Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Poprade - Matejovce. Projekt stavby navrhuje významnú obnovu budovy, v rámci ktorej dôjde k - zatepleniu obvodového plášťa, vrátane zateplenia ostení a nadpraží výplní otvorov, zatepleniu strechy do exteriéru, výmene výplní otvorov, zatepleniu stropu do nevykurovaného priestoru, zatepleniu základov obvodových stien pod terénom do hĺbky základových konštrukcií. Zároveň pre zlepšenie parametrov vnútorného prostredia a pre dosiahnutie úspor energie spojených s vetraním priestorov sa navrhuje inštalácia núteného vetrania s rekuperáciou. Po realizácii úsporných opatrení stavebného charakteru je sústavu potrebné vyregulovať, aby vykurovacia sústava bola hydraulicky vyvážená V rámci obnovy budovy bude existujúci zásobník na TV asanovaný. V existujúcej technickej miestnosti na 1.NP v danej budove budú osadené dva zásobníky, do ktorých bude dotovaná teplá voda z tepelného čerpadla a záložného zdroja.  Osvetlenie priestorov školy bude riešené novými svietidlami na základe svetlo-technického výpočtu a projektu osvetlenia.

Vypočítaná potreba energie navrhovanej významnej obnovy budovy dosahuje hodnotu energetickej triedy „A“ spĺňa minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť budovy.

Vypočítaný globálny ukazovateľ primárnej energie dosahuje hodnotu energetickej triedy „A1“ spĺňa minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť budovy v zmysle zákona č.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Budova strednej odbornej školy bude dosahovať ultranízkoenergetickú úroveň výstavby.

Viac
Subjekt
Stredná odborná škola elektrotechnická
Miesta realizácie
Poprad
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.03.2020
Celková suma
1,108,221 €
Vlastné zdroje
55,411 €
Vyčerpané z projektu
997,405 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
26.07.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
26.03.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
01.08.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
30.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0172 (MWt)
Cieľ
0,0172 (MWt)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0172 (MW)
Cieľ
0,0172 (MW)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
73,0764 (t ekviv. CO2)
Cieľ
86,54 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
107,3232 (Kg/rok)
Cieľ
127,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
33,7051 (Kg/rok)
Cieľ
40,55 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4944,38 (m2)
Cieľ
4944,38 (m2)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
204,198 (MWh/rok)
Cieľ
157,904 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
336966,0 (kWh/rok)
Cieľ
383259,9982 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
762857,033 (kWh/rok)
Cieľ
718851,8114 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
429590,4417 (kWh/rok)
Cieľ
465817,4566 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
541,164 (MWh/rok)
Cieľ
541,164 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
22,188 (MWh/rok)
Cieľ
22,188 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebný dozor do 10.6.2019

Faktúra za stavebný dozor do 10.6.2019

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,952 €
Schválené na preplatenie
5,952 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor do 10.6.2019

Faktúra za stavebný dozor do 10.6.2019

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,952 €
Schválené na preplatenie
5,952 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce 11.2.-10.6.2019

Faktúra za stavebné práce 11.2.-10.6.2019

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427,290 €
Schválené na preplatenie
427,290 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce 11.2.-10.6.2019

Faktúra za stavebné práce 11.2.-10.6.2019

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427,290 €
Schválené na preplatenie
427,290 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce do 09/2019

Faktúra za stavebné práce do 09/2019

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
425,100 €
Schválené na preplatenie
425,100 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Stavebný dozor do 09/2019

Faktúra za stavebný dozor do 09/2019

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
5,760 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce do 112019

Faktúra za stavebné práce do 112019

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,475 €
Schválené na preplatenie
36,475 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce do 112019

Faktúra za stavebné práce do 112019

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,475 €
Schválené na preplatenie
36,475 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor do 112019

Faktúra za stavebný dozor do 112019

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor do 112019

Faktúra za stavebný dozor do 112019

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor do 20.01.2020

Faktúra za stavebný dozor do 20.01.2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
1,330 €
Realizácia
18.03.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor do 20.01.2020

Faktúra za stavebný dozor do 20.01.2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
1,330 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce do 20.01.2020

Faktúra za stavebné práce do 20.01.2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,982 €
Schválené na preplatenie
94,982 €
Realizácia
18.03.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce do 20.01.2020

Faktúra za stavebné práce do 20.01.2020

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,982 €
Schválené na preplatenie
94,982 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce do 01/2020

Faktúra za stavebné práce_finálna

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Vypracovanie energetického certifikátu

Faktúra za energetický certifikát

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

Faktúra za publicitu - stála tabuľa

Faktúra za publicitu - stála tabuľa

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
3pple s.r.o.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Faktúra za publicitu - veľkoplošný pútač

Faktúra za publicitu - veľkoplošný pútač

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
3pple s.r.o.
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Stavebný dozor_do 01/2020

Faktúra za stavebný dozor_finálna

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Stavebné práce_dodatok 2

Faktúra za stavebné práce_dodatok 2

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Mzdové výdavky

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Stredná odborná škola elektrotechnická
Dodávateľ
Stredná odborná škola elektrotechnická
Žiadaná suma
25,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Stredná odborná škola elektrotechnická

Suma celkom
42 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
42 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
Stredná odborná škola elektrotechnická
IČO
00893102
Názov
EURO-ŠTUKONZ a.s.
IČO
35972297
Názov
3pple s.r.o.
IČO
46132872
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
DOZORING Prešov, s.r.o.
IČO
36490164
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.