Popis projektu

Cieľom projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lesné, je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov materskej školy a zhodnotenie budovy po vizuálnej stránke. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy materskej školy. Existujúci objekt využíva dve nadzemné podlažia, hlavný vstup je situovaný zo západnej a južnej strany. Hlavný vstup situovaný z juhu slúži výlučne na potreby materskej školy. Hlavný vstup zo západu je určený pre potreby bytovej jednotky a pre kanceláriu riaditeľky materskej školy, ktorá sa nachádza na 2. NP. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení. Realizácia projektu bude pozostávať z piatich opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálnejšia kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody a v neposlednom rade aj modernizácie osvetlenia a inštalácie núteného vetrania so spätným získavaním tepla. Pri návrhu opatrení sa kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ  Value for Money,  ktorý sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa, t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných prostriedkov. Ukazovateľ Value for money je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu „získaná hodnota za vynaložené finančné prostriedky“.

Realizácia projektu bude pozostávať z nasledujúcich aktivít:

- zateplenie fasády a strechy,

- výmena okien, dverí

- výmena prestrešenia hlavných vstupov

- výmena klampiarskych výrobkov

- zaizolovanie a osadenie novej dlažby

- vybudovanie bezbariérového prístupu – rampy

- modernizácia vykurovacieho systému a systému prípravy teplej vody

- modernizácia osvetlenia

- inštalácia núteného vetrania so spätným získavaním tepla

Viac
Subjekt
Obec Lesné
Miesta realizácie
Lesné
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2019
Celková suma
269,011 €
Vlastné zdroje
13,451 €
Vyčerpané z projektu
243,889 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
23.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
18.09.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MW)
Cieľ
0,0031 (MW)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,005 (MWt)
Cieľ
0,0031 (MWt)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,999 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
11,2687 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
534,02 (m2)
Cieľ
534,02 (m2)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
62307,8555 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
8,0702 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
61,5073 (MWh/rok)
Cieľ
61,5073 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
53437,1431 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
169289,65 (kWh/rok)
Cieľ
169022,64 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.03.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra STAMI 112/2019

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,090 €
Schválené na preplatenie
98,090 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra STAMI 112/2019

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,162 €
Schválené na preplatenie
98,090 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra Ing. MARCEL KONCZ 6/2019

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra Ing. MARCEL KONCZ 6/2019

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra STAMI 153/2019

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,415 €
Schválené na preplatenie
102,415 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra STAMI 153/2019

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,415 €
Schválené na preplatenie
102,415 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra STAMI 181/2019

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,678 €
Schválené na preplatenie
38,678 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra STAMI 181/2019

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,992 €
Schválené na preplatenie
38,678 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

FA Koncz 7/2019

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
2,706 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

Stavebný dozor

FA Koncz 7/2019

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
2,706 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA STAMI 182/2019

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Externý manažment 3

FA - Externý manažment 3

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Externý manažment 2

FA - Externý manažment 2

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Externý manažment 1

FA - Externý manažment 1

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Energetický audit

FA - Energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2017
Názov

Energetický certifikát budovy

FA - Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Projektová dokumentácia

FA - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Lesné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2017
Názov IČO
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Názov
Ing. Marcel Koncz
IČO
41285905
Názov
StaMi-a s.r.o.
IČO
46181644
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.