Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je v sídle Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na Komenského  ulici č. 73 v Košiciach stavebne zadaptovať Pavilón č. 25, ktorý je sídlom Oddelenia prevádzky a investícií UVLF (referátu stavebnej údržby a referátu záhradnej údržby areálu UVLF) a zároveň sídlom praktickej výučby  v rámci študijného programu Farmácia. Súčasťou budovy je 6 skleníkov, v ktorých je realizovaný vzdelávací proces - odborný výcvik Katedry farmakognózie a botaniky UVLF, zároveň realizované pestovanie priesad pre výsadbu v areáli UVLF.

. Obnova Pavilónu č. 25 bude pozostávať z rekonštrukcie podlahy, zateplenia stropu do nevykurovaného priestoru, zateplenia fasády, rekonštrukcie strechy, rekonštrukcie skleníkov, výmeny výplní otvorov, zdravotechniky,  vzduchotechniky, zásuviek, bleskozvodu, osvetlenia a napojenia technológií, vykurovania. Cieľ projektu bude realizovaný formou 1 aktivity stavebného charakteru, v rámci ktorej v súlade s projektom stavby a energetickým auditom bude uskutočnených 8 subaktivít. Hlavným merateľným ukazovateľom projektu bude zníženie spotreby energie vo verejnej budove – sledovaním spotreby energie pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti. Ďalšími merateľnými ukazovateľmi budú : počet opatrení na zníženie spotreby energie vo verejnej budove a podlahová plocha budovy obnovenej nad rámec minimálnych požiadaviek

Viac
Subjekt
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.06.2020
Celková suma
451,531 €
Vlastné zdroje
22,577 €
Vyčerpané z projektu
435,395 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebná adaptácia pavilónu č. 25
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
19.09.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
08.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
19.06.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
19.05.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
148,89 (MWh/rok)
Cieľ
148,89 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0019 (MW)
Cieľ
0,002 (MW)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0019 (MWt)
Cieľ
0,002 (MWt)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
2,49 (MWh/rok)
Cieľ
2,6187 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
18,1279 (t ekviv. CO2)
Cieľ
29,4995 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
4,3035 (Kg/rok)
Cieľ
4,0845 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
17,5506 (Kg/rok)
Cieľ
25,7591 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1445,29 (m2)
Cieľ
1445,29 (m2)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
65,3506 (MWh/rok)
Cieľ
15,5522 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
83539,36 (kWh/rok)
Cieľ
133337,8176 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
660184,35 (kWh/rok)
Cieľ
645586,921 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
98305,9692 (kWh/rok)
Cieľ
149523,3465 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.02.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacích telies a registrov

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
-
Názov

Demontáž vykurovacích registrov

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
-
Názov

Demontáž armatúr závitových s dvoma závitmi

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
-
Názov

Demontáž príslušenstva potrubia - závesného systému

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
-
Názov

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
-
Názov

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
593 €
Realizácia
-
Názov

Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - ostenie

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
-
Názov

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
-
Názov

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
-
Názov

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
-
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
535 €
Realizácia
-
Názov

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
496 €
Realizácia
-
Názov

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
-
Názov

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
822 €
Realizácia
-
Názov

Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
-
Názov

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
-
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
667 €
Realizácia
-
Názov

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
-
Názov

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
-
Názov

Poplatok za skladovanie

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
616 €
Realizácia
-
Názov

Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
-
Názov

Vyspravenie vonkajších stien po obití starej omietky

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
-
Názov

Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
-
Názov

Vonkajšia omietka stien tepelnoizolačná, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 30 mm

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
727 €
Realizácia
-
Názov

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
-
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
-
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
-
Názov

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
-
Názov

Poplatok za skladovanie

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
-
Názov

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
-
Názov

Vypúšťanie vody z vykurovacej sústavy

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
-
Názov

Lešenie

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
1,485 €
Realizácia
-
Názov

Poplatok za skladovanie

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
616 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Vyspravenie vonkajších stien po obití starej omietky

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Vonkajšia omietka stien tepelnoizolačná, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 30 mm

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
727 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Poplatok za skladovanie

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Vypúšťanie vody z vykurovacej sústavy

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Lešenie

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
1,485 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Demontáž príslušenstva potrubia - závesného systému

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Vnútrostaveniskové premiestnenie demontovaných hmôt

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Vnútrostaveniskové premiestnenie demontovaných hmôt

