Popis projektu

Cieľom realizácie projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy a kultúrneho domu v Košickom Klečenove, spôsobom zateplenie základov, fasády, strechy ale aj modernizáciou zdroja tepla vykurovania a prípravy teplej vody, výmenou existujúcich rozvodov ÚK pre materskú školu z dôvodu ich havarijného až priam ohrozujúcemu technickému stavu a návrh nových rozvodov ÚK pre kultúrny dom z dôvodu ich chýbajúcej existencie. Budova po cca 40 - 50 ročnej existencii už nevyhovuje súčasným stavebno-technickým normám a požiadavkám a taktiež nevyhovuje z prevádzkových hľadísk. Budova bude po rekonštrukcii z energetického a stavebno-technického či prevádzkového hľadiska vyhovovať všetkým podmienkam kvalitnej a úspornej budovy spĺňajúcej v súčasnosti platné predpisy. 

Materská škola slúži deťom predškolského veku (kapacita škôlky je 10 detí) a kultúrny dom slúži širokej verejnosti, najmä obyvateľom obce. Samotný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti celého objektu, ktorého energetická bilancia je v súčasnosti nevyhovujúca. Je to nutné nielen kvôli zníženiu tepelných strát, nákladov a náročnosti na prevádzku a údržbu objektu ale aj zo zdravotného hlľadiska detí, personálu a návštevníkov kultúrneho domu. Dochádza k nadmernej spotreby energie na vykurovanie budovy, čo má negatívny vplyv naživotné prostredie zvýšením produkcie CO2 a iných emisií, ktoré súe vypúšťané do ovzdušia. Preto je dôležité nastavenie progresívneho kroku obecného úradu z hľadiska environmentálnych potrieb, k ochrane životnéhoprostredia. Zároveň sa tak predĺži živostnosť budovy.

Návrh opatrení je súbor odporúčaných úprav, ktoré majú znížiť tepelné straty budovy a tým aj náklady na vykurovanie. Zdrojom tepla pre systém vykurovania bude tepelné čerpadlo. Zdrojom tepla pre prípravu teplej vody bude tepelné čerpadlo. Hlavným energetickým  nosičom bude elektrická energia. Účinnosť výroby tepla je v takom prípade do 276 %.

Realizovaním projektu by malo prísť v prípade:

  1. materskej školy k úspore potreby tepla o 211,79 kWh/m2.rok čo predstavu percentuálnu úsporu 86,9% a globálny ukazovateľ primárnej energie klesne na 56 kWh/m2.rok, čo je v rozpätí energetickej triedy hospodárnosti budovy A1. Zároveň príde k zníženiu ročnej produkcie emisií.

  2. kultúrneho domu k úspore potreby tepla o 155,44 kWh/m2.rok čo predstavu percentuálnu úsporu 86,6% a globálny ukazovateľ primárnej energie klesne na 54 kWh/m2.rok, čo je v rozpätí energetickej triedy hospodárnosti budovy A1. Zároveň príde k zníženiu ročnej produkcie emisií.

Viac
Subjekt
Obec Košický Klečenov
Miesta realizácie
Košický Klečenov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.10.2019
Celková suma
258,626 €
Vlastné zdroje
12,931 €
Vyčerpané z projektu
238,428 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
04.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
04.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,016 (MW)
Cieľ
0,016 (MW)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,016 (MWt)
Cieľ
0,016 (MWt)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
20,64 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
26,7449 (t ekviv. CO2)
Cieľ
26,745 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
20,91 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
14,0 (počet)
Cieľ
14,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
349,28 (m2)
Cieľ
349,28 (m2)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
34,8361 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
72,67 (MWh/rok)
Cieľ
72,67 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
37833,9 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
22491,354 (kWh/rok)
Cieľ
20969,4066 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
39315,1242 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a KD

stavebné práce 03-05 2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,773 €
Schválené na preplatenie
35,773 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

stavebné práce zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a KD

stavebné práce 03-05 2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,773 €
Schválené na preplatenie
35,773 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce zníženie energetickej níročnosti budovy MŠ a KD

stavebné práce 03-05 2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,415 €
Schválené na preplatenie
12,415 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce zníženie energetickej níročnosti budovy MŠ a KD

stavebné práce 03-05 2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,415 €
Schválené na preplatenie
12,415 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Realizácia externého manažmentu 02-05/19

