Popis projektu

„Kultúrno-spoločenská budova“ zvýšenie energetickej účinnosti.

Zníženie spotreby energie pri prevádzke kultúrno-spoločenskej budovy v obci Pata.

Účelom realizácie predkladaného projektu je v prvom rade dosiahnutie zníženia spotreby energie na prevádzku kultúrno-spoločenskej budovy, ktorej spotrebované množstvo je neúnosné z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti prevádzky budovy. Rekonštrukciou sa docieli i eliminácia zatekania cez obvodový plášť, okná a strechu, čo má v súčasnosti devastačné následky na samotný objekt, ale i nepriaznivý vplyv na návštevníkov vzhľadom na výskyt škodlivých látok z plesní v interiéri.

Bude realizovaná celková obnova vykurovania a vzduchotechniky v objekte, ktorá zabezpečí zlepšenie tepelnej pohody v interiéri v zimnom aj v letnom období. V neposlednom rade bude rekonštrukciou zlepšený i celkový architektonický vzhľad budovy, čím bude podporený celkový vizuálny dojem tejto časti obce.

V nadväznosti na vyššie uvedený cieľ a účel projektu bola definovaná jedna hlavná aktivita v znení , ktorá bude obsahovo zahŕňať výdavky na nasledovné štyri opatrenia:

  1. - rekonštrukcia kotolne a vykurovania, elektroinštalácia a MaR kotolne, výmena bleskozvodu, výmena vzduchotechniky, rekonštrukcia zdravotechniky, nová elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru, nové zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, bezbariérový vstup do objektu.

V záujme riadnej prípravy a implementácie projektu budú realizované sprievodné aktivity:

1.Riadenie projektu

2.Informovanosť a publicita

Projekt má t.j. kombinuje zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií s modernizáciou vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, elektroinštalácie a s inými opatreniami na úsporu energie v budove, ktoré sú navrhnuté na zníženie potreby energie na úroveň nízkoenergetických budov.

Rekonštruovaná budova bude v súlade s podmienkami výzvy. Plánovaná úspora energie na vykurovanie predstavuje 77,80 %.

Budova súp. č. 361 leží na pozemkoch vo vlastníctve obce p. č. 572/8, 572/9, 572/10 k. ú. Pata, v zastavanej časti obce.

Viac
Subjekt
Obec Pata
Miesta realizácie
Pata
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.10.2019
Celková suma
782,956 €
Vlastné zdroje
39,148 €
Vyčerpané z projektu
717,957 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti kultúr…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
24.10.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
23.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
24.10.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
23.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
5,4212 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
19,3077 (MWh/rok)
Cieľ
19,3077 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,025 (MW)
Cieľ
0,025 (MW)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,025 (MWt)
Cieľ
0,025 (MWt)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
26,25 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
45,789 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
23,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
28,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1045,17 (m2)
Cieľ
1045,17 (m2)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
13886,4729 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
290703,58 (kWh/rok)
Cieľ
280492,2729 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
19344,8966 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.12.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

RPD akcia:Kultúrno-spoločenská budova, zvýšenie energetickej účinnosti

Faktúra 201836

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,940 €
Schválené na preplatenie
20,940 €
Realizácia
16.01.2019
Názov

Oprávnené výdavky projektu

Faktúra č. 201901039

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
42,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

Oprávnené výdavky projektu

Faktúra č. 201901039

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
697,017 €
Schválené na preplatenie
697,017 €
Realizácia
-
Názov

Oprávnené výdavky projektu

Faktúra č. 201901039

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
697,017 €
Schválené na preplatenie
697,017 €
Realizácia
29.11.2019
Názov

Výkon stavebného a technického dozoru

Faktúra č. 219060

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Stála tabuľa

Faktúra 20190849 stála tabuľa

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Riadenie projektu

Výplatný list č. 1825

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
Obec Pata
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Grafická úprava a tlač veľkoplošného pútača/bannera

Faktúra 20180949

Vlastník dokladu
Obec Pata
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2019
Názov IČO
Názov
Obec Pata
IČO
00306126
Názov
AVA-stav, s.r.o.
IČO
43989268
Názov
KOODIS spol. s r.o.
IČO
31414885
Názov
Marián Baláž JAMA
IČO
43500838
Názov
Architektonické štúdio ATELIER.AT,s.r.o.
IČO
50445073
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.