Popis projektu

Investičný projekt žiadateľa „Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu“ bude realizovaný na území obce. Jeho hlavným cieľom je optimalizácia spotreby energií vo verejnej budove vo vlastníctve obce. Obec Rákoš sa nachádza na Východnom Slovensku v okrese Košice – okolie. Obec leží na styku juhovýchodnej časti Košickej kotliny so Slanskými vrchmi. Rozloha katastra obce je 1 056 ha. V obci žije 343 obyvateľov – stav k 21.12.2015. Hustota obyvateľstva je 32,48 obyv./km2.

Občianska a technická vybavenosť v obci:

  • Predajňa potravinárskeho tovaru
  • Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
  • Knižnica
  • Pošta
  • Verejný vodovod
  • Rozvodná sieť plynu
  • Komunálny odpad

V obci nie je základná ani materská škola. Realizácia investičného projektu sleduje, okrem naplnenia hlavného cieľa, aj naplnenie nasledovných  špecifických cieľov:

    •  zvýšenie kvality životných a pracovných podmienok pre obyvateľov obce, 

    •  vytváranie podmienok pre rozvoj kultúrneho a spoločenského života v obci a priľahlom regióne, 

    •  zvýšenie estetickej atraktivity obce a jej vzhľadu, 

    •  zníženie nákladov na prevádzku verejných budov v obci,  

    •  zohľadnenie princípu zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov,

    •  povýšenie technickej úrovne verejných budov v obci na štandard rozvinutých regiónov. Hlavná aktivita projektu bude zameraná na rekonštrukciu verejnej budovy v obci – obecného úradu s kultúrnym domom.

Budova Obecného úradu a kultúrneho domu sa nachádza v juhovýchodnej časti obce Rákoš. Jedná sa objekt, ktorý nie je zapísaný v ÚZKP SR a neleží v pásme pamiatkovej rezervácie a nevyžaduje osobité stavebné postupy a špeciálnu ochranu.  Projekt rieši stavebné úpravy objektu, ktorých cieľom je výrazne zlepšiť tepelnú pohodu v objekte. Zrealizuje sa nový rozvod kúrenia, objekt sa zateplí a v rámci stavebných prác sa tiež prevedie úprava podláh vrátane nášľapných vrstiev, nový podhľad a tiež omietky stien. Tieto úpravy sa týkajú len časti objektu, nakoľko priestory kuchyne, sociálno-hygienického zariadenia a chodby už boli zrekonštruované. Súčasťou projektu je návrh obnoviteľného zdroja energie (OZE) - tepelné čerpadlo vzduch-voda. Potrebný tepelný výkon objektu bol vypočítaný podľa STN EN 12831 pre známe skladby konštrukcií, pre teplotnú oblasť te = 13°C. Rozsah stavebných prác je zrejmý z výkresovej časti projektovej dokumentácie. Počas realizácie rekonštrukcie nevzniknú nároky na záber poľnohospodárskeho a lesného fondu. V súvislosti s predmetnou stavbou nie je požiadavka na výrub stromov. Areál nezasahuje do žiadneho ochranného pásma ani nevytvára nové ochranné pásma. Objekt je napojený na rozvody vody, kanalizácie, elektrickej energie, plynu a tiež na telekomunikačné rozvody. Objekt rekonštrukciou nezmení charakter a bude prístupný aj pohybovo postihnutým občanom.

Viac
Subjekt
Obec Rákoš
Miesta realizácie
Rákoš
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.03.2020
Celková suma
282,475 €
Vlastné zdroje
14,124 €
Vyčerpané z projektu
129,112 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrne…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
31.10.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
10.03.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
04.07.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
10.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
437,48 (m2)
Cieľ
437,48 (m2)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0125 (MW)
Cieľ
0,0125 (MW)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0125 (MWt)
Cieľ
0,0125 (MWt)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
16,125 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
24,1575 (t ekviv. CO2)
Cieľ
2,57 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,33 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,86 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,7229 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
12,699 (MWh/rok)
Cieľ
12,6987 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
9975,7456 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
97280,71 (kWh/rok)
Cieľ
129006,159 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
13558,8786 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.06.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,112 €
Schválené na preplatenie
129,112 €
Realizácia
20.03.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,112 €
Schválené na preplatenie
129,112 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra za externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra za externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra za externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Rákoš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2019
Názov IČO
Názov
EUBICO, s.r.o.
IČO
44102224
Názov
DGA DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o.
IČO
36514241
Názov
SO-MA s.r.o.
IČO
52377539
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.