Popis projektu

Projekt „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné“ sa zameriava na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v intraviláne obce Rovné v okrese Svidník. Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné“, ktorá zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmenu okenných výplní. Realizácia projektu je naplánovaná na 15 mesiacov. Aktivity projektu pozostávajú zo stavebných prác zameraných na zlepšenie tepelno-technického stavu budovy. Dôvodom obnovy objektu je nevyhovujúci stav posudzovaných tepelno-izolačných parametrov budovy a z toho vyplývajúca ich znížená funkčnosť a vysoká energetická náročnosť. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, rozvoj miestnej infraštruktúry s dôrazom na rozvoj základných služieb obyvateľstvu.

Rekonštrukcia budovy predstavuje komplexné zateplenie obvodových stien, podlahy a strešnej konštrukcie budovy, výmenu otvorových výplní, výmenu existujúcich svietidiel, modernizáciu vykurovacieho systému a inštaláciu rekuperačnej jednotky. Súčasťou projektu je zriadenie bezbariérového prístupu do objektu.

Cieľová hodnota ukazovateľa projektu P0689 bude 83 521,84 kWh/rok. Plánovaná úspora na energie na vykurovanie je 58,3 %.

Viac
Subjekt
Obec Rovné
Miesta realizácie
Rovné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2016 - 01.06.2019
Celková suma
948,071 €
Vlastné zdroje
47,404 €
Vyčerpané z projektu
914,774 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
24.10.2016
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
18.05.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
10.07.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0459 (MWt)
Cieľ
0,0456 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0459 (MW)
Cieľ
0,0456 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
59,211 (MWh/rok)
Cieľ
58,8627 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
28,1263 (t ekviv. CO2)
Cieľ
16,1301 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
5,7254 (Kg/rok)
Cieľ
0,12 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
18,6255 (Kg/rok)
Cieľ
19,03 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1160,93 (m2)
Cieľ
1137,28 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
31,336 (MWh/rok)
Cieľ
38,7647 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
90,264 (MWh/rok)
Cieľ
90,264 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
58,928 (kWh/rok)
Cieľ
51499,2865 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
91826,9716 (kWh/rok)
Cieľ
83521,8432 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
24129,6737 (kWh/rok)
Cieľ
62312,7736 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. JM11815

Faktúra č. JM11815

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,070 €
Schválené na preplatenie
12,070 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

Faktúra č. JM11815

Faktúra č. JM11815

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,070 €
Schválené na preplatenie
12,070 €
Realizácia
-
Názov

Na základe zmluvy o dielo "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" zo dňa 3.10.2017 Vám fakturujeme podľa súpisu prác a rekapitulácie objektov v rámci projektu: Názov: Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" ITMS: 310041G981

Faktúra (daňový doklad) č. 20180801

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,549 €
Schválené na preplatenie
201,549 €
Realizácia
-
Názov

Na základe zmluvy o dielo "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" zo dňa 3.10.2017 Vám fakturujeme podľa súpisu prác a rekapitulácie objektov v rámci projektu: Názov: Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" ITMS: 310041G981

Faktúra (daňový doklad) č. 20180801

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,549 €
Schválené na preplatenie
201,549 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby za externé riadenie projektu "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb uzavretou dňa 29.03.2017 v rozsahu 110 hodín

FAKTÚRA č. FV2018/028

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
1,221 €
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby za externé riadenie projektu "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb uzavretou dňa 29.03.2017 v rozsahu 110 hodín

FAKTÚRA č. FV2018/028

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
1,221 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Fakturujeme Vám poskytnuté služby za externé riadenie projektu "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb uzavretou dňa 29.03.2017

FAKTÚRA č. FV2018/055

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
1,110 €
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám poskytnuté služby za externé riadenie projektu "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb uzavretou dňa 29.03.2017

FAKTÚRA č. FV2018/055

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
1,110 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Na základe zmluvy o dielo "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" zo dňa 3.10.2017 Vám fakturujeme podľa súpisu prác a rekapitulácie objektov v rámci projektu: Názov: "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" ITMS:310041G981 ...

