Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu so zvýšením energetickej účinnosti, Rakovo

obec Rakovo

Popis projektu

Rakovo je obec na Slovensku v okrese Martin. Obec sa nachádza približne 10km južne od okresného mesta Martin, v severnej časti regiónu Turiec, medzi pohoriami Malá a Veľká Fatra. V Rakove žije 322 obyvateľov, rozloha obce je 541 hektárov.

V obci sa nachádza niekoľko verejných budov, obec postupne zabezpečuje znižovanie ich energetickej prevádzky.

Budova obecného úradu bola postavená v roku 1960 a dochádza v nej k tepelným  stratám, pričom náklady na energie sú veľmi vysoké. Je to spoločná budova obecného úradu a kultúrneho domu, nachádza sa v centrálnej časti obce Rakovo.

Budova bola postavená v niekoľkých etapách. Charakter budovy je administratívny. Konštrukčne je stavba riešená ako murovaná z tehál PP 45 a škvarobetónových tvárnic. Zastrešenie je šikmou valbovou strechou na báze dreva, podkrovie nie je využívané a zateplené. 

Existujúci objekt je situovaný na parcelách evidovaných v katastrálnom území obce Rakovo typu C, čísla 197, 196/5 a 196/4, vlastníkom ktorých je stavebník – tvoria stavebný pozemok. Súčasťou areálu je predný dvor na parc.č. 196/6, rovnako vo vlastníctve obce.

Budova je energeticky náročná na prevádzku, veľké úniky tepla cez fasádu, okná, dvere a strechu. Tepelný odpor obvodového plášťa na  základe  teoretických  výpočtov  nespĺňa  platnú  tepelno-technickú  normu  a je  nedostačujúci. Zdrojom tepelnej energie pre teplovodné vykurovacie systémy je štandardný kotol, na zemný plyn.

Z uvedeného vyplýva vysoká energetická náročnosť na prevádzku budovy, nadmerné čerpanie zemným plynom, vysoké finančné zaťaženie pre obec, značné množstvo produkovaných škodlivých emisií. Potrebou obce resp. jej obyvateľov je túto situáciu riešiť a zmodernizovať budovu obecného úradu tak, aby bola nízkoenergetická.

Hlavnú aktivitu projektu, ktorou je „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu“ dosiahneme realizáciou šiestich opatrení:

Zateplenie obvodových konštrukcií,

Zateplenie stropu suterénu, zateplenie podlahy v prízemí,

Výmeny niekoľkých okenných a dverných výplní,

Výstavba novej vykurovacej sústavy,

Výmena konštrukcie krovu vrátane strešnej krytiny a zateplenie  stropov nad prízemím (poschodím),

Vybudovanie nového zdroja vykurovania vrátane nového vykurovacieho systému

Realizáciou projektu dosiahneme výrazné zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy – obecného úradu.

Realizáciou projektu dôjde k úsporám na tepelnú energiu i na elektrickú energiu. V zmysle energetického auditu táto úspora predstavuje približne 73% (vstupné údaje za 3 roky). Spotreba budovy sa zníži z hodnoty 23,396 MWh/rok na hodnotu 7,861 MWh/rok. Uvedené znamená pre obec veľké množstvo ušetrených finančných prostriedkov, ktoré budú investované do oblasti životného prostredia, aby i ďalšie obecné objekty spĺňali energetické normy.

Uskutoční sa to vďaka realizácii stavebných prác spojených so znížením energetickej náročnosti prevádzky tejto budovy. V budove sa tak usporí energia v hodnote 15 535 kWh/rok, zníži sa produkcia emisií PM10 o 2,355 kg/rok, SO2 o 7,326 kg/rok, NOx o 25,71 kg/rok. Výrazným znížením emisií sa vytvára predpoklad pre zlepšovanie zdravia obyvateľov, rozvoj cestovného ruchu, zvyšovaním kvality života resp. zvyšovaniu konkurencieschopnosti regiónu (zvýšenie hodnoty, atraktívnosti územia pre ďalšie aktivity, resp. ďalší rozvoj.)

Viac
Subjekt
obec Rakovo
Miesta realizácie
Rakovo
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.07.2019
Celková suma
243,491 €
Vlastné zdroje
12,175 €
Vyčerpané z projektu
237,878 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
26.04.2019
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
29.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
24.10.2018
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
30.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
14629,5597 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
86017,78 (kWh/rok)
Cieľ
107752,923 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
16977,5923 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
20,986 (t ekviv. CO2)
Cieľ
8,2 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
25.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
720,9 (m2)
Cieľ
720,9 (m2)
Naposledy aktualizované
25.10.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
8,7668 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
23,396 (MWh/rok)
Cieľ
23,3963 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.10.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
obec Rakovo
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
230,898 €
Schválené na preplatenie
230,848 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Služby externého projektového manažmentu 1/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
obec Rakovo
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
1,064 €
Realizácia
16.04.2019
Názov

Služby externého projektového manažmentu 2/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
obec Rakovo
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
998 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Služby externého projektového manažmentu 3/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
obec Rakovo
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
922 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Služby externého projektového manažmentu 4/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
obec Rakovo
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
26.08.2019
Názov

Služby externého projektového manažmentu 5/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
obec Rakovo
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Služby externého projektového riadenia 6/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
obec Rakovo
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
26.08.2019
Názov

Služby externého projektového manažmentu 07/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
obec Rakovo
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
712 €
Schválené na preplatenie
712 €
Realizácia
26.08.2019
Názov

Služby externého projektového manažmentu 8/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
obec Rakovo
Dodávateľ
Pinx, s.r.o.
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
24.09.2019
Názov IČO
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Názov
Pinx, s.r.o.
IČO
36435473
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.