Popis projektu

Predmetom stavebných prác bude preto zníženie energetickej náročnosti objektov prostredníctvom zateplenia obvodových stien, striech, stropov nad nevykurovaným priestororm a prostredníctvom výmeny výplní nevyhovujúcich otvorov na fasádach. Ďalej bude rekonštruovaný vykurovací systém, vymenené svetelné zdroje a bude prevedené meranie, riadenie a regulácia spotreby energie. Z dôvodu značného poškodenia bude vymenená krytina na objekte školy.V rámci debarierizácie objektov je navrhovaná realizácia bezbariérových vstupov rampami pri hlavných vstupoch do objektov školy a internátu.Ďalšie stavebné úpravy pozostávajú z prác, ktoré sú vyvolané vyššie uvedenými prácami – klampiarske konštrukcie, drobné búracie práce,nový bleskozvod a pod.

Viac
Subjekt
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnostou internátna, Brezolupy 30
Miesta realizácie
Brezolupy
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.08.2016 - 01.07.2020
Celková suma
559,579 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2016
Skutočný začiatok
12.08.2016
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2016
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2016
Skutočný začiatok
12.08.2016
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1742,49 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
125,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
296,2 (MWh/rok)
Cieľ
296,2 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
171688,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
228473,6 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
241637,5 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,085 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,085 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
41,819 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
39,05 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.