Popis projektu

Predkladaný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy –, ktorá je súčasťou Banskobystrického samosprávneho kraja. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka energeticky náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. Okrem toho má súčasný stav nepriaznivý dopad na životné prostredie. S cieľom odstrániť uvedené nedostatky boli stavebným projektantom navrhnuté nasledujúce opatrenia: Uskutočnením týchto opatrení dôjde k realizácii hlavnej aktivity projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu“, pričom táto bude doplnená o 2 podporné aktivity projektu – „Publicita projektu“ a „Externé riadenie projektu“. Obdobie realizácie projektu je naplánované na Vďaka realizácii projektu sa stane administratívna budova modernejšia, funkčnejšia energeticky i finančne menej náročná. Okrem toho bude bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia. Projekt sa bude realizovať . Realizáciou projektu bude dosiahnutá a budova bude preklasifikovaná

Viac
Subjekt
Obec Sečianky
Miesta realizácie
Sečianky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.01.2019
Celková suma
645,007 €
Vlastné zdroje
32,250 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
19.07.2018
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
31.01.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
10.07.2018
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
31.01.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
163,3178 (Kg/rok)
Cieľ
121,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
26,1532 (Kg/rok)
Cieľ
19,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
59,029 (MWh/rok)
Cieľ
59,029 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
47211,0 (kWh/rok)
Cieľ
35129,4187 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
126270,84 (kWh/rok)
Cieľ
113666,5074 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
31105,8108 (kWh/rok)
Cieľ
37609,0068 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,048 (MW)
Cieľ
0,048 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,048 (MWt)
Cieľ
0,048 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
61,92 (MWh/rok)
Cieľ
61,92 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
17,3555 (t ekviv. CO2)
Cieľ
12,9 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
76,8601 (Kg/rok)
Cieľ
57,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1135,55 (m2)
Cieľ
1135,546 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
11,818 (MWh/rok)
Cieľ
23,8996 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2018/039

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2018/039

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

Externý projektový manažment

Faktúra č. 1122018

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

Externý projektový manažment

Faktúra č. 1122018

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

Dodanie stálej tabule

Faktúra č. 04012019

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
Profeee s.r.o.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

Dodanie stálej tabule

Faktúra č. 04012019

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
Profeee s.r.o.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

Externý projektový manažment

Faktúra č. 162019

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

Externý projektový manažment

Faktúra č. 162019

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

Externý projektový manažment

Faktúra č. 132019

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2019
Názov

Externý projektový manažment

Faktúra č. 132019

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2019
Názov

Dodanie dočasného pútača

Faktúra č. 03112018

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
Profeee s.r.o.
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2019
Názov

Dodanie dočasného pútača

Faktúra č. 03112018

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
Profeee s.r.o.
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2018/025

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
462,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

Stála tabuľa

Faktúra č. 04012019

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
Profeee s.r.o.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. 162019

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. 1122018

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2018/039

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2019
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. 132019

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2018/025

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
462,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

Dočasný pútač

Faktúra č. 03112018

Vlastník dokladu
Obec Sečianky
Dodávateľ
Profeee s.r.o.
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2019
Názov IČO
Názov
Profeee s.r.o.
IČO
47367652
Názov
NESS.IMEX s. r. o.
IČO
46305785
Názov
e-Gemini s. r. o.
IČO
47504153
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.