Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je úspora energií a emisií vo všetkých miestach spotreby objektu. Navrhovaná je z toho titulu realizácia stavebných opatrení a modernizácie technického vybavenia budovy v rozsahu Hĺbkovej obnovy (321/2014, §9). Ide o zníženie energetickej náročnosti budovy, zabezpečenie energetickej hospodárnosti objektu na úroveň energetickej triedy A1 v zmysle požiadaviek zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov (najmä zákona č. 277/2015 Z. z.) a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. a 324/2016 Z. z., požiadaviek na vnútorné prostredie budov v zmysle zákona č.259/2008 a požiadaviek OP KŽP. Predmetom riešenia je aj úprava vstupu pre zabezpečenie bezbariérového prístupu verejnosti do objektu.Stavebné práce sú zamerané na zateplenie obvodových stien, striech a vybudovanie bezbariérového prístupu. Rešpektované sú jestvujúce zrekonštruované výplne otvorov. Riešená je modernizácia technológií budovy so zahrnutím využívania obnoviteľných zdrojov energie. V nadväznosti na tieto opatrenia sú navrhované nevyhnutné stavebné úpravy, prestupy, podhľady, kapotáže a vysprávky povrchov.

Viac
Subjekt
Špeciálna základná škola
Miesta realizácie
Bánovce nad Bebravou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2016 - 01.07.2020
Celková suma
693,663 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
23,730 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2016
Skutočný začiatok
09.12.2016
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
17.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
31.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
35,1926 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
190,936 (MWh/rok)
Cieľ
161,3915 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
126198,8544 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0051 (MW)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,0051 (MWe)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
5,13 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
39,68 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,72 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
24,23 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1408,9 (m2)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
322130,896 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
139866,3247 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energetický audit

Energetický audit

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,602 €
Schválené na preplatenie
19,602 €
Realizácia
27.12.2016
Názov

Hrubá mzda PM September

Mzdy PM September

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
602 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Zdravotné poistenie PM 9/2018

Mzdy PM September

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Nemocenské poistenie PM 9/2018

Mzdy PM September

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Starobné poistenie PM 9/2018

Mzdy PM September

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Invalidné poistnenie PM 9/2018

Mzdy PM September

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

RF PM 9/2018

Mzdy PM September

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Poistenie v nezamestnanosti PM 9/2018

Mzdy PM September

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Urazové poistnie PM 9/2018

Mzdy PM September

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Hrubá Mzda PM August

Mzda PM August

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Odvody zdravotné PM August

Mzda PM August

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Nemocenské odvody PM August

Mzda PM August

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Starobné poistenie PM August

Mzda PM August

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Úrazové poistenie PM August

Mzda PM August

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Invalidné poistnie PM August

Mzda PM August

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Poistenie v nezamestannosti PM August

Mzda PM August

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Rezervný fond PM August

Mzda PM August

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Hrubá mzda Oktober 2018

Mzdy PM oktober 2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Zdravotné poistenie PM 10/2018

Mzdy PM oktober 2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Starobné poistenie PM 10/2018

Mzdy PM oktober 2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

IP PM 10/ 2018

Mzdy PM oktober 2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

RF PM 10/2018

Mzdy PM oktober 2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Urazove poistenie PM 10/2018

Mzdy PM oktober 2018

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

PM RF 07/19

Mzda PM Júl 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

PM UP 07/19

Mzda PM Júl 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

PM ZP 07/19

Mzda PM Júl 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Hruba Mzda PM Júl 2019

Mzda PM Júl 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

PM SP 07/19

Mzda PM Júl 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

PM IP 07/19

Mzda PM Júl 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Hruba Mzda PM Február 2019

Mzda PM Február 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

PM IP 02/19

Mzda PM Február 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

PM SP 02/19

Mzda PM Február 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

PM ZP 02/19

Mzda PM Február 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

PM UP 02/19

Mzda PM Február 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

PM RF 02/19

Mzda PM Február 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

PM RF 04/19

Mzda Apríl 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

PM UP 04/19

Mzda Apríl 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

PM ZP 04/19

Mzda Apríl 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Hrubá Mzda PM Apríl 2019

Mzda Apríl 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

PM SP 04/19

Mzda Apríl 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

PM IP 04/19

Mzda Apríl 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

PM IP 01/19

Mzdy PM Január 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

ZP PM Január 2019

Mzdy PM Január 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

PM RF 01/19

Mzdy PM Január 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

PM UP 01/19

Mzdy PM Január 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

PM hruba mzda 01/19

Mzdy PM Január 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

PM SP 1/19

Mzdy PM Január 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

PM ZP 6/19

Mzda PM Jún 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

PM IP 06/19

Mzda PM Jún 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

PM SP 06/19

Mzda PM Jún 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

Hrubá Mzda jún 2019

Mzda PM Jún 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

PM UP 06/19

Mzda PM Jún 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

PM RF 06/19

Mzda PM Jún 2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

Dan

Mzda PM Február 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

RF

Mzda PM Február 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

UP

Mzda PM Február 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

ZP február 2020

Mzda PM Február 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

SP Február 2020

Mzda PM Február 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

IP Februar 2020

Mzda PM Február 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

čistá mzda

Mzda PM Február 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Vykurovanie

Stavebné práce 9.3.- 9.4.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Nový stav

