Popis projektu

Cieľom projektu „“, je znížiť náklady na spotrebu energií a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov materskej školy a zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy materskej školy. Realizácia projektu zabezpečí zníženie spotreby energie a nenavyšovanie finančného zaťažovania rozpočtu obce.

Hlavnou aktivitou projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy.

Realizácia projektu bude pozostávať z piatich opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálnejšia kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody a v neposlednom rade aj modernizácie osvetlenia a inštalácie rekuperácie so spätným získavaním tepla.

Pri návrhu opatrení na spracovanie projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu, ktorý mal pre rozsah spracovania projektovej dokumentácie odporúčací charakter. Zároveň sa už v tejto fáze prípravy projektovej dokumentácie kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ  Value for Money. Ten je výsledným ukazovateľom v projekte, môžeme povedať, že merítkom kvality celého projektu. Ukazovateľ Value for money sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa v projekte, t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Vyjadruje prínos projektu v pomere ku vynaložených finančným zdrojom.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money"   , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Viac
Subjekt
Obec Kojatice
Miesta realizácie
Kojatice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.05.2020
Celková suma
246,310 €
Vlastné zdroje
12,316 €
Vyčerpané z projektu
202,620 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUD…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
26.01.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
28.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
08.10.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
147837,751 (kWh/rok)
Cieľ
144688,959 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
83323,5658 (kWh/rok)
Cieľ
94197,1023 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0052 (MW)
Cieľ
0,0019 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0052 (MWt)
Cieľ
0,0019 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
6,6822 (MWh/rok)
Cieľ
2,4768 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
15,6775 (t ekviv. CO2)
Cieľ
17,2201 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
4,5991 (Kg/rok)
Cieľ
3,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
16,0251 (Kg/rok)
Cieľ
18,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
684,52 (m2)
Cieľ
684,52 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
28,3835 (MWh/rok)
Cieľ
18,5403 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
100,8707 (MWh/rok)
Cieľ
100,8707 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
72487,24 (kWh/rok)
Cieľ
82330,332 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
2,227 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
2,227 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,432 €
Schválené na preplatenie
97,578 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,578 €
Schválené na preplatenie
97,578 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
2,465 €
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20190118

Stavebné práce Eko SVIP s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Fa č. 20190118

Stavebné práce Eko SVIP s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20190118

Stavebné práce Eko SVIP s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,350 €
Schválené na preplatenie
100,350 €
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20190118

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20190118

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Fa č. 20190108

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20190108

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Fa č. 20029 KPa

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Externé riadenie

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Fa č. 19053 KPA

Externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Fa č. 2020018 TERA green ECB

Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Fa č. 2017080309 ENAU

Energetický audit budovy

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2017
Názov

Fa č. 20200005 EKO SVIP s.r.o.

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Fa č. 20200004 EKO SVIP s.r.o.

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kojatice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov IČO
Názov
Eko Svip s.r.o.
IČO
36449717
Názov
DD-ARCH s.r.o
IČO
45853240
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Názov
Ing. Marcel Koncz
IČO
41285905
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.