Faktúra č. 20180902

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,525 €
Schválené na preplatenie
220,525 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Na základe zmluvy o dielo "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" zo dňa 3.10.2017 Vám fakturujeme podľa súpisu prác a rekapitulácie objektov v rámci projektu: Názov: "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" ITMS:310041G981 ...

Faktúra č. 20180902

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,525 €
Schválené na preplatenie
220,525 €
Realizácia
-
Názov

Na základe zmluvy o dielo "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" zo dňa 3.10.2017 Vám fakturujeme podľa súpisu vykonaných prác a rekapitulácie objektov v rámci projektu "Znižovanie energetickej náročnosti OcU Rovné" ITMS: 310041G981

Faktúra č. 20181002

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331,833 €
Schválené na preplatenie
331,833 €
Realizácia
-
Názov

Na základe zmluvy o dielo "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" zo dňa 3.10.2017 Vám fakturujeme podľa súpisu vykonaných prác a rekapitulácie objektov v rámci projektu "Znižovanie energetickej náročnosti OcU Rovné" ITMS: 310041G981

Faktúra č. 20181002

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
331,833 €
Schválené na preplatenie
331,833 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby v rozsahu 60 hodín za externé riadenie projektu "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb uzavretou dňa 29.03.2017

FAKTÚRA č. FV2018/080

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby v rozsahu 60 hodín za externé riadenie projektu "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb uzavretou dňa 29.03.2017

FAKTÚRA č. FV2018/080

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Na základe zmluvy o dielo "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" zo dňa 3.10.2017 Vám fakturujeme podľa súpisu prác a rekapitulácie objedktov v rámci projektu : Názov: "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" ITMS: 310041G981

Faktúra (daňový doklad) č. 20181206

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,653 €
Schválené na preplatenie
63,653 €
Realizácia
-
Názov

Na základe zmluvy o dielo "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" zo dňa 3.10.2017 Vám fakturujeme podľa súpisu prác a rekapitulácie objedktov v rámci projektu : Názov: "Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné" ITMS: 310041G981

Faktúra (daňový doklad) č. 20181206

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,653 €
Schválené na preplatenie
63,653 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

externé riadenie projektu

Faktúra 2019024

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
888 €
Realizácia
-
Názov

externé riadenie projektu

Faktúra 2019024

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
888 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra (daňový doklad) č. 20190201

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,365 €
Schválené na preplatenie
24,068 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra (daňový doklad) č. 20190201

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,068 €
Schválené na preplatenie
24,068 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

Projektová dokumentácia

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
2,130 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 20190601

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,032 €
Schválené na preplatenie
46,032 €
Realizácia
-
Názov

Energetický audit

Faktúra č. 009/2016

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
1,014 €
Realizácia
-
Názov

energetický audit

Faktúra 20180004

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
446 €
Realizácia
-
Názov

publikovanie článku o projekte

FAKTÚRA č. 190100053

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
170 €
Realizácia
-
Názov

externé riadenie

Faktura 2019047

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
AN fors, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
1,110 €
Realizácia
-
Názov

Dočasný pútač a stála tabuľa

FAKTÚRA č. :2018597

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
1,400 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

FAKTÚRA č. 2019/005

Vlastník dokladu
Obec Rovné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,890 €
Schválené na preplatenie
4,890 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Maiana Consulting, s.r.o.
IČO
46429573
Názov
Ing. Rastislav Feciľák
IČO
45470812
Názov
AN fors, spol. s r.o.
IČO
46429573
Názov
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.
IČO
44667931
Názov
Ing. Martin Štefanco - STEMAR stav
IČO
50114905
Názov
JM1 s.r.o.
IČO
50477340
Názov
Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
IČO
36478326
Názov
Pavol Sivák - PONO PRESS
IČO
37653903
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.