Stavebné práce 9.3.- 9.4.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Elektroinštalácia

Stavebné práce 9.3.- 9.4.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Búracie práce

Stavebné práce 9.3.- 9.4.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Bleskozvod

Stavebné práce 9.3.- 9.4.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Vykurovanie

Stavebné práce 9.3.- 9.4.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nový stav

Stavebné práce 9.3.- 9.4.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektroinštalácia

Stavebné práce 9.3.- 9.4.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Búracie práce

Stavebné práce 9.3.- 9.4.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bleskozvod

Stavebné práce 9.3.- 9.4.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 9.3.-8-4-

Stavebný dozor 9.3.-8.4.2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Stavebný dozor 9.3.-8-4-

Stavebný dozor 9.3.-8.4.2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 2

Stavebný dozor 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Stavebný dozor 2

Stavebný dozor 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzduchotechnika - SO02

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

1.4 - Zdravotechnická inštalácia

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Vzduchotechnika - SO03

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Vzduchotechnika - SO01

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

1.5b - Vykurovanie - kotoľňa

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

1.5a - Vykurovanie

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Nový stav

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Elektroinštalácia

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Búracie práce

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

1.4 - Zdravotechnická inštalácia

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzduchotechnika - SO01

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.5a - Vykurovanie

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektroinštalácia

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Búracie práce

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nový stav

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.5b - Vykurovanie - kotoľňa

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzduchotechnika - SO03

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzduchotechnika - SO02

Stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.4 - Zdravotechnická inš..

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Vzduchotechnika SO 03

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Vzduchotechnika SO 02

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Vzduchotechnika SO01

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Vykurovanie kotoľňa

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

1a Vykurovanie

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Plynoinštalácia

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Nový stav

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

MAR

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Elektroinštalácia

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Búracie práce

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Bleskozvod

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

Plynoinštalácia

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MAR

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Búracie práce

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzduchotechnika SO 03

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzduchotechnika SO01

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vykurovanie kotoľňa

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzduchotechnika SO 02

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.4 - Zdravotechnická inš..

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bleskozvod

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektroinštalácia

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nový stav

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1a Vykurovanie

Stavebné práce 3

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 4

Stavebny dozor 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 4

Stavebny dozor 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Vzduchotechnika SO02

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vykurovanie

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MaR

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bleskozvod

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektroinštalácia

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nový stav

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vykurovanie kotolňa

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzduchotechnika

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotechnicka instalacia

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Plynoinštalácia

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzduchotechnika SO 03

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MaR

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Elektroinštalácia

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Vzduchotechnika SO 03

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Plynoinštalácia

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Zdravotechnicka instalacia

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Vzduchotechnika

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Vykurovanie kotolňa

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Nový stav

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Bleskozvod

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Vykurovanie

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Vzduchotechnika SO02

faktura MIPE stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

RF apríl 2020

Mzda PM April 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

SP Apríl 2020

Mzda PM April 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

ZP April 2020

Mzda PM April 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

UP Apríl 2020

Mzda PM April 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Mzda apríl 2020

Mzda PM April 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

IP apríl 2020

Mzda PM April 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Veľkoplošný pútač a stála tabuľa

Veľkoplošný pútač a stála tabuľa

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Reklama článok v novinách

Reklama v Bánovských novinách

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

SP PM Jul 2020

Mzda PM Jul 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

ZP PM jul 2020

Mzda PM Jul 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

RF PM jul 2020

Mzda PM Jul 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

UP PM jul 2020

Mzda PM Jul 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzda PM jul 2020

Mzda PM Jul 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

IP PM jul 2020

Mzda PM Jul 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

SP PM jun 2020

Mzda PM Jún 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

IP Jun 2020

Mzda PM Jún 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

UP jun 2020

Mzda PM Jún 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzda jun2020

Mzda PM Jún 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

RF jún 2020

Mzda PM Jún 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

ZP PM Jun 2020

Mzda PM Jún 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

IP PM máj 2020

Mzda PM Máj 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

ZP PM Máj 2020

Mzda PM Máj 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

RF PM máj 2020

Mzda PM Máj 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

UP PM máj2020

Mzda PM Máj 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzda PM máj2020

Mzda PM Máj 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
1,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

SP PM 2020

Mzda PM Máj 2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Špeciálna základná škola
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

stavebné práce - dodatok č.2

stavebné práce - dodatok č.2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

stavebné práce - dodatok č.2

stavebné práce - dodatok č.2

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Špeciálna základná škola
IČO
34058893
Názov
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.
IČO
34103775
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Názov
LicEA s.r.o.
IČO
50022571
Názov
PIO Keramoprojekt a.s.
IČO
36308862
Názov
Ondrej Janšo Reklama a Tlač
IČO
33724628
Názov
iD Koncept, s.r.o.
IČO
48144398
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.