Popis projektu

Predkladaný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Považany, ktorá patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja, okresu Nové Mesto nad Váhom. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. V budove MŠ je poskytované deťom predprimárne vzdelanie a výchova, no kvalitu tohto procesu ohrozuje súčasný stav budovy. Okná a dvere sú v havarijnom stave, vykurovanie je zastarané a energeticky nevýhodné. Do nadstrešenia vchodu zateká, čo vytvára podmienky pre výskyt rôznych plesní a následné ohrozenie zdravia detí a zamestnancov nachádzajúcich sa v budove. S cieľom odstrániť uvedené nedostatky boli stavebným projektantom a energetickým audítorom navrhnuté nasledujúce opatrenia: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešnej konštrukcie, výmena okien a dverí, rekonštrukcia rozvodov vykurovacej sústavy, nové prevedenie bleskozvodu, výmena niektorých svietidiel, vybudovanie fotovoltaickej elektrárne, rekuperácia a vybudovanie bezbariérového prístupu. Uskutočnením týchto opatrení dôjde k realizácii hlavnej aktivity projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Považany“, pričom táto bude doplnená o 2 podporné aktivity projektu – „Publicita projektu“ a „Externé riadenie projektu“. Vďaka realizácii projektu sa stane budova MŠ modernejšia, funkčnejšia energeticky i finančne menej náročná. Okrem toho bude bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia. Projekt sa bude realizovať na parcele č. 790 v k. ú. obce Považany. Realizáciou projektu bude dosiahnutá úspora energie na vykurovanie 77,6 %, budova bude preklasifikovaná z energetickej triedy E do energetickej triedy A1.

Viac
Subjekt
Obec Považany
Miesta realizácie
Považany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2016 - 01.09.2020
Celková suma
557,732 €
Vlastné zdroje
27,887 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
19.02.2016
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
18.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
04.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
07.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1151,2 (m2)
Cieľ
1123,1 (m2)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
34,7581 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
163,1453 (MWh/rok)
Cieľ
163,1453 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
128387,2695 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
301691,36 (kWh/rok)
Cieľ
265500,16 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,6697 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,5 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
25,1 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
18,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
143432,7936 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0087 (MW)
Cieľ
0,0082 (MW)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0037 (MWt)
Cieľ
0,0037 (MWt)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MWe)
Cieľ
0,0045 (MWe)
Naposledy aktualizované
10.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2007020

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2007020

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Rekuperácia

Faktúra č. 2009026

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vykurovanie (kotolňa, solár, vykurovanie)

Faktúra č. 2009026

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bleskozvod

Faktúra č. 2009026

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fotovoltika

Faktúra č. 2009026

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materská škola - stavebná časť

Faktúra č. 2009026

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekuperácia

Faktúra č. 2009026

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Vykurovanie (kotolňa, solár, vykurovanie)

Faktúra č. 2009026

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Fotovoltika

Faktúra č. 2009026

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Materská škola - stavebná časť

Faktúra č. 2009026

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Bleskozvod

Faktúra č. 2009026

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Meranie a regulácia

Faktúra č.: 2009030

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Rekuperácia

Faktúra č.: 2009030

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Vykurovanie (kotolňa, solár, vykurovanie)

Faktúra č.: 2009030

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Bleskozvod

Faktúra č.: 2009030

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Materská škola - stavebná časť

Faktúra č.: 2009030

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Meranie a regulácia

Faktúra č.: 2009030

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materská škola - stavebná časť

Faktúra č.: 2009030

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bleskozvod

Faktúra č.: 2009030

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vykurovanie (kotolňa, solár, vykurovanie)

Faktúra č.: 2009030

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekuperácia

Faktúra č.: 2009030

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - 3. časť

Faltúra č. 07/2020

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Stavebný dozor - 4. časť

Faktúra č. 08/2020

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2020
Názov

Stavebný dozor - 2. časť

Faktúra č. 06/2020

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Stavebný dozor - 1. časť

Faktúra č. 05/2020

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Zabezpečenie EPM (08/2020 - 11/2020)

Faktúra č. 1252020

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Zabezpečenie EPM (06/2020-07/2020)

Faktúra č. 1182020

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Zabezpečenie EPM (04/2020-05/2020)

Faktúra č.: 1152020

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Zabezpečenie EPM (02/19-03/20)

Faktúra č. 172020

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Zabezpečenie EPM (01/092018 - 31/01/2019)

Faktúra č.: 172019

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Tabuľka PVC: "Projekt EU" 30x20cm

Faktúra č. 200101650

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Tabula na označenie projektu EU 1000x2500

Faktúra č. 200100656

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Vypracovanie PD

Faktúra 05/2016

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2016
Názov

Vypracovanie energetického auditu

Faktúra č.09/2016

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2016
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
2,805 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Obec Považany

Suma celkom
450 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o.
IČO
34131396
Názov
SMM s.r.o.
IČO
50986121
Názov
alt-energie, s.r.o.
IČO
46547436
Názov
Bc. Tomáš Gulač
IČO
43389431
Názov
e-Gemini s. r. o.
IČO
47504153
Názov
Projekt AMK s. r. o.
IČO
44516151
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.