Popis projektu

Predkladaný projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Petrova Ves. Cieľ projektu sa naplní prostredníctvom  realizácie aktivity zameranej na zateplenie budovy materskej školy, čím sa vytvoria predpoklady na podporu energetickej efektívnosti a riadeniu energie v tejto verejnej budove v obci.
Hlavnou aktivitou projektu je „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy. Budova materskej školy sa radí do kategórie budovy škôl a školských zariadená v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda spĺňa podmienku oprávnenosti.
Časový harmonogram projektu: Celková dĺžka realizácie projektu je nastavená na 13 mesiacov. Miestom realizácie projektu je okres Skalica,  obec Petrova Ves, katastrálne územie Petrova Ves, súpisné číslo 293, parcela s číslom 330/5. Žiadateľ má zabezpečené preukázanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, ktorá je záujmom projektu. Areál je majetkovo-právne vysporiadaný a budova materskej školy je vo vlastníctve obce.

Viac
Subjekt
Obec Petrova Ves
Miesta realizácie
Petrova Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.12.2019
Celková suma
245,821 €
Vlastné zdroje
12,291 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
07.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
17.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
07.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
17.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
882,2 (m2)
Cieľ
882,2 (m2)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
83,37 (MWh/rok)
Cieľ
52,445 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
25,1681 (t ekviv. CO2)
Cieľ
21,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
9,9502 (Kg/rok)
Cieľ
3,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
36,2889 (Kg/rok)
Cieľ
27,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
201,039 (MWh/rok)
Cieľ
201,039 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
117669,0 (kWh/rok)
Cieľ
148594,0435 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
134094,4 (kWh/rok)
Cieľ
134976,6 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
130666,8919 (kWh/rok)
Cieľ
176547,037 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Petrova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Petrova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Petrova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Petrova Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov IČO
Názov
RV stav, s.r.o.
IČO
46163379
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.