Popis projektu

Verejná budova, ktorá je predmetom projektu, nespĺňa energetické kritérium a z pohľadu potreby energie na vykurovanie, je zaradená do energetickej triedy G. Jedná sa o murovanú stavbu zatriedenú do administratívnych stavieb, s dvomi nadzemnými podlažiami a čiastočným podpivničením. Dochádza k postupnej degradácii hlavných nosných a hlavných stavebnotechnických konštrukcií ako obvodový plášť, strecha apod. a skracuje sa ich životnosť. V objekte nebola zrealizovaná termoregulácia, žiadne zateplenie ani výmena otvorových konštrukcií. Medzi najhoršie nedostatky objektu patrí vysoká energetická náročnosť prevádzky objektu v zime. Vlastníkom je obec Turčianska Štiavnička. Prítomnosť národného parku a potreba zvýšenej ochrany územia ovplyvňuje aj spoločensko-hospodársku činnosť v obci, ktorá sa prejavuje hlavne v možnosti existencie len ekologicky nezávadných prevádzok ako aj v obmedzení možností hospodárskeho využívania jej územia. Z tohto pohľadu je o to významnejšia potreba skvalitňovať ovzdušie na našom území, chrániť životné prostredie a znižovať emisie vypúšťané do ovzdušia, k čomu náš projekt priamo prispieva. Ponechanie jestvujúceho stavu znamená plytvanie finančnými prostriedkami verejného sektoru pri prevádzke objektu, hlavne na vykurovanie, problémom je aj ohrozovanie zdravia vplyvom tvorby plesní hlavne na plochách tzv. tepelných mostov, postupné exponenciálne skracovanie životnosti objektu vplyvom zatekania vody do nosných častí, vplyvom pôsobenia vzdušnej vlhkosti prenikajúcej do nechránených škár a vplyvom prehrievania a premŕzania nechránenej nosnej konštrukcie. Zateplením, resp. realizáciou nových obalových konštrukcií verejnej budovy sa teda okrem zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia užívateľského komfortu a vizuálnej formy očakáva aj predĺženie životnosti konštrukcie objektu a zároveň ako nepriamy efekt nastane zhodnotenie objektu.

Viac
Subjekt
Obec Turčianska Štiavnička
Miesta realizácie
Turčianska Štiavnička
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2016 - 01.05.2020
Celková suma
567,808 €
Vlastné zdroje
28,390 €
Vyčerpané z projektu
339,653 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
01.02.2016
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
28.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
13.11.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
28.05.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
140,6136 (Kg/rok)
Cieľ
159,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
113,138 (t ekviv. CO2)
Cieľ
131,27 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1939,7 (m2)
Cieľ
1939,7 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
75,8994 (Kg/rok)
Cieľ
85,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
87,0846 (Kg/rok)
Cieľ
88,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
34,9114 (MWh/rok)
Cieľ
27,3618 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
173,6373 (MWh/rok)
Cieľ
173,6373 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
138725,94 (kWh/rok)
Cieľ
146275,5356 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
212562,6767 (kWh/rok)
Cieľ
258924,7954 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
512362,592 (kWh/rok)
Cieľ
501888,212 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
51,6 (MWh/rok)
Cieľ
51,6 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,04 (MW)
Cieľ
0,04 (MW)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,04 (MWt)
Cieľ
0,04 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Turčianska Štiavnička

Faktúra č.2020036

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
216,758 €
Schválené na preplatenie
216,758 €
Realizácia
-
Názov

Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Turčianska Štiavnička

Faktúra č.2020036

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
216,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Turčianska Štiavnička

Faktúra č.2020048

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
122,895 €
Schválené na preplatenie
122,895 €
Realizácia
-
Názov

Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Turčianska Štiavnička

Faktúra č.2020048

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
122,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Turčianska Štiavnička

Faktúra č.2020065

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
151,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Zníženie energetickej náročnosti budovy KD Turčianska Štiavnička

Faktúra č.2020065

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
151,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2020075

Faktúra č. 2020075

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
48,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2020075

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
48,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Externý manažment 05/2020

Faktúra č. 20011

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Externý manažment 05/2020

Faktúra č. 20011

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Externý manažment 04/2020

Faktúra č. 20008

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Externý manažment 04/2020

Faktúra č. 20008

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Externý manažment 03/2020

Faktúra č. 20006

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Externý manažment 03/2020

Faktúra č. 20006

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Externý manažment 02/2020

Faktúra č. 20004

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Externý manažment 02/2020

Faktúra č. 20004

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Externý manažment 01/2020

Faktúra č.20002

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Externý manažment 01/2020

Faktúra č.20002

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 2020021

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 2020021

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

Veľkoplošný pútač+Stála tabuľa

Faktúra č.2020/045

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Veľkoplošný pútač+Stála tabuľa

Faktúra č.2020/045

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Veľkoplošný pútač+Stála tabuľa

Faktúra č.2020/045

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Projektová dokumentácia+Energetický audit

Faktúra č.2016/012

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2016
Názov

Projektová dokumentácia+Energetický audit

Faktúra č.2016/012

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2016
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č.2016/012

Vlastník dokladu
Obec Turčianska Štiavnička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2016
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Turčianska Štiavnička

Suma celkom
4,678 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Hodnotenie uchádzač… Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Názov
Aktívny život, n.o.
IČO
37970984
Názov
MINELL, s.r.o.
IČO
45548609
Názov
Ing. Cyril Klima
IČO
35390689
Názov
Rudolf Hejzlar R - DESIGN
IČO
34698566
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.