Popis projektu

je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) a  meniť doteraz zaužívané spôsoby nakladania s ním, od jeho súčasného skládkovania k jeho materiálovému  zhodnocovaniu. Zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie odpadového hospodárstva a systému separovania odpadov v obci Svinná s cieľom skvalitniť životné prostredie a zlepšiť osvetu a propagáciu v oblasti separovania odpadov. Ide o investíciu do infraštruktúry odpadového hospodárstva, vďaka ktorej sa zefektívni existujúci systém separovania a to o BRKO, zvýši sa množstvo vyseparovaných zložiek odpadov určených na druhotné spracovanie a zníži sa množstvo zmesového komunálneho odpadu.

je katastrálne územie Obce Svinná.

je zvýšené materiálového zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu –  odpadu zo záhrad a  kuchynského odpadu na jeho zhodnocovanie kompostovaním.

Projekt realizácie spĺňa ciele Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020, schváleného dňa 14.10.2015 vládou Slovenskej republiky, číslo uznesenia: 562/2015, kde pre splnenie cieľov do roku 2020 je potrebná dôsledná intenzifikácia triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ako jedného z hlavných cieľov odpadového hospodárstva. Realizácia projektu predstavuje investíciu do nákupu domácich plastových kompostérov, ktorými  sa  rozšíri materiálové zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktoré sa dajú opätovne použiť ako prírodné  hnojivo.

Viac
Subjekt
Obec Svinná
Miesta realizácie
Svinná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2018 - 01.06.2019
Celková suma
120,298 €
Vlastné zdroje
6,015 €
Vyčerpané z projektu
115,482 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora predchádzania vzniku biologicky…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
17.12.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
18.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
Hodnota
855,0 (počet)
Cieľ
855,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Hodnota
782,8 (m3)
Cieľ
782,8 (m3)
Naposledy aktualizované
09.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kompostér 400 l

Kompostéry

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,866 €
Schválené na preplatenie
7,866 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

Kompostér 980 l

Kompostéry

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,616 €
Schválené na preplatenie
107,616 €
Realizácia
03.06.2019
Názov

Kompostér 980 l

Kompostéry

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,616 €
Schválené na preplatenie
107,616 €
Realizácia
17.06.2019
Názov

Kompostér 400 l

Kompostéry

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,866 €
Schválené na preplatenie
7,866 €
Realizácia
17.06.2019
Názov IČO
Názov
Agrokov, spol. s r.o.
IČO
46334831
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.