Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Strednej priemyselnej školy v Poprade, ktorá v súčasnosti nespĺňa zákonom definované minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Budova školy sa nachádza v zastavanom území na Mnoheľovej ulici, na pozemku č. par. číslo C 2596/1 k. ú. Poprad a je tvorená dvoma samostatnými objektmi SO 01 -Normálne učebne , SO 02 - Špeciálne učebne. Na základe odporúčaní energetického auditu boli navrhnuté opatrenia – zateplenie obvodového plášťa a zateplenie strechy objektov SO 01 a SO 02, rekonštrukcia vykurovacieho systému objektov, rekonštrukcia systému prípravy TÚV – inštalácia solárnych panelov a výmena svetlených zdrojov a svietidiel v objektoch SO 01 a SO 02.

Po realizácii navrhovaných opatrení sa očakáva zníženie potreby primárnej energie, úspora energie potrebnej na vykurovanie, ako aj zníženie emisií. Budova školy (objekt SO 01 aj objekt SO 02) bude po realizácii projektu zaradená do energetickej triedy A1 (ulatranízko energetická budova). 

Viac
Subjekt
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Miesta realizácie
Poprad
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.05.2020
Celková suma
1,076,045 €
Vlastné zdroje
53,802 €
Vyčerpané z projektu
878,901 €
Nezrovnalosti
14,509 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
14.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
27.05.2020
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
14.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
27.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
19.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0144 (MW)
Cieľ
0,0145 (MW)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0144 (MWt)
Cieľ
0,0145 (MWt)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
14,544 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
96,2134 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
18,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
72,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
8984,41 (m2)
Cieľ
8951,12 (m2)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
259,2542 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
722,5407 (MWh/rok)
Cieľ
722,5407 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
463286,5 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
672628,2569 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
1091699,14 (kWh/rok)
Cieľ
1076775,2 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.08.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad

Faktúra - stavebný dozor do 11.4.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,957 €
Schválené na preplatenie
4,957 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad

Faktúra - stavebný dozor do 11.4.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,763 €
Schválené na preplatenie
1,763 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad

Faktúra - stavebný dozor do 11.4.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,763 €
Schválené na preplatenie
1,763 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad

Faktúra - stavebný dozor do 11.4.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,957 €
Schválené na preplatenie
4,957 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Stavebné práce od 8.2. do 12.4.2019

Faktúra - stavebné práce od 8.2. do 12.4.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,871 €
Schválené na preplatenie
191,871 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce od 8.2. do 12.4.2019

Faktúra - stavebné práce od 8.2. do 12.4.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275,598 €
Schválené na preplatenie
275,598 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce od 8.2. do 12.4.2019

Faktúra - stavebné práce od 8.2. do 12.4.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,871 €
Schválené na preplatenie
191,871 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

Stavebné práce od 8.2. do 12.4.2019

Faktúra - stavebné práce od 8.2. do 12.4.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275,598 €
Schválené na preplatenie
275,598 €
Realizácia
27.05.2019
Názov

stavebné práce od 13.4. do 12.7.2019

Faktúra - stavebné práce od 13.4. do 12.7.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,379 €
Schválené na preplatenie
71,379 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce od 13.4. do 12.7.2019

Faktúra - stavebné práce od 13.4. do 12.7.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273,854 €
Schválené na preplatenie
273,854 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce od 13.4. do 12.7.2019

Faktúra - stavebné práce od 13.4. do 12.7.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,379 €
Schválené na preplatenie
71,379 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

stavebné práce od 13.4. do 12.7.2019

Faktúra - stavebné práce od 13.4. do 12.7.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
273,854 €
Schválené na preplatenie
273,854 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozora na stavbe

Faktúra - stavebný dozor do 12.07.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
1,307 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozora na stavbe

Faktúra - stavebný dozor do 12.07.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,673 €
Schválené na preplatenie
3,673 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozora na stavbe

Faktúra - stavebný dozor do 12.07.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
1,307 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozora na stavbe

Faktúra - stavebný dozor do 12.07.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,673 €
Schválené na preplatenie
3,673 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozora na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad"

Faktúra - stavebný dozor do 14.11.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
584 €
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozora na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad"

Faktúra - stavebný dozor do 14.11.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon činnosti stavebného dozora na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad"

Faktúra - stavebný dozor do 14.11.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozora na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad"

Faktúra - stavebný dozor do 14.11.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
584 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozora na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad"

Faktúra - stavebný dozor do 14.11.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Vykonané práce na diele "Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad" od 13.7. do 11.11.2019

Faktúra stavebné práce od 13.7. do 11.11.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,979 €
Schválené na preplatenie
6,979 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané práce na diele "Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad" od 13.7. do 11.11.2019

Faktúra stavebné práce od 13.7. do 11.11.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Vykonané práce na diele "Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad" od 13.7. do 11.11.2019

Faktúra stavebné práce od 13.7. do 11.11.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,935 €
Schválené na preplatenie
46,935 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Vykonané práce na diele "Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad" od 13.7. do 11.11.2019

Faktúra stavebné práce od 13.7. do 11.11.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,979 €
Schválené na preplatenie
6,979 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Vykonané práce na diele "Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad" od 13.7. do 11.11.2019

Faktúra stavebné práce od 13.7. do 11.11.2019

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,935 €
Schválené na preplatenie
46,935 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor na stavbe

Faktúra - stav. dozor (záverečná)

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2020
Názov

Stavebný dozor na stavbe

Faktúra - stav. dozor (záverečná)

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2020
Názov

Stavebné práce v období 12.11.2019-31.01.2020

Faktúra - stav. práce (záverečná faktúra)

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2020
Názov

Stavebné práce v období 12.11.2019-31.01.2020

Faktúra - stav. práce (záverečná faktúra)

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2020
Názov

Mzdové výdavky projektu (cena práce)

Súhrnný účtovný doklad pre skupinu 521 - Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Žiadaná suma
30,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vypracovanie energetického certifikátu

Faktúra - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Vypracovanie energetického certifikátu

Faktúra - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Veľkoplošný pútač

Faktúra - dočasný pútač

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2018
Názov

Stála tabuľa

Faktúra - stála tabuľa

Vlastník dokladu
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu

Suma celkom
13,199 €
Vrátená suma
13,199 €
Suma na vymáhanie
13,199 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu

Suma celkom
1,310 €
Vrátená suma
1,310 €
Suma na vymáhanie
1,310 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu
IČO
00161802
Názov
EURO-ŠTUKONZ a.s.
IČO
35972297
Názov
RI-PEX s.r.o.
IČO
46465081
Názov
Peter Tkáč - Axet
IČO
41447620
Názov
Ing. Juraj Michalík
IČO
30263549
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.