Popis projektu

Projekt je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ Považská v meste Piešťany. Žiadateľom je mesto Piešťany, ako vlastník budovy a pozemku materskej školy. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ realizáciou opatrení, ktoré vyplývajú z vypracovaného energetického auditu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a podporných aktivít projektu, ktoré budú zamerané na riadenie projektu a zabezpečenie informovania verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR. Miestom realizácie je mesto Piešťany.
V rámci hlavnej aktivity dôjde k obnove budovy MŠ Považská nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 763,27 m². Realizáciou stavebných úprav dôjde ku zníženiu potreby energie na vykurovanie o 89,77 kWh/( m².a), teda o 83,66 %. Po ukončení realizácie projektu bude budova materskej školy s takmer nulovou potrebou energie, globálny ukazovateľ primárna energia sa zmení z 151,91 kWh/(m².a) (C) na 31,92 kWh/(m².a) (A0).

Viac
Subjekt
Mesto Piešťany
Miesta realizácie
Piešťany
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.08.2016 - 01.08.2019
Celková suma
697,092 €
Vlastné zdroje
34,855 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2016
Skutočný začiatok
12.08.2016
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
15.09.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
91584,77 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
329991,368 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,005 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,005 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
5,446 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
17,41 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,04 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
15,72 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
763,27 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
33,09 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
157,485 (MWh/rok)
Cieľ
157,485 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
124393,556 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.