Popis projektu

Predchádzanie vzniku s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (ďalej len „ BRKO“) kompostovaním je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste – pretože odpad vôbec nevznikne.

Vyprodukovaný BRKO z väčšej časti našich domácností sa zužitkuje  - skompostuje  v mieste svojho vzniku.

Hlavné dôvody kompostovania v našom meste sú environmentálne a ekonomické. Environmentálnym  dôvodom je, že odpad nevzniká, ale kompostovaním vznikne hnojivo – kompost. Ekonomický dôvod je, že kompostovanie je najlacnejší spôsob nakladania s BRKO. Nie je potrebné ďalej s BRKO nakladať v zmysle zákona o odpadoch (zber, preprava a zhodnotenie v kompostární).

Zákon o odpadoch ukladá povinnosť mestu, ktorého domácnosti predchádzajú vzniku odpadu kompostovaním zabezpečiť pre každú takúto domácnosť kompostovací zásobník, v ktorom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný BRKO.

Náš projekt pozostáva z obstarania kompostérov pre naše domácnosti, ktoré kompostujú vyprodkovaný BRKO a taktiež pre záhradkárov v našich záhradkárskych oblastiach, kde dochádza k vzniku BRKO, za nakladanie s ktorými je zodpovedné mesto.

Mesto poskytne obstarané kompostéry domácnostiam a záhradkárom bezodplatne na základe preberacieho protokolu. Mesto upovedomí obyvateľov domácností a záhradkárov v rámci osvetovej kampane o skutočnosti, že vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a bude slúžiť len pre vlastnú potrebu domácností. Mesto pri odovzdávaní kompostérov zaškolí obyvateľov jednotlivých domácností a záhradkárov so správnym umiestnením kompostéra a jeho konštrukciou.  

Zabezpečenie kompostérov predstavuje pre naše mesto vysoký finančný náklad a z tohto dôvodu sme sa rozhodli požiadať o NFP na predchádzanie vzniku odpadov kompostovaním.

Viac
Subjekt
Mesto Nováky
Miesta realizácie
Nováky
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.04.2019
Celková suma
123,360 €
Vlastné zdroje
6,168 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Predchádzanie vzniku biologickyrozložit…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Hodnota
-
Cieľ
1010,0 (m3)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
Hodnota
-
Cieľ
1000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.