Popis projektu

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici“ sa zameriava na zníženie energetickej náročnosti budovy gymnázia. Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici“, ktorá zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa a obnovu stavebno-technického riešenia budovy. Realizácia projektu je naplánovaná od 01/2018 do 01/2020. Aktivity projektu pozostávajú zo stavebných prác zameraných na zlepšenie tepelnotechnického stavu budovy. Dôvodom realizácie projektu je nevyhovujúci stav posudzovaných tepelno-izolačných parametrov budovy a z toho vyplyvajúca ich znížená funkčnosť a vysoká energetická náročnosť.
Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia Mikuláša Kováča, Mládežnícka ulica 51, Banská Bystrica, modernizácia objektu, ako aj odstránenie funkčných porúch v obvodovom plášti objektu a predĺženie celkovej životnosti stavby.
Cieľová hodnota ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ bude 200468,613 kWh/rok. Potreba energie na vykurovanie sa zníži na hodnotu 42,32 kWh z pôvodnej 99,00 kWh a spotreba primárnej energie na hodnotu 66,49 kWh z pôvodnej 216,54 kWh. Táto zmena predstavuje úsporu primárnej energie o 69,29%.

Viac
Subjekt
Gymnázium Mikuláša Kováča
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2016 - 01.12.2020
Celková suma
551,432 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A.Zníženie energetickej náročnosti vere…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2016
Skutočný začiatok
03.12.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
15.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
15.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
25,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2187,67 (m2)
Cieľ
2187,64 (m2)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
50,1116 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
157,8853 (MWh/rok)
Cieľ
157,8853 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
107773,7538 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
309523,696 (kWh/rok)
Cieľ
312829,0724 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
127868,8096 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0121 (MW)
Cieľ
0,0121 (MW)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0017 (MWt)
Cieľ
0,0017 (MWt)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0104 (MWe)
Cieľ
0,0104 (MWe)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,193 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,44 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
20,7 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.05.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Inžinierska činnosť a stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inžinierska činnosť a stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Služby Externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby Externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

Inžinierska činnosť a stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inžinierska činnosť a stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Služby Externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby Externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Inžinierska činnosť a stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Inžinierska činnosť a stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby Externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Služby Externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Propagačno informačná tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Gymnázium Mikuláša Kováča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2020
Názov IČO
Názov
OMOSS spol. s r.o.
IČO
36390151
Názov
ABC Media, s.r.o.
IČO
36031551
Názov
ZL - stav, s.r.o.
IČO
46856323
Názov
MIVAR, spol. s r.o.
IČO
36638188
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.