Popis projektu

Mesto Strážske sa nachádza v Košickom kraji, približne 15 km od susedného mesta Vranov nad Topľou a približne 9 km od mesta Humenné. Hoci administratívne v súčasnosti patrí do okresu Michalovce, historicky Strážske leží v regióne Horný Zemplín.Mesto

Predkladaný projekt je v súlade s politikou mesta týkajúcou sa nakladania so separovanými zložkami odpadov, domovým odpadom a likvidáciou biologicky rozložiteľných odpadov. Taktiež je v súlade s Program predchádzania vzniku odpadov SR schválenom na obdobie rokov 2014 – 2018, zohľadňujúci aktuálne platný legislatívny rámec predchádzania vzniku odpadu.

Primárnym cieľom projektu je zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora predchádzaniu vzniku BRKO v meste. Prostriedkom na dosiahnutie cieľa projektu je obstaranie záhradných kompostérov, ich následná distribúcia pôvodcom BRKO odpadov, t.j. samotným domácnostiam nachádzajúcim sa v meste Strážske. Táto aktivita projektu priamo nadväzuje na zámery mesta zmaximalizovať efektivitu existujúceho systém nakladania s BRKO, ktorý sa ukazuje ako málo funkčný a neúčinný. Obstaraním a distribúciou záhradných kompostérov priamo ku koncovým užívateľom, dôjde k zavedeniu efektívnejšieho systému nakladania s BRKO pre približne 639 domácností nachádzajúcich sa v meste a približne pre 114 záhradkárov v záhradkárskej oblasti. Šírením osvety ohľadom správneho a pravidelného využívania týchto kompostérov sa postupnými krokmi zavedie do povedomia obyvateľov environmentálny aspekt ochrany vlastného prostredia. Existuje tu veľká pravdepodobnosť, že po realizácii projektu dôjde k zníženiu záťaže minimálne v rozsahu nutnosti dodatočnej likvidácie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, nakoľko k ich správnej likvidácii dôjde už na primárnej úrovni, t.j. u samotných pôvodcov týchto odpadov.

Realizáciou predmetného projektu dôjde ku zabezpečeniu nasledujúcich merateľných ukazovateľov:

1. Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov – 932,90 m3

2. Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadov – 968 ks

Kompostér "A" (280l)                           ks                                 109

Kompostér "B" (400l)                           ks                                  77

Kompostér "C" (600l)                           ks                                 161

Kompostér "D" (800l)                           ks                                 213

Kompostér "E" (1000l)                         ks                                 155

Kompostér "F" (1100l)                          ks                                  84

Počet domácností, ktoré sú uvedené v  (799 ) sa  s počtom domácností celkovo (639) uvedených v časti 7.2 V  . Je to z toho dôvodu, že do jednej domácnosti sa pri dimenzovaní kompostérovv závislosti od rozlohy pozemkov, t.j. pre jednu domácnosť sa počíta s pridelením viacerých typov kompostérov s prihliadnutím na max. využiteľnosť objemu kompostérov, viď. názorné ukážky dimenzovania kompostérov v časti 7.2

Kompostér "A" (280l)                 ks                                 8

Kompostér "B" (400l)                 ks                                43

Kompostér "C" (600l)                 ks                                59

Kompostér "D" (800l)                 ks                                  3

Kompostér "E" (1000l)               ks                                  1

Kompostér "F" (1100l)                ks                                  0

Počet záhradkárov, ktorý je uvedený v Tabuľke č. 2, t.j. počet záhradkárov vo vzťahu k jednotlivým typom kompostérov (114 záhradkárov) sas počtom záhradkárov celkovo (114 ks). Je to z toho dôvodu, že pre jedného záhradkára sa pri dimenzovaní kompostérov kompostérov v závislosti od rozlohy pozemkov, t.j. pre jedného záhradkára sa počíta s pridelením iba jedného typu kompostéra s prihliadnutím na max. využiteľnosť objemu kompostérov, viď. názorné ukážky dimenzovania kompostérov

Kompostér "A" (280l)                 ks                                 117

Kompostér "B" (400l)                 ks                                 120

Kompostér "C" (600l)                 ks                                 220

Kompostér "D" (800l)                 ks                                 216

Kompostér "E" (1000l)               ks                                 156

Kompostér "F" (1100l)                ks                                  84

Pri porovnaní počtu domácnosti vr. záhradkárov vo vzťahu k jednotlivým typom kompostérov a počtu potrebných kompostérov podľa jednotlivých typov (porovnanie  a uvedených v časti 7.2 ) je zrejmé, že sa pri dimenzovaní v niektorých prípadoch uvažovalo s väčším počtom kusov toho istého typu kompostéra, resp. s kombináciou rôznych typov komposterov pre 1 domácnosť. Z daného vyplýva výsledný stav, že pri kompostéroch typu "C", "D", "E" a "F" je väčší počet kompostérov daného typu ako počet domácností, pre ktoré je určený daný typ kompostéra pri zachovaní celkového počtu kompostérov, t.j. 968 ks.

Z dôvodu rozsiahleho zoznamu počtu domácností neuvádzame ich menný zoznam vo vzťahu k počtu jednotlivých typov kompostérov . V prípade potreby vieme doplniť detailný popis dimenzovania komposterov pre každú domácnosť.

Viac
Subjekt
Mesto Strážske
Miesta realizácie
Strážske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.06.2019
Celková suma
96,481 €
Vlastné zdroje
4,824 €
Vyčerpané z projektu
96,408 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
24.07.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Predchádzanie vzniku biologicky rozloži…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
20.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Hodnota
722,36 (m3)
Cieľ
685,96 (m3)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
Hodnota
968,0 (počet)
Cieľ
968,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Záhradné kompostéry

Faktúra STEBERG s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,099 €
Schválené na preplatenie
93,099 €
Realizácia
-
Názov

Záhradné kompostéry

Faktúra STEBERG s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,099 €
Schválené na preplatenie
93,099 €
Realizácia
16.09.2019
Názov

Projektový manažér - interný

Súhrnný účtovný doklad-mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
3,309 €
Schválené na preplatenie
3,309 €
Realizácia
10.05.2019
Názov IČO
Názov
Mesto Strážske
IČO
00325813
Názov
STEBERG s.r.o.
IČO
46604049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.