Popis projektu

V rámci predkladaného projektu chceme uskutočniť také opatrenia, ktorými dosiahneme zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, v ktorom sídli materská škola.  Predmetný objekt je v súčasnosti energeticky náročný na celkovú prevádzku, čo nám spôsobuje vysoké finančné náklady. Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy dosiahneme prostredníctvom realizácie rekonštrukčných prác, ktoré budú pozostávať zo zateplenia fasády celého objektu, zateplenie sokla a strechy, z výmeny okien a dverí, z výmeny jestvujúcich plynových kotlov aj s rozvodmi, ktoré sú zastarané a nevyhovujúce a výmeny osvetľovacieho systému. Je pre nás dôležité zefektívniť prevádzku pri zohľadnení požiadaviek platných legislatívnych predpisov a noriem s ohľadom na realizovateľnosť a na ekonomickú návratnosť. V neposlednom rade realizáciou projektu zabezpečíme aj zvýšenú ochranu životného prostredia v našom regióne. Výrazné zníženie množstva emisií škodlivín do ovzdušia bude význačným lokálnym environmentálnym prínosom.

 je znížiť energetickú náročnosť objektu obecného úradu s materskou školou v obci Kokšov-Bakša. 

1.Zefektívniť využitie budovy obecného úradu s materskou školou.

2. Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaným obyvateľom a návštevníkom obce. 

3. Zvýšiť ochranu životného prostredia prostredníctvom zníženia množstva znečisťujúcich látok. 

4. Zvýšiť reprezentačnú úroveň budovy.

- obyvatelia obce,

- deti materskej školy,

- učitelia materskej školy,  

- rodičia detí,

- návštevníci obce,

- širšia verejnosť.

 Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovyktorá  je vo vecnom súlade s typom oprávnených aktivít predefinovaný vo výzve.

 Obec Kokšov-Bakša

- Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE: 0 MWh/rok

-  Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE:  0,0278 MWh/rok

-  Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov:  31,47 t ekviv. CO2

- Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove: 3

- Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1

- Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 1354,91 m²

- Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 23,22 MWh/rok

-  Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti: 187,74 MWh/rok

- Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách:  321942,89 kWh/rok

-  Zníženie potreby energie vo verejných budovách:  346651,21 kWh/rok

 -  Zníženie produkcie emisií NOx: 70,1 kg/rok

-  Zníženie produkcie emisií PM10:  0 kg/rok

- Zníženie produkcie emisií SO2:  70,1 kg/rok

- Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 346651,21 kWh/rok

-  Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov: 0 MWe

- Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov:  0,06 MW

- Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov: 0,06  MWt 

Viac
Subjekt
Obec Kokšov-Bakša
Miesta realizácie
Kokšov-Bakša
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.04.2020
Celková suma
492,779 €
Vlastné zdroje
24,639 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
25.06.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
25.06.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0583 (MW)
Cieľ
0,06 (MW)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0583 (MWt)
Cieľ
0,06 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
63,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
31,47 (t ekviv. CO2)
Cieľ
31,47 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,7552 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
31,56 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1354,91 (m2)
Cieľ
1354,91 (m2)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
21,5927 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
187,7427 (MWh/rok)
Cieľ
187,7427 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
166149,9871 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
345637,541 (kWh/rok)
Cieľ
346653,7235 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
190804,9427 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Kokšov - Bakša - technický dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Kokšov - Bakša - technický dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

faktúra - stavebné práce 1.-30.09.2019

faktúra - stavebné práce_1.-30.9.2019

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra - stavebné práce 1.-30.09.2019

faktúra - stavebné práce_1.-30.9.2019

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

faktúra - stavebné práce 1.-30.6.2019

faktúra - stavebné práce 1.-30.6.2019

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra - stavebné práce 1.-30.6.2019

faktúra - stavebné práce 1.-30.6.2019

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

faktúra- stavebné práce 1. - 31.8.2019

faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

faktúra- stavebné práce 1. - 31.8.2019

faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - ukončenie

stavebné práce - ukončenie

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - ukončenie

stavebné práce - ukončenie

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

stavebné práce - ukončenie

stavebné práce - ukončenie

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Stavebný dozor - ukončenie

stavebný dozor - ukončenie

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
7,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Externé riadenie projektu

externý manažment projektu

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Publicita - publikovanie článku

Publicita

Vlastník dokladu
Obec Kokšov-Bakša
Dodávateľ
WILLCOM s.r.o.
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov IČO
Názov
RNDr. Žaneta Baštová
IČO
47042109
Názov
AIP projekt, s.r.o.
IČO
50172441
Názov
WILLCOM s.r.o.
IČO
36593087
Názov
K&C GROUP s.r.o.
IČO
45639761
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.