Popis projektu

Budova obecného úradu, ktorá je predmetom realizácie projektu na zlepšenie energetickej efektívnosti, je administratívna budova vo vlastníctve obce Lemešany, ktorá sa nachádza v okrese Prešov v Prešovskom kraji. Cieľom projektu je realizácia energetických opatrení zameraných na úsporu energie v budove. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu - , ktorá je vo vecnom súlade s typom hlavnej aktivity - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v rámci špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Predmetom hlavnej aktivity bude realizácia týchto energetických opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

1. zníženie energetickej náročnosti budov opatreniami stavebného charakteru

2. zníženie spotreby energie - nútené vetranie so spätným získavaním tepla, výmena zdroja tepla na ohrev TV za lokálne tepelné čerpadlá, rekonštrukcia interiérového osvetlenia  

3. vyregulovanie vykurovacej sústavy, osadenie termostatických ventilov s termostatickými hlavicami s pásmom proporcionality 2 K  

4. inštalácia fotovoltaických panelov

Realizáciou projektu, ktorého výsledky budú užívať obyvatelia obce v počte 1908, budú naplnené všetky merateľné ukazovatele uvedené v ŽoNFP.

Viac
Subjekt
Obec Lemešany
Miesta realizácie
Lemešany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2016 - 01.06.2020
Celková suma
300,822 €
Vlastné zdroje
15,041 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
05.11.2016
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
15.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
30.05.2018
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
16.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0023 (MWt)
Cieľ
0,0023 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0099 (MWe)
Cieľ
0,0099 (MWe)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,967 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,9 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
47,279 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
25,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
51,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
889,42 (m2)
Cieľ
889,42 (m2)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,1241 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
85,34 (MWh/rok)
Cieľ
85,3433 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
75219,2642 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0122 (MW)
Cieľ
0,0122 (MW)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
275928,01 (kWh/rok)
Cieľ
269613,128 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
99577,0849 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.09.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce_zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce_zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Externé riadenie projektu

Faktúra za externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Enegetický audit pred obnovou budovy

Faktúra za energetický audit pred obnovou budovy

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2016
Názov

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2016
Názov IČO
Názov
Eko Svip s.r.o.
IČO
36449717
Názov
RamontBuilding, s.r.o.
IČO
44873905
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
DATIVUS s.r.o.
IČO
50281887
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.