Popis projektu

Realizáciou projektu ide v  hlavnej miere o zníženie energetickej náročnosti verejných budov Obecného úradu a Kultúrneho domu , ktoré sú vlastníctvom obce Ďurkov. Objekt kultúrneho domu a obecného úradu v Ďurkove je samostatne stojaca budova umiestnená v miestnom parku na parcele č. 373/5. Celú stavbu je možné z hľadiska užívania a konštrukcií rozdeliť na dve časti: Obecný úrad a Kultúrny dom .Obecný úrad slúži ako administratívna budova je  situovaný rovnobežne s miestnou komunikáciou. Kultúrny dom je napojený na južnú fasádu obecného úradu je jednopodlažný bez podpivničenia  v sále kultúrneho domu , ktorý má kapacitu 250 miest sa organizujú rôzne spoločenské podujatia.  Realizáciou projektu sa za podpory nenávratného finančného  grantu zabezpečí  zníženie energetickej náročnosti budovy jak zateplením  objektu vodorovných aj zvislých konštrukcií, tak aj technickým vybavením budovy so samostatným zdrojom na výrobu tepla a  použitím úsporných LED svietidiel v celom objekte. Súčasný stav objektu po cca 40 - 50 ročnej existencii už nevyhovuje súčasným stavebno-technickým normám a požiadavkám. Budova bude po rekonštrukcii z energetického a stavebno-technického či prevádzkového hľadiska vyhovovať všetkým podmienkam kvalitnej a úspornej budovy ,  spĺňajúcej v súčasnosti platné predpisy.

Realizáciou projektu bude objekt  spĺňať požiadavky Vyhlášky č. 532/2002 a jej prílohy - Všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prístup do stavby a všetkých jej častí je riešený bezbariérovo.

Viac
Subjekt
Obec Ďurkov
Miesta realizácie
Ďurkov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2019
Celková suma
543,105 €
Vlastné zdroje
27,155 €
Vyčerpané z projektu
479,018 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
16.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
16.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
45,3948 (t ekviv. CO2)
Cieľ
54,6119 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
25,235 (MWh/rok)
Cieľ
26,6861 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
39,166 (Kg/rok)
Cieľ
43,04 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
5,2944 (Kg/rok)
Cieľ
1,25 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
25,074 (MWh/rok)
Cieľ
26,25 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
875,94 (m2)
Cieľ
875,94 (m2)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0279 (MW)
Cieľ
0,025 (MW)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0279 (MWt)
Cieľ
0,025 (MWt)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
117,6563 (MWh/rok)
Cieľ
117,6563 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
92421,3 (kWh/rok)
Cieľ
90970,211 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
229743,7172 (kWh/rok)
Cieľ
226397,6264 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
69351,1326 (kWh/rok)
Cieľ
105462,9726 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce,,zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v Ďurkove",

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,812 €
Schválené na preplatenie
105,812 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce,,zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu v Ďurkove",

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,812 €
Schválené na preplatenie
105,812 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,630 €
Schválené na preplatenie
3,630 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,630 €
Schválené na preplatenie
3,630 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor - stavebné práce objekt OU a KD Ďurkov

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,350 €
Schválené na preplatenie
4,350 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor - stavebné práce objekt OU a KD Ďurkov

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,350 €
Schválené na preplatenie
4,350 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,735 €
Schválené na preplatenie
178,735 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,735 €
Schválené na preplatenie
178,735 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,660 €
Schválené na preplatenie
90,660 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,660 €
Schválené na preplatenie
90,660 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,782 €
Schválené na preplatenie
89,782 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,782 €
Schválené na preplatenie
89,782 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment projektu

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,050 €
Schválené na preplatenie
6,050 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

Externý manažment projektu

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,050 €
Schválené na preplatenie
6,050 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

leták

C-PRESS

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

dočasný pútač

C-PRESS

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Stála tabuľa

C-PRESS

Vlastník dokladu
Obec Ďurkov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov IČO
Názov
PROAGE, s.r.o.
IČO
47406470
Názov
PROAGE s.r.o.
IČO
47406470
Názov
K&C GROUP s.r.o.
IČO
45639761
Názov
C-PRESS, s. r. o.
IČO
46333762
Názov
Štefan Pereš
IČO
17256399
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.