Popis projektu

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Jasenov“ rieši rekonštrukciu Obecného úradu nachádzajúceho sa na parcele č. 15/3 k. ú. Jasenov, v okrese Humenné. Cieľom navrhovaných stavebných úprav je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci, modernizácia objektu, ako aj odstránenie funkčných porúch v obvodovom plášti objektu a predĺženie celkovej životnosti stavby. Objekt po obnove bude slúžiť pre účely investora, zamestnancom úradu ako administratívna budova, zabezpečujúca prevádzku obce, ako aj viacúčelová sála.

V rámci stavebno-technického riešenia bolo navrhnuté zateplenie obvodových stien, podlahy a strešnej konštrukcie objektu, výmena nevyhovujúcich výplní otvorov s izolačným dvojsklom, zriadenie bezbariérového prepojenia objektu schodiskovou plošinou, ako aj vyhotovenie nového okapového chodníka okolo objektu, a s tým súvisiaca výmena strešného plášťa a opravy klampiarskych prvkov a zámočníckych výrobkov. Taktiež bola navrhnutá výmena existujúcich svietidiel a injektáž soklovej časti objektu.

Realizáciou projektu je možné znížiť spotrebu energie na vykurovanie až o 73 %, celkovú potrebu energie v budove o 68 % a spotrebu primárnej energie o 54 %. Budova po zrealizovaní navrhovaných opatrení splní energetické kritérium  a v rámci systému vykurovania, prípravy teplej vody a osvetlenia sa podľa celkovej potreby energie dostane do kategórie A a v spotrebe primárnej energie sa budova dostane do triedy A1.

Viac
Subjekt
Obec Jasenov
Miesta realizácie
Jasenov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2016 - 01.12.2019
Celková suma
557,224 €
Vlastné zdroje
27,861 €
Vyčerpané z projektu
61,196 €
Nezrovnalosti
5,872 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
21.10.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
30.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
25.06.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
28.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
31,62 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
68,823 (MWh/rok)
Cieľ
68,823 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
37202,9569 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
69119,2501 (kWh/rok)
Cieľ
54905,5221 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
44891,4376 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,028 (MW)
Cieľ
0,028 (MW)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,028 (MWt)
Cieľ
0,028 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
36,12 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
12,31 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,06 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
14,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
676,09 (m2)
Cieľ
662,87 (m2)
Naposledy aktualizované
30.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý manažment

Faktúra 2019067

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Faktúra 2019067

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
2,180 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Faktúra 2019067

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
2,180 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č. JM1908

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č. JM1908

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,340 €
Schválené na preplatenie
17,340 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č. JM1908

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,340 €
Schválené na preplatenie
17,340 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 21/2019

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
53,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 21/2019

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
41,676 €
Schválené na preplatenie
41,676 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 21/2019

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
41,676 €
Schválené na preplatenie
41,676 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 36/2019

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
85,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Energetický audit

Faktúra č. 011/2016

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2017
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 35/2019

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
Žiadaná suma
397,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Energetický audit

Faktúra č. 20180005

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 32/2019

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č. JM1704

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2017
Názov

Dočasný pútač + stála tabuľa

Faktúra č. 2018665

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2018
Názov

Externé riadenie

Faktúra č. 2020002

Vlastník dokladu
Obec Jasenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Jasenov

Suma celkom
5,872 €
Vrátená suma
5,872 €
Suma na vymáhanie
5,872 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
36451576
Názov
Maiana Consulting, s.r.o.
IČO
46429573
Názov
AN fors, spol. s r.o.
IČO
46429573
Názov
Ing.arch.Róbert Lajčiak - autorizovaný architekt
IČO
35459085
Názov
Ing. Martin Štefanco - STEMAR stav
IČO
50114905
Názov
Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
IČO
36478326
Názov
Projekt JM s.r.o.
IČO
46541853
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.