu
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Dodávateľ
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Žiadaná suma
47,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok_5_BROZ

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
4,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok_5_BROZ

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_5_BROZ

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
18,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok_5_BROZ

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
2,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_5_BROZ

Vlastník dokladu
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dodávateľ
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.