Popis projektu

Znižovať energetickú náročnosť budov znamená šetriť financie aj životné prostredie. Dá sa to dosiahnúť zvýšením efektívnosti využívania energetických zdrojov a znižovaním množstva energie, ktorú spotrebujeme na vytvorenie želaného komfortu vnútorného prostredia v budovách. s cieľom dosiahnuť zníženie spotreby energií a zvýšiť technické a hygienické štandardy budovy.

S ohľadom na predmet projektu a zadefinovanú prioritnú os v rámci stratégie OP KŽP, patrí predkladaná ŽoNFP do Prioritnej osi č. 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

  • Zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií

  • Modernizáciu vykurovacích systémov – zlepšenie hospodárnosti systémov výroby a distribúcie tepla,

  • Modernizácia osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie (inštalácia nových osvetľovacích telies)

Na rekonštrukciu budovy pod názvom má škola vypracovanú projektovú dokumentáciu z roku 2017 a vydané právoplatné stavebné povolenie, objekt, pozemky sú vo vlastníctve štátu, stredná škola je ich správcom, vedené na LV č. 1511, parcela č. 52/2, súpisné číslo 675, v k.ú. Kremnica.

Cieľom projektu je primárne znížiť energetickú náročnosť uvedeného objektu a tak sa škola rozhodla predložiť svoj zámer cez nasledujúcu aktivitu:

Zahrňuje nasledujúce činnosti:

  • rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu (tepelno-technické vlastnosti)

  • rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie, vykurovania

  • rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia

Projekt je podaný a bude realizovaný v súlade s Investičnou prioritou 4.3, kde ciele projektu v plnej miere korešpondujú s cieľmi tejto priority, ktorými sú podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie, využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Z nich vyberáme, napr.:

P0250 – Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove – 3

P0103 – Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 146,58 t ekviv. CO2

P0689 – Zníženie potreby energie vo verejných budovách – 1 075 353,378 kWh/rok

Viac
Subjekt
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Miesta realizácie
Kremnica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2016 - 01.10.2019
Celková suma
802,186 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
793,638 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
30.11.2016
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
27.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
470424,2873 (kWh/rok)
Cieľ
657117,295 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
1248138,997 (kWh/rok)
Cieľ
1188701,74 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,05 (MW)
Cieľ
0,05 (MW)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
62,5 (MWh/rok)
Cieľ
64,5 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
36,1745 (Kg/rok)
Cieľ
48,7635 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
75,578 (Kg/rok)
Cieľ
17,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
233,6847 (t ekviv. CO2)
Cieľ
146,586 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,05 (MWt)
Cieľ
0,05 (MWt)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3973,07 (m2)
Cieľ
3973,072 (m2)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
409063,7 (kWh/rok)
Cieľ
551421,9987 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
671,1467 (MWh/rok)
Cieľ
671,1467 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
262,083 (MWh/rok)
Cieľ
119,7247 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné páce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,039 €
Schválené na preplatenie
54,039 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné páce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,039 €
Schválené na preplatenie
54,039 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,280 €
Schválené na preplatenie
90,280 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,280 €
Schválené na preplatenie
90,280 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,948 €
Schválené na preplatenie
2,948 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,948 €
Schválené na preplatenie
2,948 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Spracovanie projektovej dokumentácie

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,700 €
Schválené na preplatenie
17,700 €
Realizácia
30.05.2017
Názov

Spracovanie energetického auditu

Energetický audit

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,140 €
Schválené na preplatenie
4,140 €
Realizácia
30.05.2017
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,071 €
Schválené na preplatenie
98,071 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,071 €
Schválené na preplatenie
98,071 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,710 €
Schválené na preplatenie
98,078 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,078 €
Schválené na preplatenie
98,078 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Faktúra

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427,153 €
Schválené na preplatenie
424,782 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
424,782 €
Schválené na preplatenie
424,782 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
1,600 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
1,600 €
Realizácia
08.10.2019
Názov

Externý manžment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Externý manžment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
PUR - STAV KB, s.r.o.
IČO
31616089
Názov
SORBUS, s.r.o.
IČO
46526111
Názov
Ing. Robert Biro - INPRO
IČO
14158361
Názov
Cb-projekt, consulting, s.r.o.
IČO
36042421
Názov
ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.
IČO
36056774
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.