Externý manažment 02-05/19

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,456 €
Schválené na preplatenie
3,456 €
Realizácia
-
Názov

Realizácia externého manažmentu 02-05/19

Externý manažment 02-05/19

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,456 €
Schválené na preplatenie
3,456 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

stavebné práce zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a KD za 06/2019

stavebné práce za 06/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,934 €
Schválené na preplatenie
22,934 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

stavebné práce zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ za 06/2019

stavebné práce za 06/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,294 €
Schválené na preplatenie
14,294 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

stavebné práce zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a KD za 06/2019

stavebné práce za 06/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,934 €
Schválené na preplatenie
22,934 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ za 06/2019

stavebné práce za 06/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,294 €
Schválené na preplatenie
14,294 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 07/2019

stavebné práce za 07/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,718 €
Schválené na preplatenie
26,718 €
Realizácia
22.10.2019
Názov

stavebné práce zníženie energetickej náročnosti budovy KD za 07/2019

stavebné práce za 07/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,860 €
Schválené na preplatenie
59,860 €
Realizácia
22.10.2019
Názov

stavebné práce zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 07/2019

stavebné práce za 07/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,718 €
Schválené na preplatenie
26,718 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce zníženie energetickej náročnosti budovy KD za 07/2019

stavebné práce za 07/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,860 €
Schválené na preplatenie
59,860 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce za 08-09/2019

stavebné práce za 08-09/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce za 08-09/2019

stavebné práce za 08-09/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce za 08-09/2019

stavebné práce za 08-09/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,838 €
Schválené na preplatenie
39,838 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce za 08-09/2019

stavebné práce za 08-09/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,660 €
Schválené na preplatenie
16,660 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce za 08-09/2019

stavebné práce za 08-09/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,838 €
Schválené na preplatenie
39,838 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

stavebné práce za 08-09/2019

stavebné práce za 08-09/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,660 €
Schválené na preplatenie
16,660 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

výkon stav.dozora do 24.9.2019

stavebný dozor do 24.9.2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výkon stav.dozora do 24.9.2019

stavebný dozor do 24.9.2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výkon stav.dozora do 24.9.2019

stavebný dozor do 24.9.2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,556 €
Schválené na preplatenie
2,556 €
Realizácia
-
Názov

výkon stav.dozora do 24.9.2019

stavebný dozor do 24.9.2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
-
Názov

výkon stav.dozora do 24.9.2019

stavebný dozor do 24.9.2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,556 €
Schválené na preplatenie
2,556 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

výkon stav.dozora do 24.9.2019

stavebný dozor do 24.9.2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Realizácia externého manažmentu 06-09/19

Externý manažment 06-09/19

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia externého manažmentu 06-09/19

Externý manažment 06-09/19

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
2,880 €
Realizácia
-
Názov

Realizácia externého manažmentu 06-09/19

Externý manažment 06-09/19

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
2,880 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Výkon stavebného dozora

Stavebný dozor do 10/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Výkon stavebného dozora

Stavebný dozor do 10/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

externý manažment 10/2019

Externý manažment za 10/2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

stavebné práce do 31.10.2019

faktúra za obdobie do 31.10.2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

stavebné práce do 31.10.2019

faktúra za obdobie do 31.10.2019

Vlastník dokladu
Obec Košický Klečenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov IČO
Názov
PROAGE, s.r.o.
IČO
47406470
Názov
PROAGE s.r.o.
IČO
47406470
Názov
K&C GROUP s.r.o.
IČO
45639761
Názov
STAVAD s.r.o.
IČO
46641904
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.