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
-
Názov

Demontáž vykurovacích registrov

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Demontáž armatúr závitových s dvoma závitmi

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
593 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - ostenie

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
535 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
822 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
667 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
496 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacích telies a registrov

Faktúra č. 180100379 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Murárska výpomoc - sekacie práce, prierazy a vysprávky

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
-
Názov

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezošvých -akosť 11 353.0 nízkotlakých DN40

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
-
Názov

Montáž bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE 3x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
-
Názov

Montáž krabice do muriva 1 - nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
-
Názov

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
-
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
-
Názov

Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
-
Názov

Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
-
Názov

Vonkajšia omietka stien tepelnoizolačná, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 30 mm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,236 €
Schválené na preplatenie
4,236 €
Realizácia
-
Názov

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV. st. zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
-
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
-
Názov

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
-
Názov

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
-
Názov

Poplatok za skladovanie

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
-
Názov

Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie sklenníkov vr. povrchovej úpravy

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
12,480 €
Realizácia
-
Názov

Demontáž oceľovej konštrukcie sklenníkov

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,805 €
Schválené na preplatenie
2,805 €
Realizácia
-
Názov

Montáž krabice do muriva 1 - nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Krabica KU univerzálna : KU 68 - 1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl. 2,5 cm š. 4 cm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
-
Názov

Montáž, kábel CU 750V uložený pevne CYKY 3x2,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
-
Názov

Kábel CU 750V : CYKY - J 3x2,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie vypnutého stavu a provizórne napájanie

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
-
Názov

Drobné murárske vysprávky a sadrovanie

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

Sádra

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
-
Názov

Demontáž zásuviek

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
-
Názov

Montáž el - inšt. rúrky (plast) ohybná, pod omietku D 25 (d23)mm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

Rúrka el - inšt PVC ohybná 083271 - Turbo R 25, sivá

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
-
Názov

Rúrka el - inšt PVC tuhá 084197 : VRM - Turbo R 25, s hrdlom, svetlosivá

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
-
Názov

Krabica KU univerzálna :KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8 mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kamenňa

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
-
Názov

Hmoždinka PA : HM 8/1

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

Vysekanie otvoru pre rozvádzač

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
-
Názov

Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š. 4 cm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
-
Názov

Montáž, kábel Cu 750 V uložený pevne CYKY 2x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
-
Názov

Kábel Cu 750V : CYKY - O 2x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

Montáž kábel Cu 750 V uložený pevne CYKY 3x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
-
Názov

Kábel Cu 750 V : CYKY - O 3x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

Montáž, kábel Cu 750 V uložený pevne CYKY 3x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
431 €
Realizácia
-
Názov

Kábel CU 750V : CYKY - J 3x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
-
Názov

Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
-
Názov

Kábel Cu 750V : CYKY - J 3x2,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Sádrovanie a drobné vysprávky

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
-
Názov

Sádra

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
-
Názov

Demontáž existujúceho zariadenia

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
-
Názov

Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30 cm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
-
Názov

Nátery oceľového potrubia do DN89, 1x základný + 2x vrchný náter s emailovaním

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
-
Názov

Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do DN25

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
-
Názov

Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do DN 32

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
-
Názov

Návarky s rúrkovým závitom G 1/2 "

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
-
Názov

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

Izolácia polyetylénová napr. Tubolit DG hr. 30 mm, d=42mm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
-
Názov

Izolácia polyetylénová napr. Tubolit DG hr. 30mm, d=76mm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
-
Názov

Presun hmôt pre izolácie v objektoch výšky do 6 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
-
Názov

Vyspravenie vonkajších stien po obití starej omietky

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
-
Názov

Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
-
Názov

Montáž el - inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23) mm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
-
Názov

Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie vypnutého stavu a provizórne napájanie

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
-
Názov

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1 - CHKE - V - J 3x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
-
Názov

Potrubie z rúrok hladkých oceľových bezošvých - akosť 11 353.0, nízkotlakých, priemer 76, 0/3,2

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
-
Názov

Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľových rúrok hladkých 76,0/3,2

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

Zhotovenie rúrkových prechodov kovaním DN50/32

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
-
Názov

Drobný montážny, tesniaci a spojovací materiál potrubia

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
-
Názov

Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou DN 15

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž kábel Cu 750 V uložený pevne CYKY 3x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Kábel Cu 750V : CYKY - O 2x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž, kábel Cu 750 V uložený pevne CYKY 2x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Hmoždinka PA : HM 8/1

