Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Stará Kremnička, Stará Kremnička, Okres Žiar nad Hronom

Obec Stará Kremnička

Popis projektu

Znižovať energetickú náročnosť budov znamená šetriť financie aj životné prostredie. Dá sa to dosiahnúť zvýšením efektívnosti využívania energetických zdrojov a znižovaním množstva energie, ktorú spotrebujeme na vytvorenie želaného komfortu vnútorného prostredia v budovách. s cieľom dosiahnuť zníženie spotreby tepla a zvýšiť technické a hygienické štandardy budovy.

S ohľadom na predmet projektu a zadefinovanú prioritnú os v rámci stratégie OP KŽP, patrí predkladaná ŽoNFP do Prioritnej osi č. 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

  • Zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií
  • Modernizáciu vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie
  • Inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove

Na rekonštrukciu budovy pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Stará Kremnička, Stará Kremnička, Okres Žiar nad Hronom“ má obec vypracovanú projektovú dokumentáciu z roku 2017 a vydané právoplatné stavebné povolenie, objekt, pozemky sú vo vlastníctve obce, vedené na LV č. 275, súpisné číslo 198, v k.ú. Stará Kremnička.

Cieľom projektu je primárne znížiť energetickú náročnosť uvedeného objektu a tak sa obec rozhodla predložiť svoj zámer cez nasledujúcu aktivitu:

Zahrňuje nasledujúce činnosti:

  • rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu
  • rekonštrukcia a modernizácia vykurovania
  • rekonštrukcia a modernizácia prípravy teplej vody
  • rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia

Projekt je podaný a bude realizovaný v súlade s Investičnou prioritou 4.3, kde ciele projektu v plnej miere korešpondujú s cieľmi tejto priority, ktorými sú podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie, využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Z nich vyberáme, napr.:

P0250 – Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove – 4

P0103 – Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 8,89 t ekviv. CO2

P0689 – Zníženie potreby energie vo verejných budovách – 101 433,17 kWh/rok

P0084 – Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE - 23,62836 MWh/rok

Viac
Subjekt
Obec Stará Kremnička
Miesta realizácie
Stará Kremnička
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2016 - 01.09.2020
Celková suma
634,426 €
Vlastné zdroje
31,721 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2016
Skutočný začiatok
07.12.2016
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
29.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
03.08.2018
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
29.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
133034,7393 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0537 (MW)
Cieľ
0,0537 (MW)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0438 (MWt)
Cieľ
0,0438 (MWt)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0099 (MWe)
Cieľ
0,0099 (MWe)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
56,502 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,9 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
8,89 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
47,34 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
52,03 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
109,082 (m2)
Cieľ
843,87 (m2)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
13,5963 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
76,042 (MWh/rok)
Cieľ
76,042 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
62445,6824 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
166681,7778 (kWh/rok)
Cieľ
158014,6575 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

faktúra- stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Stará Kremnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Stavebné práce

faktúra- stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Stará Kremnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stála tabuľa

Stála tabuľa

Vlastník dokladu
Obec Stará Kremnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Externý manažment OcÚ+KD

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Stará Kremnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Stavebný dozor OcÚ+KD

Stavebný dozor OcÚ+KD

Vlastník dokladu
Obec Stará Kremnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Stavebný dozor OcÚ+KD

Stavebný dozor OcÚ+KD

Vlastník dokladu
Obec Stará Kremnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

Stavebný dozor OcÚ+KD

Stavebný dozor OcÚ+KD

Vlastník dokladu
Obec Stará Kremnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Stavebný dozor OcÚ +KD

Stavebný dozor OcÚ+KD

Vlastník dokladu
Obec Stará Kremnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Stavebný dozor OcÚ+KD

Stavebný dozor OcÚ+KD

Vlastník dokladu
Obec Stará Kremnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Energetický audit OcÚ+KD

Energetický audit OcÚ+KD

Vlastník dokladu
Obec Stará Kremnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2016
Názov

Spracovanie projektovej dokumentácie

Spracovanie projektovej dokumentácie

Vlastník dokladu
Obec Stará Kremnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2016
Názov IČO
Názov
Delphia s.r.o.
IČO
44505736
Názov
Aprint s.r.o.
IČO
31608639
Názov
Ing. Jaroslav Petr, Investing
IČO
10993983
Názov
I.S.O.N. spol. s r.o.
IČO
43779280
Názov
architektúra, s.r.o.
IČO
36723088
Názov
Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO
IČO
44846002
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.