Popis projektu

Z dôvodu finančnej náročnosti komplexného riešenia budovy Mestského úradu mesto plánuje zabezpečiť investíciu obnovy, za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy Mestského úradu, prostredníctvom zdrojov nenávratného finančného príspevku poskytovaného z OP KŽP.
Budova Mestského úradu je kategorizovaná ako administratívna budova v triede energetickej hosp.budovy celkovej potreby energie  F (pri vykurovaní energetická trieda G) a využíva sa na zabezpečovanie fungovania činnosti Mestského úradu. 

Na základe výsledku hodnotenia súčasného stavu v rámci energetického auditu boli navrhnuté opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti tak, aby po realizácii projektu bola potreba energie pre budovu nad rámec minimálnych požiadaviek ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a vykonávacími predpismi.

Zlepšenie tepelno-technických vlastností a optimalizovanie spotreby energie povedie k celkovému zníženiu spotreby energie a zníženiu produkcie emisií.

Po zrealizovaní projektového zámeru bude mať mesto finančné úspory z prevádzky rekonštruovaného Mestského úradu. Takto usporené finančné prostriedky plánuje mesto vynakladať na ďalšie rozvojové aktivity mesta

Viac
Subjekt
Mesto Rožňava
Miesta realizácie
Rožňava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.11.2020
Celková suma
1,251,956 €
Vlastné zdroje
62,598 €
Vyčerpané z projektu
326,034 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
15.03.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
20.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
25.02.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
20.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
156,1493 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
649,312 (MWh/rok)
Cieľ
649,3123 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
493162,9889 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
1460045,857 (kWh/rok)
Cieľ
1460045,857 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
54,13 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
178,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4126,5 (m2)
Cieľ
4126,5 (m2)
Naposledy aktualizované
29.03.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
220,51 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
722100,1419 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra Pútač

Faktúra Pútač

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Faktúra Stavba

1. Faktúra stavba

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,424 €
Schválené na preplatenie
100,424 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Faktúra stavebné práce

2. Faktúra stavba

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1. Faktúra Stavebný dozor

1. Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Stavebný dozor

1. Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
828 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

2. Faktúra Stavebný dozor

2. Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2. Faktúra Stavebný dozor

2. Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

3. Faktúra Stavebný dozor

3. Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3. Faktúra Stavebný dozor

3. Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

3. Faktúra stavba

3. Faktúra stavba

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavba

3. Faktúra stavba

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,025 €
Schválené na preplatenie
37,025 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce-Obnova MsÚ v Rožňave

Faktúra stavba

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,591 €
Schválené na preplatenie
54,591 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

Stavebný dozor-Obnova MsÚ

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
1,070 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce-MsÚ

4. Faktúra stavba

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,886 €
Schválené na preplatenie
129,804 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Služby externého manažmentu Obnova MsÚ

Faktúra externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
Ing. Tomáš Kozlík
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
1,411 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy

FA 1900057-RP INVEST s.r.o.-stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy"

FA 1900059-RP INVEST s.r.o.-stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2020
Názov

Obnova MsÚ-stavebný dozor

FA 2003301-stavebý dozor

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

„Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy, za obdobie 12. 11.2019 — 27. 3. 2020

FA 2003301-Czeslotrade-stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy"

FA 1900062-RP Invest s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment pre projekt „Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy

FA 20200505 Sueňos-externý manažment

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
SUEŇOS s.r.o.
Žiadaná suma
2,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Stavebný dozor Obnova MsÚ 27/5-25/6/20

Stavebný dozor Obnova MsÚ obdobie 27/5-25/6/20

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2020
Názov

Stavebné práce Obnova MsÚ obdobie 27/5-26/5/20

Faktúra stavebné práce_RP

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Externý manažment Obnova MsÚ-mesiac máj

Externý manažment Obnova MsÚ

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
SUEŇOS s.r.o.
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Stavebný dozor obnova MsÚ obdobie 1/5-26/5/20

Stavebný dozor za obdobie 1/5/-26/5/20

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

Stavebné práce obdobie 1/5-26/5/20

FA stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
296,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

Externý manažment Obnova MsÚ

Externý manažment Obnova MsÚ

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
SUEŇOS s.r.o.
Žiadaná suma
3,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

STavebné práce Obnova MsÚ

FA Stavebné práce Obnova MsÚ

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Stavebné práce Obnova MsÚ

FA Stavebné práce Obnova MsÚ

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Stavebný dozor- Obnova MsÚ

FA Stavený dozor Czeslotrade

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný .dozor Obnova MsÚ

Stavebný dozor- Czeslotrade,September

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Energetický certifikát

Energetický certifikát

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Rožňava

Suma celkom
616,161 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
616,161 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
SUEŇOS s.r.o.
IČO
51085674
Názov
RP - Invest, s.r.o.
IČO
31708846
Názov
Ing. Tomáš Kozlík
IČO
50860704
Názov
Grafdekor, s.r.o.
IČO
50285301
Názov
CZESLOTRADE, s.r.o.
IČO
34109064
Názov
Ing. Peter Čiško
IČO
44071876
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.