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 8 mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kamenňa

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Krabica KU univerzálna :KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Rúrka el - inšt PVC tuhá 084197 : VRM - Turbo R 25, s hrdlom, svetlosivá

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
190 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Poplatok za skladovanie

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV. st. zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Vonkajšia omietka stien tepelnoizolačná, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 30 mm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,236 €
Schválené na preplatenie
4,236 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Vyspravenie vonkajších stien po obití starej omietky

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Príprava vnútorného podkladu stien Univerzálny základ

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž el - inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23) mm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Zabezpečenie vypnutého stavu a provizórne napájanie

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1 - CHKE - V - J 3x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Potrubie z rúrok hladkých oceľových bezošvých - akosť 11 353.0, nízkotlakých, priemer 76, 0/3,2

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľových rúrok hladkých 76,0/3,2

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Zhotovenie rúrkových prechodov kovaním DN50/32

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Drobný montážny, tesniaci a spojovací materiál potrubia

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou DN 15

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Murárska výpomoc - sekacie práce, prierazy a vysprávky

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CHKE 3x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž krabice do muriva 1 - nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie sklenníkov vr. povrchovej úpravy

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
12,480 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Demontáž oceľovej konštrukcie sklenníkov

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,805 €
Schválené na preplatenie
2,805 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž krabice do muriva 1 - nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Krabica KU univerzálna : KU 68 - 1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl. 2,5 cm š. 4 cm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž, kábel CU 750V uložený pevne CYKY 3x2,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Zabezpečenie vypnutého stavu a provizórne napájanie

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Drobné murárske vysprávky a sadrovanie

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Demontáž zásuviek

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Rúrka el - inšt PVC ohybná 083271 - Turbo R 25, sivá

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Vysekanie otvoru pre rozvádzač

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Kábel CU 750V : CYKY - J 3x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Kábel Cu 750V : CYKY - J 3x2,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Sádrovanie a drobné vysprávky

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Sádra

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Demontáž existujúceho zariadenia

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30 cm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Nátery oceľového potrubia do DN89, 1x základný + 2x vrchný náter s emailovaním

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do DN25

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž závitových armatúr s 2 závitmi do DN 32

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Návarky s rúrkovým závitom G 1/2 "

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Izolácia polyetylénová napr. Tubolit DG hr. 30 mm, d=42mm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Izolácia polyetylénová napr. Tubolit DG hr. 30mm, d=76mm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž el - inšt. rúrky (plast) ohybná, pod omietku D 25 (d23)mm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š. 4 cm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezošvých -akosť 11 353.0 nízkotlakých DN40

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Kábel Cu 750 V : CYKY - O 3x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Presun hmôt pre izolácie v objektoch výšky do 6 m

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Kábel CU 750V : CYKY - J 3x2,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Montáž, kábel Cu 750 V uložený pevne CYKY 3x1,5

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
431 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Sádra

Faktúra č. 180100400 dodávateľa OKNADVERE.SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Stavebné činnosti za 12/2018 na P 25

Faktúra č. 1900100007 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,614 €
Schválené na preplatenie
22,614 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Stavebné činnosti za 12/2018 na P 25

Faktúra č. 1900100007 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,614 €
Schválené na preplatenie
22,614 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 190100027 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Faktúra č. 190100027 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,810 €
Schválené na preplatenie
72,810 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 190100027 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Faktúra č. 190100027 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,810 €
Schválené na preplatenie
72,810 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

Faktúra č. 190100060 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Faktúra č. 190100060 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
2,445 €
Schválené na preplatenie
2,445 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Účtovný doklad

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
5,444 €
Schválené na preplatenie
5,444 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Účtovný doklad

Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
4,523 €
Schválené na preplatenie
4,523 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Faktúra č. 190100082 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Faktúra č. 190100082 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,532 €
Schválené na preplatenie
15,532 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 190100082 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Faktúra č. 190100082 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,532 €
Schválené na preplatenie
15,532 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

stavebné činnosti za 03/2019

Faktúra č. 190100093 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,963 €
Schválené na preplatenie
17,926 €
Realizácia
-
Názov

stavebné činnosti za 03/2019

Faktúra č. 190100093 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,926 €
Schválené na preplatenie
17,926 €
Realizácia
20.06.2019
Názov

stavebné činnosti za 04/2019 na P 25

Faktúra č. 190100105 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,671 €
Schválené na preplatenie
22,669 €
Realizácia
-
Názov

stavebné činnosti za 04/2019 na P 25

Faktúra č. 190100105 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,669 €
Schválené na preplatenie
22,669 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

stavebné činnosti za 05/2019 - pavilón P 25

Faktúra č. 190100140 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,566 €
Schválené na preplatenie
59,566 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

stavebné činnosti za 05/2019 - pavilón P 25

Faktúra č. 190100140 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,566 €
Schválené na preplatenie
59,566 €
Realizácia
-
Názov

stavebné činnosti za 06/2019 na P 25

Faktúra č. 190100165 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,759 €
Schválené na preplatenie
8,759 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

stavebné činnosti za 06/2019 na P 25

Faktúra č. 190100165 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,759 €
Schválené na preplatenie
8,759 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 190100192 - stavebné činnosti na P 25 v 07/2019

stavebné činnosti na P 25 za 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,948 €
Schválené na preplatenie
30,948 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Faktúra č. 190100192 - stavebné činnosti na P 25 v 07/2019

stavebné činnosti na P 25 za 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,006 €
Schválené na preplatenie
30,948 €
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad - DPH 20 % z fa č. 190100027 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

DPH 20 % z fa č. 190100027 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
14,562 €
Schválené na preplatenie
14,562 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Účtovný doklad - DPH 20 % z fa č. 190100082 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

DPH 20 % z fa č. 190100082 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
3,106 €
Schválené na preplatenie
3,106 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

Účtovný doklad - DPH 20 % z fa č. 190100093 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

DPH 20 % z fa č. 190100093 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
3,585 €
Schválené na preplatenie
3,585 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

Účtovný doklad - DPH 20 % z fa č. 190100105 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

DPH 20 % z fa č. 190100105 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
4,534 €
Schválené na preplatenie
4,534 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

Účtovný doklad - DPH 20 % z fa č. 190100140 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

DPH 20 % z fa č. 190100140 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
11,913 €
Schválené na preplatenie
11,913 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

Účtovný doklad - DPH 20 % z fa č. 190100165 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

DPH 20 % z fa č. 190100165 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
1,752 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Stavebné činnosti za 08/2019 na P 25

Faktúra č. 190100208 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,369 €
Schválené na preplatenie
19,369 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné činnosti za 08/2019 na P 25

Faktúra č. 190100208 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,369 €
Schválené na preplatenie
19,369 €
Realizácia
16.10.2019
Názov

Faktúra č. 190100243 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Fa č. 190100243 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,992 €
Schválené na preplatenie
29,992 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 190100243 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Fa č. 190100243 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,992 €
Schválené na preplatenie
29,992 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

DPH 20 % z fa č. 190100208 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

DPH 20 % z fa č. 190100208 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
3,874 €
Schválené na preplatenie
3,874 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

DPH 20 % z fa č. 190100232 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

DPH 20 % z fa č. 190100232 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,190 €
Schválené na preplatenie
6,190 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Fa č. 190100256 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Fa č. 190100256 dodávateľa OKNADVERE SK,s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,699 €
Schválené na preplatenie
28,699 €
Realizácia
-
Názov

Fa č. 190100256 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Fa č. 190100256 dodávateľa OKNADVERE SK,s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,699 €
Schválené na preplatenie
28,699 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Fa č. 190100291 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Fa č. 190100291

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,138 €
Schválené na preplatenie
5,138 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

Fa č. 190100291 dodávateľa OKNADVERE SK s.r.o.

Fa č. 190100291

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,138 €
Schválené na preplatenie
5,138 €
Realizácia
-
Názov

DPH 20 % z fa č. 190100291 dodávateľa OKNDVERE SK, s.r.o.

DPH 20 % z fa č. 190100291 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

DPH 20 % z fa č. 190100256 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

DPH 20 % z fa č. 190100256 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

DPH 20 % z fa č. 190100243 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

DPH 20 % z fa č. 190100243 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

2020004308

DPH 20 % z fa č. 190100243 dodávateľa OKNADVERE SK. s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
5,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

2020004669

DPH 20 % z fa č. 190100256 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
5,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

DPH 20 % z fa č. 190100291 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

DPH 20 % z fa č. 190100291 dodávateľa OKNADVERE SK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Suma celkom
134,868 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
62,058 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.