Popis projektu

Cieľom projektu  je rekonštrukcia a modernizácia budovy, zlepšenie ochrany stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi (dážď, vietor, sneh).  Realizácia projektu zabezpečí zníženie spotreby energie a nenavyšovanie finančného zaťažovania rozpočtu obce. Daný projekt zároveň nadväzuje na už zrealizovaný projekt „Rekonštrukcia centrálnej časti obce Slanec“ nakoľko sa predmetná budova nachádza priamo v centre obce. Okrem toho tvorí centrálnu časť aj historický park, v ktorom sa predmetná budova nachádza. Historický park už bol upravovaný v rámci už spomínaného projektu, v ktorom sa kládol dôraz na historickú, kultúrnu a environmentálnu hodnotu oblasti a existenciu starých vzácnych drevín. V týchto priestoroch sú vystavané chodníky, fontány a oddychové zóny.

Realizáciou projektu dôjde ku výraznému zlepšeniu služieb pre užívateľov. Užívateľmi výsledkov projektu sú predovšetkým obyvatelia  žijúci v obci a okolí. Okrem zlepšenia technického stavu budovy a zníženia energetickej náročnosti celej prevádzky sa podstatnou mierou zvýši  reprezentatívnosť a funkčnosť Kultúrneho domu, čo umožní usporadúvať v obci viac a organizačne náročnejších kultúrnych podujatí. Cieľom je aj zvýšiť kultúrne povedomie obyvateľov, podpora ich aktivít v tejto oblasti a pritiahnutie návštevníkov z okolia na zaujímavé podujatia.

Hlavnou aktivitou projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Slanec. Realizácia projektu bude pozostávať zo štyroch opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálna kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody a v neposlednom rade aj modernizácie osvetlenia a inštalácie rekuperácie so spätným získavaním tepla.

Pri návrhu opatrení na spracovanie projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu, ktorý mal pre rozsah spracovania projektovej dokumentácie odporúčací charakter. Zároveň sa už v tejto fáze prípravy projektovej dokumentácie kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ  Value for Money. Ten je výsledným ukazovateľom v projekte, môžeme povedať, že merítkom kvality celého projektu. Ukazovateľ Value for money sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa v projekte, t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Vyjadruje prínos projektu v pomere ku vynaložených finančným zdrojom.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money"   čím projekt dosiahol "" príspevok k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Viac
Subjekt
Obec Slanec
Miesta realizácie
Slanec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.07.2020
Celková suma
380,415 €
Vlastné zdroje
19,021 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti obecne…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
24.01.2017
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
10.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
17.10.2018
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
10.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
3,959 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
32,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
34,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1425,26 (m2)
Cieľ
1425,26 (m2)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,7159 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
43,1 (MWh/rok)
Cieľ
43,098 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
39382,1067 (kWh/rok)
Cieľ
39382,1067 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
808133,764 (kWh/rok)
Cieľ
808133,8175 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
101036,5985 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce a dodávky

Stavebné práce a dodávky

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

Faktúra - stavebné práce a dodávky

Stavebné práce a dodávky

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce a dodávky

Stavebné práce a dodávky

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce a dodávky

Stavebné práce a dodávky

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Stavebné práce a dodávky

Stavebné práce a dodávky

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Stavebné práce a dodávky

Stavebné práce a dodávky

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Energetický audit

Energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2017
Názov

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov IČO
Názov
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
IČO
10739254
Názov
DD-ARCH s.r.o
IČO
45853240
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Názov
DVJ Company s. r. o.
IČO
43913644
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.